EV100 su­vi­sel peo­nä­da­lal tee­me Ees­ti rah­va üleilm­se ühend­koo­ri

1079
EV100 suur­sünd­mus­te juht Mar­gus Kas­ter­pa­lu
EV100 suur­sünd­mus­te juht Mar­gus Kas­ter­pa­lu

17.-25. au­gus­til toi­mub EV100 su­vi­ne peo­nä­dal, kus Ees­ti ini­me­sed ja meie sõb­rad ko­gu­ne­vad ühi­selt mat­ka­ma, ilu­sat ees­ti luu­let või eri­ne­vaid kont­ser­te nau­ti­ma, aga kind­las­ti ka ühes­laul­des juu­be­li­su­ve tä­his­ta­ma.

19. au­gus­til kell 19 al­gab Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­kul EV100 Ühes­laul­mi­ne, mis haa­rab kaa­sa ko­gu Ees­ti ja ula­tub vä­lis­maa­le­gi, ühen­da­des ini­me­sed lä­bi laul­mi­se. Ühes­koos laul­dak­se 100 mi­nu­tit jär­jest ja just neid lau­le, mi­da Ees­ti rah­vas on kand­nud oma sü­da­mes lä­bi eri­ne­va­te ae­ga­de. Lau­lud on va­li­nud ja jär­jes­ta­nud maest­ro Tõ­nu Kal­jus­te.

Ühes­laul­mi­se esi­me­ses osas „Lau­lu võim“ on ka­vas 26 lau­lu: „Ees­ti lipp“, „Mu isa­maa ar­mas“, „Lau­lu võim“, „Ema, sü­da“, „Maa tu­leb täi­ta las­te­ga“, „Mu­tio­nu pi­du“, „Kung­la rah­vas“, „Kõik roo­sid ma kin­gik­sin sul­le“, „Ju­ba lin­nu­ke­sed“, „Kau­ges kü­las“, „Met­sa läk­sid sa“, „Ron­gi­sõit“, „Une­laul“, „Me­re pi­du“, „Tuu­le­vaik­sel ööl“, „Mi­nu ini­me­sed“, „Loo­ja hoia Maar­ja­maad“, „Kae­ra-Jaan“, „Õl­lep­ruu­li­ja“, „Ta ela­gu“, „Mats ala­ti on tub­li mees“, „Mu­na­mäe ot­sas“, „Är­ka­mis­aeg“, „Mu isa­maa on mi­nu arm“, „Ta len­dab me­si­puu poo­le“ ja „Vil­jan­di paa­di­mees“.

Sel­leks, et ühes­laul­mi­se sü­da kind­lalt tuk­suks, ko­gu­ne­vad eest­laul­jad koos koo­ri­de­ga Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­ku­le. Iga ini­me­ne saab lau­lu­rõõ­mu ja­ga­da kas Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­kul osa­le­des või oma ko­du­koh­ta­des suu­re­ma­te-väik­se­ma­te lau­lu­selts­kon­da­de­na kok­ku tul­les. Nii saab ühes­laul­mi­se kui ve­re­rin­ge­ga ühen­da­tud ko­gu Ees­ti, sa­mu­ti mis­ta­hes paik laias maail­mas.

Ees­laul­ja­te­na Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­kul as­tu­vad üles Lau­ri Õu­na­puu, Ma­ria List­ra, Mar­ta Laan, Priit Või­ge­mast, Jaan Pehk, An­de­ro Er­mel, Ee­va Tal­si, Jan Uus­põld, Ar­no Tamm, He­le Kõr­ve, Kih­nu Vir­ve, Jaan Tät­te, Ja­rek Ka­sar, Ants Es­ko­la ja Es­to­nian Voi­ces, Lii­na Vaht­rik, Eve­lin Või­ge­mast, Mait Malms­ten ja Rii­na Maid­re.

Et lau­lu­rõõm tõe­poo­lest kõik­ja­le ka­jaks ja le­viks, saab Ees­ti rah­va ühi­ne laul­mi­ne kõi­gi­le kuul­da­vaks-näh­ta­vaks raa­dio, te­le­ri või ar­vu­tiek­raa­ni va­hen­du­sel – ot­seü­le­kan­de Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­kult tee­vad nii Vi­ker­raa­dio kui ETV. Kõik lau­lud on tut­ta­vad ja tun­tud, kuid igaks ju­huks on lau­lu­sõ­nad ole­mas te­leek­raa­nil. Lau­lu­sõ­nad leiab ka EV100 mo­bii­liä­pist ja ko­du­le­helt www.ev100.ee, kust saab need endale lauluvihikuna lausa välja printida. Nendes samades kanalites saab ennast ka Eesti rahva üleilmsesse ühendkoori registreerida.

Esimeses Eesti rahva üleilmses ühendkooris laulmiseks saab igaüks valida endale sobivaima variandi. EV100 Üheslaulmine „Laulu võim“ ja järelkontsert „Sajandi sumin“  toimuvad Tallinna lauluväljakul, aga kellele pealinn kaugeks jääb, saab laulupesa punuda just endale sobivasse paika – olgu selleks siis linnaväljak, külaplats, kogukonnamaja, taluõu või muu kokkusaamiskoht. Isegi elutoadiivan sobib suurepäraselt! Üheslaulda võib ja saab üksi, aga mõnusam on ikka sõbrad-tuttavad valitud kohta kokku kutsuda ja siis ei olegi muud, kui nautida EV100 Üheslaulmist ja rõõmsalt kaasa laulda.

Laulul on võim. Ühtehoidmisel samuti. Me oleme seda läbi ajaloo korduvalt kogenud. Saagu siis nii, et meil kõigil, igal perel, külal, kihelkonnal on 19. augustil oma laulupesa või isegi mitu!
Tallinna Lauluväljakul osalemiseks saab pileti soetada Piletilevi keskkonnast, lastele vanuses kuni 10 eluaastat on sissepääs prii.

Eelmine artikkelLau­rit­sa­päe­va­jook­su tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelPu­di­soo vee­vär­gi ehi­tus