Mis saab meie las­te ha­ri­du­sest?

177
ENN KIRSMAN.

ENN KIRS­MAN,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni esi­mees

Tun­nen va­ja­dust öel­da väl­ja, mi­da ma ar­van va­ba­rii­gi va­lit­su­se jär­je­kord­sest ka­vat­su­sest sul­ge­da (aju­ti­selt?) kõik koo­lid ku­ni jõu­lu­va­hea­ja lõ­pu­ni, 11. jaa­nua­ri­ni. Põh­jen­dus on aru­saa­da­valt Co­vid-19 vii­rus.

Nõus­tun sel­le­ga, et mi­da­gi peab ju vii­ru­se kas­va­va le­vi­ku tin­gi­mus­tes te­ge­ma ja las­te koo­list ko­ju saat­mi­ne on üks või­ma­lik la­hen­dus. Sa­mas ei usu ma, aga või­b-ol­la on mi­nu usk liht­salt nõrk, et see pea­le sun­ni­tud „ko­dua­rest“ lõ­peb 11. jaa­nua­ri­ga. Jul­gen kih­la ve­da­da ja kao­tak­sin suu­ri­ma hea­mee­le­ga sel­le kihl­veo, et sun­ni­tud ene­sei­so­lat­sioo­ni olu­kord jõu­lu­va­hea­ja lõ­pu­ga lä­bi ei saa, vaid kes­tab kar­de­ta­vas­ti pi­ke­malt. Kui pi­kalt, ei os­ka en­nus­ta­da, võib-ol­la ko­gu­ni ke­va­de­ni.

Mis saab eda­si? Kui kaua kan­na­tab lap­si ja õpe­ta­jaid tei­ne­tei­sest la­hus hoi­da il­ma, et las­te ha­ri­dus sel­lest kan­na­taks?

Ke­va­di­sel sul­ge­mi­sa­jal nä­gi­me, et ju­ba paa­ri kuu pik­ku­ne dis­tant­sõp­pes vii­bi­mi­ne jä­tab mär­ga­ta­va jäl­je las­te tead­mis­te ja os­kus­te kva­li­tee­di­le, rää­ki­ma­ta nen­de vaim­sest heao­lust. Kui prae­gu väl­ja kuu­lu­ta­tud „ko­dua­rest“ peaks kest­ma kauem kui kaks nä­da­lat, tu­leks va­ba­rii­gi va­lit­su­sel ja rii­gi­ko­gul vii­vi­ta­ma­tult ha­ka­ta kaa­lu­ma ne­ga­tiiv­se­te ta­ga­jär­ge­de või­ma­lik­ke lee­ven­da­mi­se meet­meid.

Ühe meet­me­na pa­kun väl­ja või­ma­lu­se, et 2020/2021. õp­peaas­tal tei­ses, aga või­b-ol­la ka ju­ba esi­me­ses, ku­ni ka­he­teist­küm­nen­das klas­sis õp­pi­ja­te no­mi­naal­set õp­peae­ga põ­hi­koo­lis või güm­naa­siu­mis pi­ken­da­tak­se ühe õp­peaas­ta võr­ra.

Ehk siis käe­so­le­val õp­peaas­tal 2. klas­sis õp­pi­vad lap­sed saa­vad või­ma­lu­se õp­pi­da põ­hi­koo­lis veel 8 aas­tat, mit­te 7, na­gu prae­gu­ne sea­dus et­te näeb. 3. klas­si õpi­la­sed õpik­sid veel 7 aas­tat jne ning 9. klas­si­de õpi­la­sed saa­vad või­ma­lu­se õp­pi­da veel ühe aas­ta põ­hi­koo­lis. Prae­gu­ne 12. klas­si õpi­la­ne saab või­ma­lu­se õp­pi­da güm­naa­siu­mis veel ühe, 11ndi­kud kaks ning 10ndi­kud kolm aas­tat.

Sel­li­ne mee­de ta­san­daks kau­gõp­pel ole­mi­se­ga kaas­ne­nud au­gud õpi­las­te tead­mis­tes, sest li­san­du­va aas­ta­ga saa­vad õpe­ta­jad kor­va­ta need puu­du­jää­gid, mis pa­ra­ta­ma­tult kaas­ne­vad pea­le­sun­ni­tud dis­tant­sõp­pe­ga. Ot­sus oleks kind­las­ti pret­se­den­di­tu ja kal­lis, aga meie las­te tu­le­vik on meie jaoks ju veel­gi kal­lim.

Ana­loog­ne olu­kord on ju ku­na­gi ju­ba ol­nud. 1980nda­te aas­ta­te lõ­pus võe­ti vas­tu ot­sus, et Ees­tis sea­tak­se sis­se se­ni­se 11aas­ta­se õp­pea­ja ase­mel 12aas­ta­ne. Siis vii­di järg­mi­sest õp­peaas­tast esi­me­se klas­si lõ­pe­ta­nud õpi­la­sed kol­man­das­se, tei­se lõ­pe­ta­jad nel­jan­das­se ning küm­nen­da lõ­pe­ta­jad ka­he­teist­küm­nen­das­se klas­si. Tol­lel aas­tal esi­mes­se klas­si as­tu­jad said aga või­ma­lu­se lä­bi­da uus 12aas­ta­ne õp­pe­ka­va.

Kui vii­rus saab al­ga­va aas­ta­ga talt­su­ta­tud, siis õpik­sid ala­tes 2021. aas­ta sep­temb­rist esi­mes­se klas­si as­tu­jad ik­ka põ­hi­koo­lis ühek­sa aas­tat, sa­ma aas­ta tei­se ku­ni ühek­san­da klas­si õpi­la­sed aga kok­ku küm­me aas­tat. Küm­nen­das­se klas­si as­tu­jad saak­sid güm­naa­siu­mi­ha­ri­du­se kol­me, ühe­teist­küm­nen­das­se ja ka­he­teist­küm­nen­das­se klas­si as­tu­jad ning ke­va­del ka­he­teist­küm­nen­da klas­si lõ­pe­ta­ma pi­da­nud õpi­la­sed aga ne­li aas­tat.

Usun, pa­ku­tav la­hen­dus oleks pii­sav, et meil ei te­kiks Co­vid-19 „ha­ri­dus­puu­de­ga“ õpi­las­te põlv­kon­da, mil­lest on vii­ma­sel ajal nii pal­ju jut­tu ol­nud, ning Ees­ti saaks ka aas­ta­te pä­rast uh­kus­ta­da oma peaae­gu maail­ma pa­ri­ma ha­ri­du­se­ga õpi­las­te­ga.

Eelmine artikkelKaks vo­li­nik­ku kin­ki­sid Keh­ra lin­nao­sa­le kuu­se
Järgmine artikkelHoiame enda ja teiste tervist!