„EV100 igas kü­las“ – Ees­ti üh­te­hoid­va­te ko­gu­kon­da­de ühi­ne sün­ni­päe­va­kink

1111

Mer­le Jant­son,
EV 100 igas kü­las üld­koor­di­naa­tor

Ju­ba teist su­ve saab Ees­ti ela­da oma suu­res sün­ni­päe­vas. Kü­la­des ja lin­na­des, ko­du- ja vä­lis­maal – kõik­jal tä­his­ta­me oma rii­gi ise­seis­vu­se uh­ket 100. aas­ta­päe­va.

Kõi­ge kok­ku­hoid­va­mad ja et­te­võt­li­ku­mad ko­gu­kon­nad on oma EV100 kin­ki­de ja sünd­mus­te­ga koon­du­nud suur­de ühis­kin­gi­tus­se „EV100 igas kü­las“. Nii on­gi üle ko­gu Ees­ti­maa ju­ba prae­gu pal­ju­sid kü­la­sid ja lin­nu eh­ti­mas ning EV100 mee­nu­ta­mas kau­nid hõ­be­da­sed tun­nusp­laa­did – rii­gi kin­gi­tus ko­gu­kon­da­de­le, kes meie suurt juu­be­lit eri­ti vää­ri­kalt tä­his­ta­da on võt­nud.

Tun­nusp­laat on nii Sõr­ve Sää­re re­no­vee­ri­tud tu­le­tor­nil kui Niit­si­ku ko­gu­kon­na­kes­ku­sest kõrt­si­hoo­nel; Peip­si äär­ses Lo­hu­suu-Ve­ne­kü­las tä­his­tab see ko­gu­mi­ku „100 Peip­siäär­se ve­ne köö­gi ret­sep­ti“ ja Tal­lin­nas Ka­la­ma­jas ko­gu­kon­na­raa­ma­tu „Õhus on Ka­la­ma­ja“ il­mu­mist.

Tam­mis­tu kü­la mat­ka­ra­jal ja Vand­ja­la kü­lap­lat­sil­gi on just nen­de ni­me­ga hõ­be­da­ne plaat.

Tun­nusp­laa­did on jõud­nud nii Si­be­ri ees­ti kü­la­des­se kui eest­las­te ko­gu­kon­na juur­de To­ron­tos­se­gi.

Üh­te­kok­ku enam kui paar­sa­da „EV100 igas kü­las“ ko­gu­kon­da on nüüd­seks ju­ba EV100 tä­his­ta­nud. Mi­tu­sa­da to­re­dat sünd­must ja ko­gu­kond­lik­ku kin­ki oo­tab veel ees – ole­me ju oma 34 ka­lend­ri­kuud – just sa­ma pi­ka kui va­ba Ees­ti rii­gi sün­niaeg – kest­va juu­be­li­pe­rioo­di­ga jõud­nud vae­valt poo­le pea­le ja aas­ta 2020 Tar­tu ra­hu aas­ta­päe­va­ni on veel pä­ris pikk ühi­ne tee min­na.

Üle­vaa­te kõi­gist prae­gu­seks lii­tu­nud ko­gu­kon­da­dest saab EV100 vee­bi­le­helt:
https://www.ev100.ee/et/ev100-igas-kylas

Harjumaalt on meie sünnipäevakaardil juba praegu enam kui 30 kogukonda.

Näiteks Hara küla tegi Loksa kirikusse seinalipu ja Suurpea küla avas infotahvli.

Hea Kuusalu valla tegus kogukond. Olete teiegi oodatud „EV100 igas külas“ ühiskingiga liituma, oma kogukonnaga just teile vajalikku ja jõukohast juubelikinki tehes ja just teile meelepärast EV100 pidu pidades. Andke vaid oma headest mõtetest ja toredatest plaanidest teada „EV100 igas külas“ Ida-Harju koordinaatorile Kaisa Linnole e-kirja teel aadressil kaisa@kolgakyla.ee ning teiegi kodukohas jääb meie riigi juubeli väärikat tähistamist tunnustama ja tunnistama kaunis metallplaat, millel kirjas just teie linna/küla nimi ja teie EV100 peo kuupäev.

Eelmine artikkelVilist­la­sed kut­su­vad an­ne­ta­ma Keh­ra koo­li maa­li res­tau­ree­ri­mi­seks
Järgmine artikkelPikavere mõisas tuleb suvel remont