EV 100 kin­gi­tus ma­gu­sa­meist­ri­telt Kuu­sa­lu las­teaia­rüh­ma­le ja ea­ka­te ko­du­le

2188
Kolga-Aabla kodurestorani MerMer perenaiselt MERRIT KIHOLT võtsid EV 100 tordi vastu Kuusalu lasteaia õpetajad JAANIKA KUUSEOJA ja MAIE VIRUNEEM.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke Si­pel­ga­te rüh­ma las­tel ja õpe­ta­ja­tel ning Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du ela­ni­kel ja töö­ta­ja­tel al­gas Ees­ti juu­be­li­nä­dal ma­gu­sa kin­gi­tu­se­ga.

Es­mas­päe­val, 19. veeb­rua­ril käis mõ­le­mas asutuses kü­las ko­ha­lik ma­gu­sa­meis­ter ja an­dis üle EV 100 tor­di­kin­ki­mi­se akt­sioo­ni küp­se­ti­se.
Kol­ga-Aab­la ko­du­res­to­ra­ni Mer­Mer pe­re­nai­ne Mer­rit Ki­ho val­mis­tas Kuu­sa­lu las­teaia­rüh­ma­le kõr­vit­sa-juus­tu­koo­gi poh­la­kast­me­ga. Ho­bi­kon­dii­ter An­cee­li­ka Lee­sa­lu viis Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du­le mus­ti­ka-ka­ra­mel­li­tor­di tuu­le­tas­ku­te­ga.

Ees­ti Tor­di­meist­ri­te Lii­du hea­te­ge­vusp­ro­jek­tis osa­le­vad kok­ku 100 ko­du­kon­diit­rit üle Ees­ti. Pro­jek­ti raa­mes jõu­dis äs­ja poe­let­ti­de­le pil­ti­de ja ret­sep­ti­de­ga raa­mat „Ees­ti 100 tor­ti“. Esit­lus oli eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 15. veeb­rua­ril Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses Vi­ru Kes­ku­ses. Ma­gu­sa­meist­rid te­gid kin­gi­tu­seks mõel­dud tor­did-koo­gid val­mis eel­mi­se aas­ta lõ­pus raa­ma­tu jaoks ja teist­kord­selt tee­vad nüüd Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­vaks.

ANCEELIKA LEESALU Kuusalust tuuletaskutega tordi ja juubelitortide raamatuga.
ANCEELIKA LEESALU Kuusalust tuuletaskutega tordi ja juubelitortide raamatuga.

AN­CEE­LI­KA LEE­SA­LU tä­nab va­nu ini­me­si
An­cee­li­ka Lee­sa­lu töö­tab OÜs Mak­si­tiim ko­ka­na. Kuu­sa­lu rah­vas on saa­nud ta koo­ke-tor­te os­ta ko­ha­li­kel laa­ta­del-müü­ki­del või tel­li­da ko­du­köö­gist, mil­le­le on an­tud kon­diit­ri­too­de­te te­ge­mi­seks amet­lik tun­nus­tus. Tel­li­mus­tor­ti­de ja -koo­ki­de val­mis­ta­mist ni­me­tab ta pi­gem ho­bi­te­ge­vu­seks. Ret­sep­tid on ise väl­ja mõel­nud ja täien­dab neid pi­de­valt.

„Ot­sus­ta­sin pro­jek­tis osa­le­da ja kin­ki­da tordi Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du­le, sest ka mu ema oli ea­ka­te ko­dus, kui­gi mit­te Kuu­sa­lus. Kui po­leks neid va­nu ini­me­si, siis ei oleks Ees­ti Va­ba­rii­ki,“ üt­les ta.

Mus­ti­ka-ka­ra­mel­li­tort on An­cee­li­ka Lee­sa­lu uu­dis­loo­ming, te­gi sel­le täien­dus­koo­li­tu­se lõ­pu­tööks, nüüd val­mis­tas pi­du­li­ku­ma. Raa­ma­tu jaoks pil­dis­ta­tud proo­vi­tor­di kin­kis Georg Ot­sa muu­si­ka­koo­li õpi­las­te­le, ku­na tü­tar õpib seal.

An­cee­li­ka Lee­sa­lu käis jõu­lu­de ajal küp­se­ti­si müü­mas Bal­ti jaa­ma lä­he­dal jõu­lu­tu­rul, pal­jud soom­la­sed imes­ta­sid, et ta­va­li­ne ko­du­pe­re­nai­ne teeb sel­li­seid as­ju: „Nen­de jaoks oli see uud­ne, et ko­du­köö­gis töö­ta­tak­se nii­su­gu­sel ta­se­mel.“

Ta osa­les möö­du­nud nä­da­lal Tal­lin­nas raa­ma­tu „EV 100 tor­ti“ esit­lu­sel ja kom­men­tee­ris, et ko­hal oli pal­jud tun­tud ma­gu­sa­meist­rid.

MER­RIT KI­HO soo­vis rõõ­mus­ta­da naab­ri­poi­si rüh­ma
Mer­Me­ri pe­re­nai­ne rää­kis, et tal­le he­lis­ta­ti ja kut­su­ti pro­jek­tis osa­le­ma: „Ot­sus­ta­sin, et kin­gin koo­gi 2-4aas­tas­te las­teaia­rüh­ma­le, kus käib me to­re naab­ri­poiss Eu­gen. Te­ma ema kau­du lep­pi­sin õpe­ta­ja­te­ga kok­ku. Te­gin põn­ger­ja­te­le oma kõr­vit­sa-juus­tu­koo­gist mu­gan­da­tud ja ma­he­da­ma va­rian­di, meie ko­du­res­to­ra­ni jõu­lu­me­nüüs oli vürt­si­kam kook. EV 100 tor­di pro­jekt on sel­li­ne, mil­lest kee­gi ot­se­selt ka­su ei saa, aga kõik as­kel­da­vad rõõm­salt ning kin­gi­vad küp­se­ti­si.“

Ta ju­tus­tas, et pil­dis­ta­mi­se jaoks val­mis­ta­tud proo­vi­koo­gi sõi hea­te­ge­vusp­ro­jek­ti kor­ral­dus­tiim ja kii­tis: „Mi­nu kook on sel­li­ne liht­ne, ko­du­ne, saab ker­gelt jä­re­le te­ha. Raa­ma­tus on ka vä­ga uh­keid, efekt­selt kau­nis­ta­tud tor­te.“

Kui­das Ees­ti rii­gi aas­ta­päev Mer­Me­ris lä­heb, ei osa­nud Merrit Kiho veel öel­da, kuid 23. veeb­ruar on pi­kalt et­te bro­nee­ri­tud – laua ka­tab rah­vus­li­kult, soo­lab ise ki­lud, teeb par­di­mak­sa pas­tee­ti, kee­dab ko­du­sea ja mets­kit­se sül­ti, pea­roog on lam­mas ja des­ser­diks pa­kub 1934. aas­ta ret­sep­ti jär­gi teh­tud šo­ko­laa­di­koo­ki.

Mer­rit Ki­ho on alus­ta­nud uue blo­gi­ga „Mood­ne pe­re­nai­ne“. Kin­gi­tu­seks Ees­ti Va­ba­rii­gi­le lu­bas val­mis­ta­da 1937. aas­tal il­mu­nud sa­ma­ni­me­li­sest ko­ka­raa­ma­tust 100 toi­tu, aval­da­da blo­gis ret­sep­tid ja fo­tod, kir­jel­da­da val­mis­ta­mist, li­sa­da oma­ hinnang.

Raa­ma­tu „Mood­ne pe­re­nai­ne“ au­tor on Ees­ti üks tun­tum sõ­jaeel­se aja ma­ja­pi­da­mis- ja kee­duas­ja­tund­ja Ade­li­ne Eme­li­ne Ma­rie Tann­baum.
Prae­gu­seks on blo­gis „Mood­ne pe­re­nai­ne“ sel­lest raa­ma­tust 40 toi­tu. Mer­rit Ki­ho tõ­des, et muid te­ge­mi­si on ol­nud pal­ju, aga rii­gi juu­be­liaas­ta al­les al­gas, loo­dab lu­ba­tu lõ­pu­ni viia.

Kui ta tordiga lasteaeda jõudis, siis lapsed magasid. „Pisikesed lapsed ei ole suured tordisõbrad, aga see tort maitses neile väga, oli mõnusalt hapukas,“ ütles Jaanika Kuuseoja.

Ida-Har­just pro­jek­tis 5 tor­di­meist­rit
Tor­di­kin­ki­mi­se akt­sioo­nis osa­le­vad Ida-Har­just veel kolm ma­gu­sa­meist­rit.

Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­ne In­ge Põld­sa­lu Jõe­läht­me val­last Loo ale­vi­kust kin­kis det­semb­ris oma tor­di sa­mu­ti Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du­le.

Kirs­ti Link Kuu­sa­lu val­last Valk­la kü­last teeb koo­gi fon­di­le „Kin­gi­tud elu“.

Kat­rin Roo­me­re Keh­rast val­mis­tas be­see­rul­lid Ani­ja val­la pe­re­de­le. Keh­ra kul­tuu­ri­maj­ja kut­su­ti tei­si­päe­vaks, 20. veeb­rua­riks 18 pe­ret, kok­ku 100 ini­mest. Pä­rast pi­du said pe­red be­see­rul­li ko­ju kaa­sa.

Neist kol­mest ma­gu­sa­meist­rist oli Sõ­nu­mi­too­jas pi­kem jutt mul­lu­ses jõu­lu­numb­ris.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la EV 100 sünd­mu­sed on kok­ku pan­dud plakatile
Järgmine artikkelPolitseikroonika