Elu­ko­haand­med ta­sub rah­vas­ti­ku­re­gist­ris hoi­da täp­se­te­na

1163

MER­JE KLO­PETS, si­se­mi­nis­tee­riu­mi kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­nik

Et mit­te il­ma jää­da ava­li­kest tee­nus­test, ta­sub ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le oma täp­sed elu­ko­haand­med esi­ta­da kõi­gil neil, kel­le and­med prae­gu on vaid oma­va­lit­su­se täp­su­se­ga, näi­teks puu­dub kü­la või tä­nav, ma­ja- või kor­te­ri­num­ber.

Uuel aas­tal jõus­tub rah­vas­ti­ku­re­gist­ri sea­du­se muu­da­tus, mil­le tu­le­mu­se­na jää­vad rah­vas­ti­ku­re­gist­ris tüh­jaks nen­de ini­mes­te elu­ko­ha and­med, kes pä­rast ko­li­mist po­le neid uuen­da­nud ja kel­le pu­hul eel­mi­se kor­te­ri või ma­ja oma­nik on pa­lu­nud nad en­da juu­rest väl­ja re­gist­ree­ri­da. Sel­le tu­le­mu­se­na on ini­me­se elu­koht prae­gu lin­na või val­la täp­su­se­ga.

Si­se­mi­nis­tee­rium soo­vi­tab kõi­gil, ke­da muu­da­tus puu­du­tab, esi­ta­da esi­me­sel või­ma­lu­sel oma täp­sed elu­ko­haand­med oma­va­lit­su­se­le. And­me­te muut­mist ei ta­su jät­ta vii­ma­se­le het­ke­le, sest mui­du võib jaa­nua­ris ta­ba­da halb ül­la­tus, kus ini­me­ne jääb il­ma elu­ko­ha­ga seo­tud ava­li­kest tee­nus­test na­gu las­teaia­koht, ju­hi­loa pi­ken­da­mi­ne või muu tao­li­ne.

Mi­nis­tee­rium saa­tis ap­ril­lis kõi­ki­de­le nei­le, kes sihtg­rup­pi kuu­lu­vad ja kel­le mei­liaad­ress on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ole­mas, e-kir­ja­ga tea­vi­tu­se. Kor­dus­tea­vi­tus on plaa­nis sü­gi­sel. Kuid rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ei ole siht­gru­pist li­gi kol­man­di­ku mei­li­aad­res­se.

Elu­ko­ha re­gist­ree­ri­mi­ne on liht­ne – se­da saab te­ha paa­ri mi­nu­ti­ga ees­ti.ee vee­bi­le­hel, sa­mu­ti võib sel­leks pöör­du­da ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sus­se nii isik­li­kult, pos­ti kui e-pos­ti teel. Prae­gu keh­ti­va sea­du­se ko­ha­selt on ini­me­sel ko­hus­tus oma elu­ko­ha and­meid uuen­da­da 30 päe­va jook­sul ala­tes uu­de elu­koh­ta ela­ma asu­mi­sest, uuest aas­tast on see täh­taeg 14 päe­va.

Kui Tal­linn väl­ja jät­ta, siis Har­ju maa­kon­nas puu­du­tab muu­da­tus enam kui 2800 ini­mest, seal­juu­res Ani­ja val­las 110, Kuu­sa­lu val­las 83, Lok­sa lin­nas 48 ja Raa­si­ku val­las 57 ini­mest. Ko­gu Ees­tis on prae­gu­se sei­su­ga roh­kem kui 38 000 ini­mest, kel­lest li­gi 40 prot­sen­ti on vä­lis­rii­ki­de ko­da­ni­kud.

Tõe­näo­li­selt on mär­ki­mis­väär­ne osa neist Ees­tist te­ge­li­kult lah­ku­nud. Nii kor­ras­ta­tak­se rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­meid ja saa­vu­ta­tak­se täp­sem tead­mi­ne Ees­ti rah­vas­ti­ku koh­ta. Ees­ti plaa­nib 2020. aas­tal toi­mu­va rah­va­loen­du­se esi­mest kor­da lä­bi viia re­gist­ri­põ­hi­selt. Rah­vas­ti­ku­re­gis­ter on üks olu­li­se­ma­test and­me­ko­gu­dest, kust saa­dak­se and­med re­gist­ri­põ­hi­se loen­du­se lä­bi­vii­mi­sel ja olu­li­ne on läh­tu­da või­ma­li­kult täp­se­test and­me­test.

Te­ge­li­ke elu­ko­ha and­me­te esi­ta­mi­ne on ka­su­lik nii ini­me­se­le en­da­le, ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le kui ka rii­gi­le. Elu­ko­ha re­gist­ree­ri­mi­se­ga oman­dab ini­me­ne õi­gu­se va­li­da ko­du­ko­ha oma­va­lit­su­se juh­te ning saa­da sealt tee­nu­seid ja toe­tu­si. Rii­gia­su­tu­sed saa­da­vad kut­seid, näi­teks vä­hi sõe­luu­rin­gu­le, just rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se re­gist­ree­ri­tud aad­res­sil. Sa­mu­ti on täh­tis, kui ini­me­se elu­koht on re­gist­ree­ri­tud õi­ge­le aad­res­si­le, lae­ku­vad te­ma maks­ta­vad mak­sud te­ge­lik­ku elu­koh­ta ning ko­ha­lik oma­va­lit­sus saab tal­le sel­le eest pak­ku­da pa­re­maid tee­nu­seid, kor­ras teid ja ilu­sat ümb­rus­kon­da, koo­li- ja las­teaia­koh­ti las­te­le.