Elekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas – mis see on?

670
KAISA KAJO

KAISA KAJO, noor­soo­po­lit­sei­nik

Po­pu­laar­sust kogub elekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas – lae­ta­va aku­ga, suu­dab ühe laa­di­mi­se­ga sõi­ta 10-20 ki­lo­meet­rit. Te­gu ei ole las­te­le suu­na­tud män­gu­va­hen­di­ga, vaid tõ­si­selt­võe­ta­va sõi­du­riis­ta­ga, mis aren­dab kii­rust ku­ni 35 ki­lo­meet­rit tun­nis, võim­sa­mad ku­ni 60 ki­lo­meet­rit tun­nis. Sa­mas on elekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas vä­ga kom­pakt­ne – liht­ne kii­relt kok­ku pan­na ja ühis­trans­por­ti as­tu­da, au­tos­se ma­hu­ta­da, kaa­sas kan­da.

Ku­na elekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas on üs­na uud­ne sõi­du­va­hend, ei si­sal­da keh­tiv liik­lus­sea­dus sel­list mõis­tet. Ilm­selt ei ole ka pal­jud elekt­ri­lis­te tõu­ke­ra­tas­te ka­su­ta­jad vä­ga kind­lad, kus ja kui­das sel­li­se sõi­du­riis­ta­ga sõi­ta, ning sõit­jaid võib nä­ha nii kõn­ni­tee­del, kerg­liik­lus­tee­del kui sõi­du­tee­del. Ühest kül­jest ku­ju­tab kõn­ni­teel või kerg­liik­lus­teel ja­la­käi­ja­te va­hel vu­hi­sev ja oo­ta­ma­tult il­muv tõu­ke­rat­tur oh­tu ja­la­käi­ja­te­le. Tei­sest kül­jest on tõu­ke­rat­tu­ri en­da jaoks olu­li­selt ohu­tum sõi­ta kõn­ni­teel või kerg­liik­lus­teel kui au­to­de va­hel sõi­du­teel.

Liik­lus­sea­du­se ko­ha­selt loe­tak­se ru­la, rul­luis­ke või rull­suus­ki, tõu­ke­ra­tast, tõu­ke­kel­ku või muid sel­le­sar­na­seid abi­va­hen­deid ka­su­tav liik­le­ja ja­la­käi­jaks. See­juu­res ei sä­tes­ta sea­dus, et neil abi­va­hen­di­tel ei või ol­la moo­to­rit. Elekt­ri­list tõu­ke­ra­tast sõi­du­ki­na kä­sit­le­da ei ole kor­rekt­ne, sel­li­se tõu­ke­rat­ta­ga liik­le­ja on ik­ka­gi ja­la­käi­ja, kes peab liik­le­mi­sel läh­tu­ma ka ja­la­käi­ja liik­lus­reeg­li­test. Kõn­ni­tee või kerg­liik­lus­tee ole­ma­so­lul peab ja­la­käi­ja ka­su­ta­ma neid. Sa­mas ei to­hi tõu­ke­ra­tast või muud abi­va­hen­dit ka­su­tav ja­la­käi­ja ohus­ta­da seal jalg­si kõn­di­vaid ini­me­si. Lä­he­du­ses kõn­di­va­te ja­la­käi­ja­te ohu­tu­se ta­ga­mi­seks on mõist­lik lii­ku­da nen­de­ga sa­ma kii­ru­se­ga.

Liik­lus­sea­dus lu­bab ja­la­käi­jal ka­su­ta­da lii­ku­mi­seks ka eral­di jalg­rat­ta­teed või kerg­liik­lus­tee jalg­rat­tu­ri­te­le et­te­näh­tud osa, kui ta ei ta­kis­ta jalg­rat­tu­reid. See tä­hen­dab, et elekt­ri­li­se tõu­ke­rat­ta­ga võib sõi­ta kõn­ni­tee­del ja igat tüü­pi kerg­liik­lus­tee­del, kuid jalg­si kõn­di­vaid ja­la­käi­jaid ei to­hi ohus­ta­da ega jalg­rat­tu­ri­te­le jal­gu jää­da.

Kõn­ni­tee või kerg­liik­lus­tee puu­du­mi­sel peab elekt­ri­li­se tõu­ke­rat­ta­ga sõit­ja liik­le­ma va­sa­kul tee­peen­ral, na­gu jalg­si käies­ki. Pi­me­dal ajal on ka elekt­ri­li­se tõu­ke­rat­ta ka­su­ta­jal va­ja­lik hel­kur. Sõi­du­teed üle­ta­des peab tõu­ke­ra­tast või muud abi­va­hen­dit ka­su­tav ja­la­käi­ja lii­ku­ma jalg­si kõn­di­va ja­la­käi­ja ta­va­kii­ru­se­ga ole­ne­ma­ta sel­lest, kas te­ma lä­he­du­ses te­ge­li­kult ja­la­käi­jaid on. Ta­va­li­sest ja­la­käi­jast olu­li­selt suu­re­ma hoo­ga sõi­du­tee­le tui­sa­tes pa­neb elekt­ri­li­se tõu­ke­rat­ta ka­su­ta­ja oh­tu eel­kõi­ge iseen­nast, ku­na sõi­du­ki­ju­hid ei os­ka sel­li­se kii­ru­se­ga tee­le il­mu­va ja­la­käi­ja­ga ar­ves­ta­da.

Ku­na elekt­ri­li­se tõu­ke­rat­ta ka­su­ta­ja on ja­la­käi­ja, mit­te jalg­rat­tur, ei ko­hus­ta liik­lus­sea­dus sõit­jat kiiv­rit kand­ma. Sa­mas ar­ves­ta­des, et elekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas võib lii­ku­da au­to või mo­pee­di­ga võr­rel­da­va kii­ru­se­ga ja sel­le­ga kuk­ku­mi­ne või kok­ku­põr­ge tei­se liik­le­ja­ga võib juh­tu­da üs­na ker­ges­ti, soo­vi­tab po­lit­sei sel­li­se ­rat­ta­ga sõi­tes kiiv­rit kan­da.

Kõi­ge olu­li­sem on liik­lu­ses üks­tei­se­ga ar­ves­ta­mi­ne. Ole­ne­ma­ta sel­lest, kas oled ja­la­käi­ja, jalg­rat­tur või sõi­du­ki­juht, mär­ka ala­ti en­da üm­ber toi­mu­vat ja ole val­mis teed and­ma ka siis, kui sul on te­ge­li­kult ee­sõi­gus. Ohu­tut liik­le­mist!

Eelmine artikkelSõnumitoojas 10. juulil
Järgmine artikkelTrahv Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le