Ekst­rö­mi mar­si kol­mel ra­jal käis 1650 mat­ka­jat

2876
Pä­rast näi­dis­la­hin­gut te­gid Front Li­ne Eesti me­hed Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne ees ühis­pil­di.

Ka­hel va­ra­se­mal kor­ral al­gas Ekst­rö­mi marss Valk­las ja lõp­pes Ha­ras, see­kord olid start ja fi­niš Kol­gas.

Kostüümiauhinna võitnud JAAN SAARE Raplamaalt kandis 76aastast frentši, mida kasutati Rootsis.
Kostüümiauhinna võitnud JAAN SAARE Raplamaalt kandis 76aastast frentši, mida kasutati Rootsis.
Sih­ta­su­tu­se Kol­ga Mõis esin­da­ja MEE­LIS RON­DO ja Ekst­rö­mi mat­ka pea­kor­ral­da­ja ER­KI VAIK­RE. Meelis Rondo kiitis, et Ekströmi marss sobib Kolka hästi, talvel jõuab mõisa juurde rahvast vähe.
Sih­ta­su­tu­se Kol­ga Mõis esin­da­ja MEE­LIS RON­DO ja Ekst­rö­mi mat­ka pea­kor­ral­da­ja ER­KI VAIK­RE. Meelis Rondo kiitis, et Ekströmi marss sobib Kolka hästi, talvel jõuab mõisa juurde rahvast vähe.

Pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Est­lan­der el­lu­jää­mi­sinst­ruk­tor ja ju­ha­tu­se lii­ge, Kait­se­lii­du kom­pa­niiü­lem Er­ki Vaik­re al­ga­tas rän­na­ku kaks aas­tat ta­ga­si oma soom­las­test kol­lee­gi­de är­gi­tu­sel – et tä­his­ta­da Soo­me va­ba­taht­li­ke võit­le­ja­te osa­le­mist Ees­ti Va­ba­dus­sõ­jas.
Mars­ruut kul­ges es­malt Soo­me va­ba­taht­li­ke la­hin­gu­teel, kõn­ni­ti 31 ki­lo­meet­rit, mat­ka­ra­da viis Valk­la mä­les­tus­ki­vi juu­rest möö­da as­falt- ja met­sa­teid Ha­ra kü­las­se, kus oli osa­de Ekst­rö­mi-mees­te ku­na­gi­ne des­san­di­paik.
Esi­me­sel Ekst­rö­mi mar­sil, mis toi­mus 1. veeb­rua­ril 2015, oli osa­le­jaid 124 ning mul­lu 30. jaa­nua­ril kor­ral­da­tud rän­na­kul 460. Hu­vi kas­vas, tä­na­vu­se­le mar­si­le en­nus­ta­ti um­bes 800 mat­ka­jat.
Er­ki Vaik­re sõ­nul tu­li lei­da tei­ne toi­mu­mis­koht, kus al­gus- ja lõpp-punkt olek­sid koos, sest lii­ga pal­ju ol­nuks va­ja bus­se, et viia mat­ka­jad fi­nišist ta­ga­si star­di­pai­ka, oma au­to­de juur­de.
Sün­dis idee si­du­da et­te­võt­mi­ne Kol­ga mõi­sa­ga ning te­ha eri­ne­va pik­ku­se­ga ra­jad, et mat­ka­ta saak­sid ka lap­sed ja ea­ka­mad. Need ei kat­tu Ekst­rö­mi võit­le­ja­te ra­da­de­ga, ent osa­li­selt lii­gu­tak­se sa­mas piir­kon­nas.
Fa­ce­boo­kis kuu­lu­ta­ti väl­ja kolm rin­gi­ku­ju­list ra­da: 30, 17 ja 8,5 ki­lo­meet­rit, toi­mu­mi­s­ajaks mää­ra­ti lau­päev, 4. veeb­ruar. Re­gist­ree­ri­da pa­lu­ti 31. jaa­nua­ri hi­li­sõh­tu­ni. Riie­tu­da soo­vi­ta­ti ajas­tu- ja tee­ma­ko­ha­selt, ka see­kord toi­mus kos­tüü­mi­võist­lus.
Hu­vi oli suur, iga päe­va­ga li­san­dus ni­me­kir­ja sa­da­kond ini­mest. Täh­ta­jaks olid tu­le­kust tea­ta­nud 1640, tu­le­ku­soo­vist an­ti tea­da ka järg­mis­tel päe­va­del ko­ha­ti 25 ini­mest kor­ra­ga, vii­ma­ne ki­ri osa­le­mis­pal­ve­ga saa­de­ti ree­de hi­lis­õh­tul.
Er­ki Vaik­re: „Pi­di­me lõu­na­su­pi toi­duai­neid ka­he­kor­dis­ta­ma, asu­si­me kraa­mi juur­de ot­si­ma. Sel­lest het­kest, kui re­gist­ree­ru­nuid oli üle tu­han­de, hak­kas pilt­li­kult öel­des ko­hu­tav pea­va­lu ning öö­si­ti 4-5 tun­di und, sest on olu­li­ne va­he, kas toit­lus­tad 800 või 1700 ini­mest. Sai­me hak­ka­ma, ka­su­ta­si­me Kol­ga koo­li köö­ki, sup­pi ja­ga­si­me koo­li õues. Toit­lus­tus­toim­kon­da juh­ti­sid meie kom­pa­nii toit­lus­ta­ja, kait­se­liit­la­ne An­ne­ly Kool­mann ja Kuu­sa­lust Ai­vi Vi­ja. Su­pi­te­ge­mi­se­ga alus­tas toim­kond ju­ba ree­del. Sup­pi kee­de­ti ne­li kat­la­täit. Su­pi­kaus­se ja­ga­ti mat­ka­ra­da­delt tu­li­ja­te­le üle 1100, ko­hu­ke­si fi­nišis üle 1400, kuid paar­sa­da ini­mest läk­sid möö­da, süüa ei soo­vi­nud. Ko­ha­peal enam ke­da­gi kir­ja pan­na ei jõud­nud, ar­vu­tus­te jär­gi osa­les mat­kal 1650 ini­mest.“
Kor­ral­da­ja­te põ­hi­mõ­te on, et osa­lus­ta­su Ekst­rö­mi mar­sil ei kü­si­ta. An­ne­tus­test ko­gu­ti 1441 eu­rot. Paar et­te­võ­tet ja mi­tu ta­lu and­sid toi­duai­neid. MTÜ Est­lan­der ko­du­le­hel on pikk ni­me­ki­ri toe­ta­ja­test ja an­ne­ta­ja­test, ke­da tä­na­tak­se abi eest.
Er­ki Vaik­re üt­les, et Kuu­sa­lu val­lalt ei ha­ka­nud toe­tus­ra­ha kü­si­ma: „Tean, et val­la ra­ha ku­lub tee­de kor­da­te­ge­mi­seks, koo­li­de ülal­pi­da­mi­seks. Sel­li­se üri­tu­se jaoks tu­leb ra­ha ko­gu­da muud moo­di.“
Osa­le­jaid oli tä­na­vu­sel mar­sil üle Ees­ti, nii mandrilt kui saar­telt, aja­tee­ni­jaid ta­ga­la-, suur­tü­ki- ja ka va­hi­pa­tal­jo­nist, kait­se­liit­la­si oli li­gi 300, Soo­me eru­sõ­ja­väe­la­si ka Põh­ja-La­pi­maalt. Kor­ral­da­ja­te­ga ajas jut­tu mat­ka­ja, kes üt­les, et on USAst Mic­hi­ga­ni osa­rii­gist ja Ees­tis tööl.

Front Li­ne näi­dis­la­hing pea­hoo­ne ees ja sees
Ekst­rö­mi mar­si­le tu­li­ja­tel pa­lu­ti Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne juu­res ko­hal ol­la lau­päe­va hom­mi­kul kell 9. En­ne mat­ka­ra­da­de­le asu­mist esi­ta­sid sõ­jaa­ja­look­lu­bi Front Li­ne Ees­ti liik­med näi­dis­la­hin­gu, män­gi­ti Pa­ju mõi­sa val­lu­ta­mist. Ka­su­tu­sel olid pauk­pad­ru­nid ja -gra­naa­did, oli suit­su ja pau­gu­ta­mist, kuu­li­pil­du­ja­va­lan­guid. Pea­hoo­ne sam­mas­te va­he­le vi­sa­tud kaks gra­naa­ti te­gid sel­li­se kõ­ma­ka, et rah­va seas mu­ret­se­ti, kas sam­bad jää­vad pü­si­ma. Ko­gu ma­din kes­tis paar­küm­mend mi­nu­tit, mõi­sa pea­sis­se­käi­gu ko­ha­le hei­sa­ti lõ­puks si­ni­must­val­ge. Front Li­ne ku­ju­tab st­see­ne Ku­per­ja­no­vi rü­ge­men­di võit­lus­te­ge­vu­sest ning ka­su­tab nen­de li­pu koo­piat.
Front Li­ne Eesti lii­ge, Nä­ki­al­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mi pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe ju­tus­tas, et sõ­jaa­ja­loo klu­bi me­hed osa­le­vad üri­tus­tel va­ba­taht­li­kult ja en­da ku­lul, pauk­moo­na os­te­tak­se liik­me­mak­su­dest, ko­ha­le sõi­dab iga mees omal käel: „Ta­va­li­selt saa­me paar tun­di va­rem kok­ku, män­gi­me ka­hel kor­ral lä­bi. Kol­gas oli­me ko­hal kell 7 hom­mi­kul. See­kord osa­les meid 35. To­re on, et kaa­sa tu­lid te­ge­ma ka Saa­re­maa Sõ­ja­vara Selt­si me­hed.“
Kuu­sa­lu val­last osa­le­sid näi­dis­la­hin­gus veel Vel­jo ja Alo Lau­rend, Jaa­nus Niil­son ja Too­mas Amer. Kau­ge­malt me­hed pi­did va­rem ko­ju sõit­ma, ent osad Front Li­ne liik­med võt­sid mat­ka­jaid vas­tu puh­ke­koh­ta­des, soo­vi­jad said pil­ti te­ha koos Va­ba­dus­sõ­ja aeg­se­tes mund­ri­tes mees­te­ga.
Pee­ter Ki­vi­mäe lu­bas, et ka tu­le­val aas­tal on Ekst­rö­mi mar­sil oo­da­ta Front Li­ne Eesti et­teas­tet. Aas­ta ta­ga­si esi­ta­ti Valk­las en­ne mar­si star­ti näi­dis­pea­le­tung Va­ba­dus­sõ­ja ajast.
Järgneb lk 2.

Eelmine artikkelREIN KIP­PAR sai Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia
Järgmine artikkelKe­hras oli Jo­ker Ta­li Cup´i tüd­ru­ku­te tur­niir