Ees­ti Võrk­pal­li Liit kin­gib Tam­mis­tu kü­la­le võrk­pal­lip­lat­si

511
MARTI HÄÄL

Ees­ti Võrk­pal­li Liit tea­tas möö­du­nud nä­da­lal kon­kur­si „Võr­gup­lat­sid kor­da“ kuus võit­jat, nen­de seas on ka MTÜ Tam­mis­tu Kü­la­selts Kuu­sa­lu val­last. Kan­di­daa­te oli kok­ku 32, küm­me väl­ja­kut on pan­dud võrk­pal­li lii­du ko­du­le­hel rah­va­hää­le­tu­se­le, ne­li roh­kem hää­li saa­nud väl­ja­kut te­hak­se sa­mu­ti val­mis. Ees­ti Võrk­pal­li Liit ehi­tab väl­ja­kud koos spon­so­ri­ga, fir­ma­ga Oma Ehi­tus. Tam­mis­tu Kü­la­selt­si juht ja kü­la­va­nem Mar­ti Hääl üt­les, et pal­lip­lats on osa kü­lap­lat­sist, ku­hu on ju­ba koos ko­gu­kon­na­ga ra­ja­tud kü­la­ma­ja, kiik, li­pu­väl­jak, tiik/vee­võ­tu­koht ja käim­la. Te­ge­ma­ta on veel pal­lip­lats, las­te män­gu­väl­jak ja vä­li­jõu­saal. „Taot­le­si­me toe­tust Lea­der-prog­ram­mist, kuid Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jon pi­das me pro­jek­ti mõ­ju ja kü­la­selt­si või­me­kust pro­jekt el­lu viia lii­ga ma­da­laks. On hea meel, et võrk­pal­li liit hin­das me pro­jek­ti üle­va­ba­rii­gi­li­selt pa­ri­ma­te hul­ka. Ole­me jõud­nud tal­gu­kor­ras alus­ta­da pin­na­se­töö­de­ga ja ehi­ta­da val­mis plat­si kil­lus­ti­kua­lu­se. Eesmärk on koos Eesti Võrkpalliliidu ja Oma Ehitajaga palliplatsi ehitus sel aastal lõpuni viia ja esimesed mängud pidada.“

Eelmine artikkelPäi­ke­se­ko­du on Voo­se kü­la EV100 kin­gi­tus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. mail