Ees­ti Eliit­ko­man­do 2017 on Keh­ras

2733
Ees­ti pa­rim pääs­te­mees­kond Keh­ra ko­man­dost: pea­lik AI­VAR KA­RI, HAN­NES KUK­KE, TAU­NO KUU­SE­METS, AL­VIN KO­BIN ja RO­MAN SVI­RI­DOV.

Keh­ra ko­man­do esi­me­ne mees­kond või­tis pääst­ja­te va­ba­riik­li­ku kut­se­võist­lu­se.

27.-28. juu­nil Väi­ke-Maar­jas toi­mu­nud Eliit­ko­man­do 2017 võist­lu­sel osa­le­sid re­gioo­ni­de pa­ri­mad, kok­ku 15 mees­kon­da. Põh­ja re­gioo­ni esin­da­sid 10. kor­da toi­mu­nud Eliit­ko­man­dol Keh­ra ko­man­dost kaks ning Nõm­me ja Las­na­mäe ko­man­do­de võist­kon­nad. Kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lu­sed olid üles ehi­ta­tud või­ma­li­kult reaal­se­te­le si­tuat­sioo­ni­de­le, võis­tel­di viiel alal – ko­du­nõus­ta­mi­ses, tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­ses, vi­gur­sõi­dus ja ta­ga­la­töös, kom­bi­nee­ri­tud pääs­te­har­ju­tu­ses ning liik­lu­sa­va­rii la­hen­da­mi­ses.
Võist­lu­se üld­võit­jaks tu­li Keh­ra I mees­kond: Han­nes Kuk­ke, Tau­no Kuu­se­mets, Ro­man Svi­ri­dov, Al­vin Ko­bin ja ko­man­do­pea­lik Ai­var Ka­ri. Käe­s­ole­va aas­ta või­du­mees­kond oli mul­lus­tel va­ba­riik­li­kel kut­se­võist­lus­tel kol­mas. Tei­se ko­ha sai mul­lu­ne võit­ja Nõm­me ko­man­do. Põh­ja pääs­te­kes­ku­se tä­na­vu­ne pa­rim ko­man­do, Keh­ra II, ku­hu kuu­lu­sid Er­ko Kruu­sa­mä­gi, Siim Gel­lert, Rai­go Vak­ra ja Mark Rei­si, saa­vu­tas 4. ko­ha.
Ko­man­do­pea­lik Ai­var Ka­ri hin­das ka­he võist­kon­na­ga üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel nel­ja pa­re­ma hul­ka jõud­mist suu­reks saa­vu­tu­seks: „Meil on väi­ke ko­man­do, 19 meest, neist peaae­gu poo­led osa­le­sid.“
Nii te­ma kui võit­ja­te kap­ten Han­nes Kuk­ke kin­ni­ta­sid, et Keh­ra ko­man­do­le ta­ga­sid või­du üht­ne mees­kon­na­töö ja tu­gev või­du­ta­he.
„Eel­mi­sel aas­tal käi­si­me võist­lus­tel esi­mest kor­da, pa­bis­ta­si­me. Nüüd olid mees­tel ko­ge­mu­sed ole­mas ja nad olid ene­se­kind­la­mad,“ üt­les Ai­var Ka­ri.
Han­nes Kuk­ke li­sas: „Ku­na eel­mi­sel aas­tal sai­me kol­man­da ko­ha, läk­si­me nüüd võit­ma. Meil oli mo­ti­vat­sioo­ni har­ju­ta­da ning Ai­var ai­tas kõ­vas­ti, ut­si­tas, et ik­ka har­ju­tak­si­me. Edu ta­gas see, et võt­si­me võist­lust pin­ge­va­balt.“
Li­saks üld­võit­ja suu­re­le ka­ri­ka­le või­tis Keh­ra I ka pa­ri­ma liik­lu­sa­va­rii la­hen­da­ja ka­ri­ka ning Keh­ra II mees­kond ka­ri­ka pa­ri­ma ko­du­nõus­ta­mi­se eest. Ko­du­nõus­ta­mi­ses said Keh­ra mees­kon­nad kak­sik­või­du.
„Pi­di­me nõus­ta­ma pe­re­kon­da, kus olid ema-isa, kaks last ja va­nae­ma. Ole­me ko­du­nõus­ta­mi­si ko­gu aeg tei­nud, täh­tis on ol­la sõb­ra­lik ja mõis­tev, kuu­la­ta ära ka ini­mes­te muud mu­red. Meil jäi na­tu­ke ajast puu­du, 15 mi­nu­tit on ko­du­nõus­ta­mi­seks üs­na lü­hi­ke aeg, see­tõt­tu hak­ka­si­me lõ­pus kii­rus­ta­ma,“ rää­kis Han­nes Kuk­ke.
Liik­lu­sa­va­rii la­hen­da­mist peab Keh­ra I mees­kond oma lei­va­numb­riks, sel­les saa­di esi­koht teist aas­tat jär­jest. Mees­kon­na kap­te­ni sõ­nul on Keh­ra pääst­jad se­da kõi­ge roh­kem har­ju­ta­nud. Eliit­ko­man­dol män­gi­ti, et kaks au­tot on kok­ku põr­ga­nud ning võist­le­jail tu­li neist pääs­ta au­to­de lõi­ka­mist imi­tee­ri­des kolm ini­mest.
„Taht­si­me se­da üle­san­net kind­las­ti või­ta. See oli vii­ma­ne võist­lus ja ta­gas mei­le ka üld­või­du,“ lau­sus Han­nes Kuk­ke.
Viie ala kok­ku­võt­tes edes­tas Keh­ra I ko­man­do Nõm­met roh­kem kui mi­nu­ti­ga, 4. ko­ha saa­nud Keh­ra II jäi võit­jast ma­ha 3.46 mi­nu­tit. Ko­man­do­pea­lik kii­tis mõ­le­mat mees­kon­da: „Keh­ra I mees­kon­nal oli ko­ge­mu­si roh­kem, tei­se mees­kon­na kaks lii­get po­le meil veel aas­tat­ki töö­ta­nud, lõ­pe­ta­sid al­les äs­ja Väi­ke-Maar­ja pääs­te­koo­li, üks lõ­pe­tas koo­li kaks aas­tat ta­ga­si. Se­da ar­ves­ta­des on nel­jas koht vä­ga hea tu­le­mus.“
Han­nes Kuk­ke mär­kis – see, et ko­dus har­ju­ta­des pak­ku­sid kaks Keh­ra ko­man­do võist­kon­da üks­tei­se­le kon­ku­rent­si, tu­li ka­suks mõ­le­ma­le, te­gi mees­kon­nad tu­ge­va­maks.
Mit­me mees­kon­na­ga Keh­ra ko­man­do tu­le­val aas­tal võist­leb, ei osa­nud me­hed veel öel­da.
„Meie mees­kond ta­hab kind­las­ti min­na tiit­lit kaits­ma,“ sõ­nas Han­nes Kuk­ke.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu hool­de­ko­du pro­jek­tiks va­li­ti võist­lus­töö HOOV
Järgmine artikkelLoksa perearst nüüd Kuusalus