Digi­Maa soo­via­val­dus­te vas­tu­võtt lõ­peb 31. au­gus­til

1555
Olav Har­jo, Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht
Olav Har­jo,
Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht

Ap­ril­lis te­gi­me al­gust ko­gu Har­ju­maad hõl­ma­va pro­jek­ti­ga Di­gi­Maa, mil­le ees­märk on ühen­da­da ko­dud ja et­te­võt­ted val­gus­kaab­li­ga, et kõik tä­na­sed ja tu­le­vi­ku in­ter­ne­ti­tee­nu­sed olek­sid ini­mes­te­le ala­ti kät­te­saa­da­vad.
Nel­ja kuu jook­sul ole­me tei­nud pal­ju tea­vi­tus­tööd ja sel­gi­ta­nud, mis on lai­ri­ba­ü­hen­dus ning miks on ma­ja ühen­da­mi­ne just val­gus­kaab­li­ga vä­ga olu­li­ne. In­fo jõud­mi­ne kõi­gi hu­vi­lis­te­ni on olu­li­ne aga see­tõt­tu, et val­gus­kaab­li­võr­ku ei ehi­ta­ta kõi­ki­de ma­ja­de­ni, vaid ai­nult nen­de­ni, ku­hu se­da soo­vi­tak­se.
Nüüd on oma soo­via­val­da­mi­seks jä­re­le jää­nud vaid loe­tud päe­vad! Ku­ni 31. au­gus­ti­ni on veel või­ma­lik oma soo­vist tea­da an­da Di­gi­Maa ko­du­le­he www.di­gi­maa.ee kau­du. Pea­le se­da hak­kab pih­ta pro­jek­ti järg­mi­ne faas võr­ku­de pla­nee­ri­mi­ne.
Mit­mes val­las on soo­vi­­a­val­dus­te esi­ta­mi­ne ol­nud vä­ga ak­tiiv­ne, üle poo­le si­de­kaab­li­ta ma­ja oma­ni­kest on soo­vi aval­da­nud. Nen­des val­da­des aga, kus in­fo lii­ku­mi­ne ei ole ol­nud nii tõ­hus, on ka soo­via­val­dus­te arv väik­sem.
Nei­le, kes veel kaa­lu­vad soo­via­val­du­se esi­ta­mist, ta­sub kind­las­ti meel­de tu­le­ta­da pea­mi­sed põh­ju­sed Di­gi­Maa võr­gu­ga lii­tu­mi­seks.
Di­gi­Maa val­gus­kaab­li­võrk kuu­lub oma­va­lit­sus­te­le ning kõik tee­nu­se­pak­ku­jad (Te­lia, Star­man, Te­le2, jt) saa­vad se­da võrd­selt ka­su­ta­da. Tä­nu sel­le­le saab tar­bi­ja va­li­da so­bi­va tee­nu­se­pak­ku­ja. See tä­hen­dab suu­re­mat tee­nus­te va­li­kut ja pa­re­maid hin­du.
Di­gi­Maa ühen­dus ba­see­rub val­gus­kaab­lil, mille lä­bi­las­ke­või­me on prak­ti­li­selt pii­ra­ma­tu. Tä­nu sel­lele saab Di­gi­Maa ühen­du­se kaudu ka­su­ta­da ka kõi­ge kii­re­maid in­ter­ne­ti­pa­ket­te, mi­da tee­nu­se­pak­ku­jad on või­me­li­sed pak­ku­ma nii tä­na kui ka tu­le­vi­kus.
Di­gi­Maa võr­gus saab iga tar­bi­ja en­da­le per­so­naal­se ühen­du­se. See tä­hen­dab, et Di­gi­Maa ühen­du­se ka­su­ta­ja ei sõl­tu teis­test sa­maaeg­se­test ühen­du­se ka­su­ta­ja­test vaid saab ala­ti sel­le kii­ru­se, mis tal­le lu­ba­ti. Di­gi­Maa ühen­dus on ka sünk­roon­ne, see tä­hen­dab, et in­fo saab lii­ku­da mõ­le­mas suu­nas sa­ma kii­ru­se­ga. Mui­du­gi on Di­gi­Maa ühen­dus ala­ti sta­biil­ne ja või­mal­dab ka kõi­ge nõud­li­ku­ma­te tee­nus­te ka­su­ta­mist.
Di­gi­Maa val­gus­kaab­li­ü­hen­dus suu­dab ka aas­ta­küm­ne­te pä­rast toi­me tul­la kõi­ge nõud­li­ke­ma­te tee­nus­te edas­ta­mi­se­ga. Di­gi­Maa ühen­dus ei va­na­ne mo­raal­selt ning sel­le lä­bi­las­ke­või­mest ja kva­li­tee­dist pii­sab kõi­ki­de tee­nus­te jaoks veel ka aas­ta­küm­ne­te pä­rast. See­pä­rast on Di­gi­Maa val­gus­kaab­liü­hen­dus kin­del in­ves­tee­ring, mis tõs­tab iga kin­nis­va­ra väär­tust.
Di­gi­Maa võr­gu­ga lii­tu­mi­ne on kõi­gi­le ko­he al­gu­ses lii­tu­nu­te­le sood­ne, ku­na võr­gu ra­ja­mist toe­tab esi­me­sel ka­hel aas­tal riik. Sa­mu­ti teeb võr­gu ra­ja­mi­se sood­sa­maks see, et kor­ra­ga ehi­ta­tak­se ühen­du­sed pal­ju­de­le soo­vi­ja­te­le. Hi­li­se­mad lii­tu­jad hak­ka­vad aga ta­su­ma lii­tu­mis­ta­su vas­ta­valt te­ge­li­ke­le ku­lu­de­le.
Tä­nu Di­gi­Maa ühen­du­se­le saab tar­bi­ja va­li­da pal­ju­de tee­nu­se­pak­ku­ja­te va­li­kust en­da­le so­bi­vai­ma ter­vik­la­hen­du­se (in­ter­net, te­le­vi­sioon, te­le­fon, jms) ühe pa­ke­ti­ga. See on sood­sam, kui prae­gu neid eri­ne­va­telt tee­nu­se­pak­ku­ja­telt eral­di os­tes.

Eelmine artikkelAnija valla põhimäärus 2. lugemisele
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA