Digi­Maa pro­jekt kül­mu­ta­tak­se

1523

OLAV HARJU, Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht

Va­lit­sus on eral­da­nud aas­ta­teks 2018 ja 2019 vii­ma­se mii­li ra­ja­mi­seks 20 mil­jo­nit eu­rot. Kui va­rem oli ar­vu­ta­tud, et sel­lest ra­hast pii­sab 3-4maa­kond­li­ku di­gip­ro­jek­ti toe­ta­mi­seks, siis nüüd lu­bab mi­nis­ter Pa­lo, et sel­le ra­ha­ga saab ra­ja­tud ko­gu Ees­tit kat­tev lai­ri­ba­võrk.

Di­gi­Maa ma­jan­dus­mu­del nä­gi et­te, et val­gus­kaab­li­võrk ehi­ta­tak­se kor­ra­ga ti­hea­sus­tus­se, kus võr­gu ra­ja­mi­ne on ühe ma­ja koh­ta odav, ja ha­jaasus­tus­se, kus võr­gu ra­ja­mi­ne on kal­lis. Nii oleks ti­hea­sus­tu­se ma­jad kat­nud osa­li­selt ha­jaasus­tu­se ma­ja­des­se võr­ku­de ra­ja­mi­se ku­lud. Tä­nu sel­le­le oleks Di­gi­Maa võr­gu kesk­mi­ne ehi­tus­hind ühe ma­ja koh­ta tul­nud pii­sa­valt ma­dal, et 35prot­sen­di­li­se rii­gi­toe­tu­se­ga võrk val­mis ehi­ta­da. Ar­ves­tus­te ko­ha­selt oleks Di­gi­Maa võr­gu ra­ja­mi­seks Har­ju­maal va­ja ol­nud li­gi 10 mil­jo­nit eu­rot rii­gi toe­tust.

Mi­nis­ter Ur­ve Pa­lo plaan näeb et­te, et kogu Ees­ti pea­le on toe­tus­ra­ha ai­nult 20 mil­jo­nit eu­rot, sel­le­ga toe­ta­tak­se võr­ku­de ehi­tust ha­ja-asus­tu­ses. Ku­na aga ai­nult ha­ja­asus­tu­ses­se võr­gu ra­ja­mi­ne vä­ga kal­lis, siis se­ni rää­gi­tud 35­prot­sen­di­li­sest toe­tu­sest enam ei pii­sa. See­ga võik­sid saa­da rii­gi toe­tu­sel en­da­le val­gus­kaab­li maj­ja ai­nult väi­ke osa pe­re­dest, kes ela­vad ha­jaasus­tu­ses. Kõik kau­ge­mad met­sa­ta­lud pea­vad ka edas­pi­di lep­pi­ma mõ­ne raa­dio teel le­vi­va in­ter­ne­ti­ühen­du­se­ga

Mi­nis­ter Ur­ve Pa­lo on lu­ba­nud, et järg­mi­se aas­ta esi­me­ses poo­les kuu­lu­ta­tak­se väl­ja rii­gi­han­ge leid­maks üh­te üle­rii­gi­list et­te­võ­tet, kes soo­vib 20 mil­jo­ni eu­ro rii­gi toe­tu­se eest ha­ka­ta „val­ge­tes piir­kon­da­des“ lai­ri­ba­võr­ku ra­ja­ma. Ku­na han­ke­tin­gi­mu­si al­les ha­ka­tak­se väl­ja töö­ta­ma, siis mi­da­gi täp­se­mat on esial­gu ras­ke en­nus­ta­da. Prae­gu­se sei­su­ga Di­gi­Maa pro­jekt kül­mu­ta­tak­se, eda­si­sed ot­su­sed te­hak­se pärast MK­Mi plaa­ni­de sel­gu­mist. Kõik Di­gi­Maa in­fo- ja suht­lus­ka­na­lid jää­vad ava­tuks, in­fot antakse ka edas­pi­di.

Eelmine artikkelKehra Snaipers alustas harrastajate hokiliigas uut hooaega
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­da soo­vitakse nii bur­ge­ri­put­kat kui ben­sii­ni­jaa­ma­