Digi­lõ­he vä­hen­da­mi­se pro­jekt sai täis­hoo

1247

TA­NEL TAL­VE,
Rii­gi­ko­gu e-Ees­ti
toe­tus­rüh­ma esi­mees
 
Vii­ma­sel küm­nen­dil on pal­ju rää­gi­tud soo­li­sest pal­ga­lõ­hest ja as­tu­tud sam­me sel­le vä­hen­da­mi­seks. Hoo­pis vä­hem on teh­tud jut­tu ühis­kon­nas va­lit­se­vast di­gi­lõ­hest, mis on ko­ha­ti kä­ri­se­nud ise­gi suu­re­maks. Se­ni, ku­ni Ees­ti­maa on pi­ki­tud val­ge­te ala­de­ga, kus ini­me­sed on aeg­la­se in­ter­ne­ti ja han­gu­va ar­vu­tiek­raa­ni­ga püs­ti­hä­das, po­le meil õi­gust vas­tu rin­du ta­gu­da ning ülis­ta­da e-Ees­tit. Kui Ees­ti ta­hab ol­la tõe­li­ne e-riik, peab kii­re in­ter­net jõud­ma kõik­ja­le, kus pü­si­valt ela­tak­se. 

Kõi­gil neil, kes sei­sa­vad meie e-rii­gi aren­gu eest, aga veel­gi roh­kem neil, kes mu­ret­se­vad maae­lu pa­re­ma käe­käi­gu pä­rast, on põh­just rõõ­mus­ta­mi­seks. Am­muoo­da­tud ja va­he­peal ta­ker­du­nud vii­ma­se mii­li pro­jekt on lõ­puks täis­hoo sis­se saa­nud. Va­he­tult en­ne jaa­ni­päe­va kuu­lu­tas ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium väl­ja ava­li­ku kon­kur­si leid­maks et­te­võ­tet, kes hak­kab rii­gi ra­ha­li­se toe­tu­se na­jal ra­ja­ma kii­ret in­ter­ne­ti­ühen­dust nen­des­se piir­kon­da­des­se, ku­hu era­sek­to­ril ei ole ka­sum­lik järg­ne­va viie aas­ta jook­sul in­ves­tee­ri­da. Toe­tu­se ko­gu­sum­ma on ter­velt 20 mil­jo­nit eu­rot. Üle­möö­du­nud nä­da­lal oli kon­kur­si täh­taeg ja nüüd on tea­da, et sel­lel osa­leb kolm fir­mat: Elekt­ri­le­vi OÜ, Cor­le OÜ ja Ha­ri­du­se In­fo­teh­no­loo­gia SA. Teh­ni­li­se jä­re­le­val­ve ame­til tu­leb nüüd taot­lu­si hin­na­ta ja ana­lüü­si­da ning va­li­da väl­ja et­te­võ­te, kes kind­lus­taks või­ma­li­kult pal­jud Ees­ti maa­ko­dud töö­kind­la, kii­re ja tas­ku­ko­ha­se ne­tiü­hen­du­se­ga. Loo­de­ta­vas­ti sel­gub kon­kur­si võit­ja hil­je­malt no­vemb­ri al­gu­seks ja ka kaab­li­te ve­da­mi­ne al­gab veel tä­na­vu.

Te­gu on küm­ne­te­le tu­han­de­te­le pe­re­de­le vä­ga va­ja­li­ku et­te­võt­mi­se­ga. Rii­gi üks pea­mi­si ko­hu­seid on kind­lus­ta­da kõik ini­me­sed es­mas­te tee­nus­te ja see­ga ka võrd­se­te või­ma­lus­te­ga. Kor­ra­lik in­ter­ne­tiü­hen­dus on kaht­le­ma­ta elu­täh­tis tee­nus. Il­ma sel­le­ta po­le võrd­seid või­ma­lu­si ei et­te­võt­lu­ses, töö­jõu­tu­rul, ter­vis­hoius, tur­va­li­su­ses, kul­tuu­ris ega ko­gu eluo­lus. Sa­mu­ti toi­mub rii­gi­ga suht­le­mi­ne pal­ju­del juh­tu­del ai­nult e-ka­na­li­tes. Maal ela­val ini­me­sel ei to­hi ol­la veel üh­te põh­just lin­na ko­li­mi­seks!

Ole­me koos kol­lee­gi­de And­res Met­so­ja ja Er­ki Sa­vi­saa­re­ga tei­nud ka rii­gi­ko­gus jär­je­kind­lalt tööd vii­ma­se mii­li väl­jae­hi­ta­mi­se ni­mel. Tä­nu kaks aas­tat ta­ga­si kin­ni­ta­tud sea­du­se­pa­ran­du­se­le muu­tus kaab­li pai­gal­da­mi­ne õhu­lii­ni­de­le liht­sa­maks ja sood­sa­maks. Rii­gi­ko­gu lai­ri­ba toe­tus­rühm on prae­gu et­te val­mis­ta­mas veel üht sea­du­se­muu­da­tust, mis teeks sa­ma ka maas­se pai­gal­da­ta­va val­gus­kaab­li pu­hul. Need sam­mud loo­vad head eel­du­sed si­de­võr­gu kii­re­maks, tõ­hu­sa­maks ja oda­va­maks ra­ja­mi­seks. Sa­mu­ti vä­he­neb tar­be­tu bü­rok­raa­tia.

Ka si­deo­pe­raa­to­rid on võr­ku­de väl­jaa­ren­da­mi­sel ak­ti­vi­see­ru­nud. Oma võr­ku­sid uuen­dab Te­lia, Elekt­ri­le­vi tea­tas hil­ju­ti õn­nes­tu­nud pi­lootp­ro­jek­ti­dest kõi­gi­le tee­nu­se­pak­ku­ja­te­le ava­tud val­gus­kaab­li­võr­gu ra­ja­mi­sel. Pilt­li­kult öel­des as­tub Ees­ti­ga sa­ma jal­ga Eu­roo­pa Liit, mis on sead­nud ees­mär­gi, et aas­taks 2020 peab kõi­gil eu­roop­las­tel ole­ma juur­de­pääs in­ter­ne­ti­ühen­du­se­le kii­ru­se­ga üle 30 Mbit/s. Vä­he­malt pool­tes Eu­roo­pa ko­du­des ja et­te­võ­te­tes peab in­ter­ne­tiü­hen­du­se kii­rus jõud­ma sel­leks ajaks üle 100 Mbit/s.
Usun, et kii­re in­ter­ne­ti kät­te­saa­da­vaks te­ge­mi­se plaan õn­nes­tub ja me suu­da­me õi­ge pea ko­gu Ees­ti aren­gut ta­kis­ta­va di­gi­lõ­he kao­ta­da. Siis on juu­res vä­ga olu­li­ne põh­jus, miks tul­la maa­le ela­ma, seal lap­si kas­va­ta­da, tööd te­ha ja äri aja­da.

Eelmine artikkelMiks jõua­vad aja­le­hed Aru­kü­la tel­li­ja­te­ni hil­jem?
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la jäät­me­veo­han­ge on en­di­selt pea­ta­tud