Aval­dus um­bu­sal­du­se al­ga­ta­mi­seks

1306

Raa­si­ku ale­vi­kus Te­ha­se tee 2a kin­nis­tul al­ga­sid raie­tööd märt­sis 2018. aas­tal. Raie­töö­de käi­gus teos­ta­ti la­ge­raie Raa­si­ku ale­vi­kus ca 5 hek­ta­ri suu­ru­sel kin­nis­tul, kus kas­vas hin­nan­gu­li­selt 70aas­ta­ne kaa­sik.

Raie­töö­de teos­ta­mi­seks sõl­mi­ti He­gand Grupp OÜ­ga raa­da­mis­le­ping, mil­le alu­sel töö­võt­ja ko­hus­tus teos­ta­ma val­la­le raie­tööd ning lik­vi­dee­ri­ma töö­dest tek­ki­nud puit­ma­ter­ja­li.

Töö­le­pin­gu sõl­mi­mi­sel ei ole (vas­ta­valt re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni 2. mai 2018 pro­to­kol­li­le) hin­na­tud ma­ha võe­ta­va pui­du väär­tust ega võe­tud kol­me sõl­tu­ma­tut hin­na­pak­ku­mist. Rii­gi­han­ge­te sea­du­se ei­ra­mi­ne on te­ki­ta­nud vas­ta­valt kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­se sea­du­se pa­rag­rah­vi­le 11 kor­rupt­sioo­nioht­li­ku olu­kor­ra Raa­si­ku val­las. See­ga ei ole ta­ga­tud val­la ra­ha­lis­te va­hen­di­te lä­bi­pais­tev, ots­tar­be­kas ja sääst­lik ka­su­ta­mi­ne.

Te­ha­se tee 2a maaük­su­se maa sih­tots­tar­ve on 100 prot­sen­ti jäät­me­hoid­la maa. Raa­si­ku val­la raie­loa and­mi­se kord sä­tes­tab, et val­la hal­dus­ter­ri­too­riu­mil mit­te­met­sa­maal kas­va­va­te puu­de raieks tu­leb taot­le­da raie­lu­ba. Raie­lu­ba on va­ja üle 10 sen­ti­meet­ri­se dia­meet­ri­ga puu­de ja põõ­sas­te raieks. Val­la­ko­da­ni­kes on te­ki­ta­nud pa­ha­meelt ja ebaõig­lus­tun­net raie­loa and­mi­se kor­ra ei­ra­mi­ne val­la­va­lit­su­ses. Kui vald ise ei pea kin­ni en­da keh­tes­ta­tud sea­dus­test, siis miks nõu­tak­se se­da val­la­ko­da­ni­kelt.

Te­ha­se tee 2a kin­nis­tu pu­hul oli te­gu Raa­si­ku ale­vi­ku vä­ga olu­li­se kõrg­hal­jas­tu­se­ga ala­ga, mil­lest oleks või­nud ku­jun­da­da ale­vi­ku ela­ni­ke­le prae­gu puu­du­va rek­reat­sioo­ni ala. Te­ge­mist on olu­li­se ava­li­ku hu­vi ob­jek­ti­ga, mil­lel la­ge­raie teos­ta­mi­se plaan ei ole kir­jel­da­tud mit­te ühes­ki val­la aren­gu­do­ku­men­dis. Sa­mu­ti ei ole val­lal sel­get plaa­ni, mis an­tud kin­nis­tu­ga eda­si saab ning val­la ee­lar­ves­se ei ole pla­nee­ri­tud ra­ha ala kor­ras­ta­mi­seks. Val­la sel­li­ne te­ge­vus rii­vab olu­li­selt ale­vi­ku ela­ni­ke õig­lus­tun­net ja us­ku ava­li­ku või­mu lä­bi­paist­vu­ses­se ja kaa­sa­vas­se juh­ti­mis­se.

Li­saks eel­too­dud rik­ku­mis­te­le ju­hi­me tä­he­le­pa­nu, et vii­ma­sel ajal on ol­nud val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­te ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga seo­tud eel­nõud mit­me­te vi­ga­de­ga, mis­tõt­tu on ve­ni­nud val­la­ko­da­ni­ke tee­nin­da­mi­seks ku­lu­nud aeg. Sa­mu­ti on ve­ni­nud Aru­kü­la põ­hi­koo­li õp­pe­hoo­ne ja võim­la laien­da­mi­se ja staa­dio­ni üm­be­re­hi­tu­se han­ke väl­ja kuu­lu­ta­mi­ne, mil­le tõt­tu ve­nib ehi­tus­te­ge­vu­se al­gus ning koo­li töö on uuel õp­peaas­tal pi­ke­malt häi­ri­tud.

Seo­ses eel­pool­too­du­ga aval­da­me um­bu­sal­dust Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Se­pa­le.

Al­la kir­ju­ta­nud Maar­ja Si­kut, Ka­di Tam­ma­ru, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Re­ne Lill, Avo Möls, Olev Si­ni­järv, Olev Räh­ni. 

Eelmine artikkelKuu­sa­lu algk­las­si­de näi­te­ring tõi rii­gi­fes­ti­va­lilt mi­tu pree­miat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uu­te spet­sia­lis­ti­de kon­kur­sid