Aru­kü­la SK võist­kon­nad võit­sid kä­si­pal­li mi­ni­lii­gas kaks esi­koh­ta

30
Aru­kü­la SK 2013. aas­tal sün­di­nud kä­si­pal­lu­ri­te või­du­kas võist­kond koos treener ANNELI RAUKASEGA. Fo­tod Joo­nas Kuusk­la

Keh­ras lõp­pe­sid pä­rast 4. etap­pi Ees­ti kä­si­pal­li mi­ni­lii­ga võist­lu­sed noor­mees­te­le. Esi­me­ne etapp oli 24. ok­toob­ril Põl­vas, järg­mi­sed 18. no­vemb­ril Keh­ras, 3. veeb­rua­ril Vil­jan­dis ja 23. märt­sil taas Keh­ras.

Mi­ni­lii­ga toi­mus kol­mes va­nu­se­rüh­mas: 2013., 2014. ja 2015. aas­tal sün­di­nud kä­si­pal­lu­ri­te­le. Pois­te igas võist­kon­nas või­sid osa­le­da ka kaks tüd­ru­kut. Mi­ni­lii­ga män­gu pik­kus oli 10 mi­nu­tit, kor­ra­ga olid ühes mees­kon­nas plat­sil 4 väl­ja­ku­män­gi­jat ja vä­ra­va­vaht.

2013. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kon­da­dest saa­vu­tas vii­ma­sel eta­pil ja kok­ku­võt­tes esi­ko­ha Aru­kü­la SK koos­sei­sus Tom­mi Mäelt, Ro­met Rem­lik, Karl Art­hur Kol­ter, Mar­kus Tam­me, Raa­ja Tee­sa­lu ja Ma­riin Me­re­maa, nen­de tree­ner on An­ne­li Rau­kas. Ava­eta­pil Aru­kü­la võist­kond ei osa­le­nud, kõi­gil üle­jää­nud etap­pi­del või­de­ti esi­koht. Tei­sel eta­pil olid võist­kon­nas ka Karl Lu­kas Müü­ri­sepp ja An­ne­li Moo­rits.

Kok­ku­võt­tes 3. ko­ha saa­vu­tas HC Raa­si­ku mees­kond, ku­hu kuu­lu­sid Ro­met Ah­ven, Ro­met Soo­ne, An­de­ro Il­ves, Georg Leo­mar ja And­res Kaur­son, tree­ner on Priit Leo­mar. 1. ja 3. eta­pil Raa­si­ku võist­kond ei osa­le­nud, 2. eta­pil saa­di 8. koht.

HC Keh­ra võist­kond, kes või­tis mi­ni­lii­ga tä­na­vu­se hooa­ja esi­me­se etap­pi koos­sei­sus Ar­do Soik­ka, Ing­rem-Ja­net­te Zei­ger, Ivan Pi­kuz, Jan Je­fi­mov, Ott Va­ba­mäe, Stel­la Le­pik ja Kas­par Roo­me­re, jäi lõpp­kok­ku­võt­tes 13. ko­ha­le. Võist­kon­da tree­nib Al­var Soik­ka. 2. eta­pil sai Keh­ra võist­kond 7. ja 3. eta­pil 4. ko­ha.

Ka Aru­kü­la SK 2014. aas­tal sün­di­nud kä­si­pal­lu­rid on mi­ni­lii­ga võit­jad. Pildil koos treener ANDRUS ROGENBAUMIGA.

2014. aas­tal sün­di­nu­te võist­kon­da­dest oli vii­ma­sel eta­pil ja kok­ku­võt­tes sa­mu­ti või­du­kas Aru­kü­la SK koos­sei­sus Jo­han­nes Asu­ja, Oleg Izo­sin, Kris­to­fer Vaan, Raul Ees­maa, Jan Ro­bert Ti­ha­ne, Ce­ci­lia Moor ja Kir­si­ka Ku­nin­gas. Nen­de tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv. Esi­me­sel eta­pil Aru­kü­la võist­kond ei osa­le­nud, tei­se eta­pi või­tis, siis olid võist­kon­na koos­sei­sus Ju­han Kor­jus, Ro­met Svil­berg, Oleg Izo­sin, Ta­nel Pi­per, Jo­han­nes Asu­ja, Jan Ro­bert Ti­ha­ne, Mi­hail Sild ja Kir­si­ka Ku­nin­gas. Kol­man­dal eta­pil saa­di 3. koht, võist­kon­nas olid Ta­nel Pi­per, Jo­han­nes Asu­ja, Mi­hail Sild, Kir­si­ka Ku­nin­gas, Kris­to­fer Vaan ja Raul Ees­maa.

Mi­ni­lii­ga tei­se ko­ha saa­vu­tas vaid vii­ma­sel eta­pil osa­le­nud HC Raa­si­ku: Juss Ves­ki­mäe, Aleks Luks, Rin­go Ro­hi­laan, Len­nart Kõ­ve­rik ja Ro­bin Link­vist, tree­ner on Priit Leo­mar.
Kol­man­daks tu­li HC Keh­ra koos­sei­sus Ar­do Soik­ka, Ott Va­ba­mäe, Kert Viir­mann, Gleb Zayt­sev, Ki­rill Pa­nyush­kin, Ane­te Ta­ni ja Mar­sel­la Ma­ke­jev, tree­ner on Al­var Soik­ka. Ne­mad osa­le­sid ka 2. eta­pil, kus said 5. ko­ha.

2015. aas­ta pois­test või­tis Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia/Rand­ve­re. 2. ko­ha sai Aru­kü­la SK võist­kond koos­sei­sus Karl Al­jas­mäe, Oli­ver Tui­man, Bog­dan Kho­ros­he­niuk, Hu­go Pär­tel, Kaur-Os­kar Koch, Glen Vik­kat, Em­ma Mäelt ja Roo­si Tee­sa­lu, tree­ner on Peep Mäelt. Nii tei­sel kui kol­man­dal eta­pil oli võist­kond saa­nud 3. ko­ha. HC Keh­ra võist­kond sai 2. eta­pil 8. ja vii­ma­sel 11. ko­ha.

Eelmine artikkelPur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE­LE EMi hõ­be­me­dal
Järgmine artikkelAru­kü­la/Pär­nu neiud on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­rid