Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päev pak­kus mait­see­la­mu­si

803
Aruküla kohvikutepäeva korraldaja GARINA TOOMINGAS.

Lau­päe­val, 4. juu­lil pee­ti Aru­kü­la küm­nen­dat koh­vi­ku­te­päe­va, kok­ku on 2011. aas­tast ala­tes teh­tud 108 koh­vi­kut.

Kui Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­di­rek­tor Ga­ri­na Too­min­gas oli kuu­lu­ta­nud küm­nen­da koh­vi­ku­te­päe­va rah­va­ma­ja ees ava­tuks ning kin­ki­nud koh­vi­ku­te­pi­da­ja­te­le bro­šüü­ri, koh­vi­pa­ki ja koh­vi­ku­te­kaar­di, läks koh­vi­kust koh­vi­kus­se voo­ri­mi­ne lah­ti.

Ale­vi­kust vei­di ee­mal Ka­le­si kü­las Ka­dar­pi­ku ta­lus võõ­rus­tas uu­dis­ta­jaid Lüü-Tür­ri kõrts, kus toi­me­tas sa­ma­ni­me­li­ne mees­te­lau­lu­punt. Sõp­rus­kon­na lau­lu­mehed pidasid koh­vi­kut neljandat korda. Ka­dar­pi­ku ta­lu pe­re­mees Ja­ko Rei­nas­te mee­nu­tas, et tõu­ke an­dis soov esi­ta­da lau­le ja näi­da­ta mu­he­dat mees­tekõrt­si. „Saia­ke­si süüa on küll kihvt, aga en­dal peab ka to­re ole­ma,” sõ­nas ta.

Ala­ri Kruus­vall küp­se­tas vors­te ja li­ha, Olev Räh­ni ah­ve­naid. Nen­de kõr­val li­ha gril­li­nud mees pol­nud Lüü-Tür­rist, vaid ühe an­samb­li­liik­me su­gu­la­ne.

Lä­bi võis as­tu­da lau­lu­mees­te sõp­ra­de, mit­te­tu­lun­du­s­ühin­gu Est­lan­der õpi­tu­ba­dest, ne­mad kor­ral­da­vad ülee­la­mi­s-õ­pet, loo­dus­koo­li­tust, pä­ran­di­koo­li­tust ja kä­si­tööõ­pet.

„Pal­ju te­ge­vu­si jäi ke­va­del erio­lu­kor­ra tõt­tu ära, see on sõp­rus­kon­na taas­kok­ku­tu­lek,” üt­les Ja­ko Rei­nas­te.

RO­MAS JA­VOIŠ Est­lan­de­rist küp­se­tas Lüü-Tür­ri kõrt­sis ka­la.

Lõk­ke­tu­lel küp­se­sid Est­lan­de­ri mees­te Ma­rek Ni­su­ma ja Ro­mas Ja­voi­ši hoo­le all muist­sel vii­sil ka­na ja ka­la. Me­nüüst jäid sil­ma šaš­lõ­ki­vorst suu­re sea­ga, grill­vorst vei­se ja väi­ke­se sea­ga, päe­vi­ta­nud me­re­hul­gus, kä­ve­le­va po­ro li­ha­malt­sa­ga, vob­la ja kob­la, märt­si- ja mee­mär­ju­ke, piits part. Koo­ke ja saia­ke­si pa­ku­ti ka.

Mis seob pai­ga rah­vast? „Ise teed ja ise nau­did, ei pea eel­da­ma, et see ära ta­sub,” arut­les Ja­ko Rei­nas­te. „Kui sõb­rad kok­ku saa­vad ja ise­kes­kis mi­da­gi tee­vad, siis see on­gi ta­su­mi­se hetk. Esi­me­sed koh­vi­kud te­gi­me iseen­da­le, eel­da­ma­ta, et kee­gi viit­sib val­la kes­ku­sest nii kau­ge­le tul­la. Aga to­re, et on tul­dud.”

Al­gu­ses ei saa­nud ve­da­ma, enam ei saa pi­da­ma
„Kas on soe tun­ne?” kü­sis Ga­ri­na Too­min­gas. Kül­lap oli, võis väl­ja lu­ge­da nii Õu­naaia koh­vi­ku pe­re­nai­se, Saa­re­maalt pä­rit Mai­ken Rem­li­ku, ja ka pe­re­me­he, Jär­va­maa juur­te­ga Ar­go Rem­li­ku, sil­mist. Ri­dae­la­mus Jü­ris ela­des tek­kis noo­rel pe­rel ta­he ra­ja­da ava­ram ko­du, kus roh­kem as­kel­da­mist. Nen­de pilk pea­tus Aru­kü­la va­nal ma­jal, kus oli eel­mi­se sa­jan­di al­gu­poo­lel ela­nud kir­ja­nik Ric­hard Roht.

„Esi­me­sel kor­ral, kui pa­lu­sin ini­me­si, hak­ka­me koh­vi­kut te­ge­ma, oli üks nen­de hir­me, et ha­ka­tak­se nen­de aias rin­gi vaa­ta­ma ja kü­si­ma, miks see asi on siin ja too seal. Vas­ta­sin, et ini­me­sed ei tu­le teie ae­da kri­ti­see­ri­ma, vaid uu­dis­hi­must vaa­ta­ma, mi­da nei­le pa­ku­te,” mee­nu­tas Ga­ri­na Too­min­gas koh­vi­ku­te­päe­va käi­ma­tõm­ba­mist üle küm­ne aas­ta ta­ga­si. Kol­mel aas­tal ei võe­tud ve­du, ent 2011. aas­tal tu­lid et­te­võt­li­ku­mad kaa­sa ja star­di­ti küm­ne koh­vi­ku­ga.

Lau­lu­väl­ja­kul värs­ken­da­vaid joo­ke ja suu­pis­teid pak­ku­nud koh­vik H:E:M:M sai ni­me nel­ja neiu ees­ni­me­täh­te­dest – He­le­na Ein­loo, Ene­li Kal­vik, Me­gel Ar­ro­küll ja Maar­ja-Ly Tei­no. See­kord lõid selts­kon­nas kaa­sa ka Me­ri­li And­la ja She­ril Taim. Viis aas­tat ta­ga­si koh­vi­ku­te­päe­va­ga lii­tu­des nu­pu­ta­sid nad, kui­das teis­test osa­le­ja­test eris­tu­da.

„Taht­si­me, et see oleks mõ­nus pea­tus­koht, kus aeg ma­ha võt­ta. Siia­maa­ni on läi­nud häs­ti, ini­me­sed ise­gi nõua­vad meie koh­vi­kut,” rää­ki­sid neiud.

Me­nüüs lei­dus lau­lu­ni­me­de­ga kok­tei­le „Ämb­lik­mees”, „Mi­na ka”, „Ran­na­ma­ja”, „Peo lõpp”. Oli pä­rast­lõu­na ja pi­du võt­tis hoo­gu. Noor­me­hed olid end lau­lu­väl­ja­ku kaa­re all mõ­nu­salt sis­se sead­nud, tei­sed män­gi­sid män­ni­puu­de all kettagol­fi.

Koo­li­ma­ja sees ja ees te­gut­se­nud koh­vik Ma­ša ja Ka­ru pak­kus ve­ne söö­ke: sel­jan­kat, ok­raš­kat ehk su­vist kül­ma sup­pi, ki­hi­list ve­ne sa­la­tit, väi­ke­seid pi­ru­kaid si­bu­la, mu­na, kar­tu­li, see­ne, kap­sa, li­ha ja por­gan­di­ga, suu­ri pi­ru­kaid kar­tu­li, see­ne ja li­ha­ga, ku­ke­see­ne-mu­na ku­leb­jaa­kat, vahv­leid, Ma­ša toor­juus­tu­koo­ki, ka­ru­pul­ga­koo­ki. Koh­vi­ku­te­päe­va ava­mi­se­le tu­lid nii Ma­ša ja Ka­ru ve­dur, Aru­kü­la põ­hi­koo­li ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lee­na Möls kui ka õpi­la­sed to­re­da­tes kos­tüü­mi­des.

„Õpe­ta­ja Möl­si tun­di­des oli nal­ja­kas tee­ma, Ma­ša ja ka­ru, sel­lest tek­kis ka meie koh­vik, mil­le ole­mus lä­heb las­te­le häs­ti pea­le ja toit meel­dib kõi­gi­le,” lau­sus In­ge­ly Pe­nu. Sup­pi keet­sid ja pi­ru­kaid küp­se­ta­sid ka Ma­ris Mee­li­mäe, Ker­li Alek­se­jev, Eri­ca Hin­no, Trii­ni Lil­le ja Anet­ta Vaik­na, paar pois­si abis­tas ka.

„Ei­le õh­tul tu­li­me kok­ku ja val­mis­ta­si­me kõik et­te. Öö­bi­si­me koo­li­ma­jas. Ole­me vä­ga head sõb­ran­nad, siin­ses põ­hi­koo­lis õp­pi­nud, aga nüüd ju­ba ee­mal güm­naa­siu­mi­des. Taht­si­me eri­ti sel aas­tal koh­vi­kut te­ha, sest oli­me ju mi­tu kuud ko­dus is­tu­nud ja pol­nud üks­teist näi­nud,” rää­kis In­ge­ly Pe­nu.

Ki­lu­või­lei­vad iluaias
Koh­vi­ku­te­päe­va kõi­ge kau­gem siht rah­va­ma­ja juu­rest oli küm­ne ki­lo­meet­ri kau­gu­sel Uda­ra ta­lu koh­vik Rät­la kü­las, ku­hu soo­vi­jaid sõi­du­tas et­te­võt­te Här­ma Bus­sid oma­nik Ma­ti Palm.
Uda­ra ta­lu maa­del asu­vad au­hin­du päl­vi­nud iluaed ja dend­ro­park. Pü­si­lil­le­de, vee­sil­ma­de, põ­lis­puu­de, põhjamaa klii­mas ha­rul­das­te puu­de ja tai­me­de­ga ku­jun­da­tud ime­li­ne aed kan­nab vii­ma­sed viis aas­tat ni­me Sma­ragd. Sa­ma ni­me­ga ris­ti­ti koh­vik.

„Mul on nii rei­si­bü­roo kui ka aed, aga kumb­ki ei toi­mi pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pu veel nii, na­gu peab. Ae­ga oli ja üri­tus toob ini­me­si lä­he­ma­le. Sa­da­kond kü­las­ta­jat on kind­las­ti ju­ba käi­nud,” rõõ­mus­tas Uda­ra ta­lu pe­re­nai­ne Mo­ni­ka Kan­nel­mäe ot­su­se üle koh­vi­ku­te­päe­va­ga lii­tu­da. Igal täis­tun­nil tut­vus­tas ta kü­la­lis­te­le ta­su­ta iluae­da ja par­ki, mil­le ra­jas li­gi vee­rand sa­jan­di jook­sul te­ma isa Ak­sel Kurt koos elu­kaas­la­se, tun­tud maas­ti­kuar­hi­tek­ti ja aia­ku­jun­da­ja Ir­ma Tung­la­ga.

Sõi­me bus­si­juht Ma­ti­ga ki­lu­või­lei­ba mu­na­ga, rüü­pa­si­me koh­vi ja imet­le­si­me maas­tik­ku. Par­gi kõi­ge va­nem puu on 160aas­ta­ne suur­su­gu­ne tamm.

„Kõik, kes ae­da kü­las­ta­vad, tun­ne­vad end ko­he häs­ti. See on taas­tu­va ener­gia­ga koht, ini­me­sed saa­vad ol­la iseen­da­ga ra­hus. Suund on tut­vus­ta­da koo­li­las­te­le ko­du­maa loo­dust, sel­le­pä­rast võt­sin ka loo­mad,” rää­kis pe­re­nai­ne ja as­tus kõr­ge ta­ra­ga pii­ra­tud ae­da, kus te­malt oo­ta­sid toi­du­pa­lu­ke­si Lõu­na-Amee­ri­ka pä­ri­to­lu al­pa­kad kaa­mel­las­te su­gu­kon­nast.
Koh­vi va­las le­ti ta­ga pe­re­nai­se tüt­re­tü­tar Ma­rie­la Ma­ri­pu. Lin­nas oo­ta­vad Tal­lin­na Kop­li kuns­ti­koo­li õpi­last sõb­ran­nad ja hän­gi­mi­ne, maal su­vi­ta­des meel­dib tal­le par­gi­vai­ku­ses kii­gel ük­si mõt­teid mõl­gu­ta­da ja aiaeks­kur­sioo­ne lä­bi viies va­nae­ma abis­ta­da. „Öel­ge kõi­gi­le, et meie koh­vi­kus on kõi­ge to­re­dam!” hüü­dis ta meie­ga hü­vas­ti jät­tes.

Koh­vi­ku­ga Miks Mit­te de­bü­tee­ri­nud KAI­RI AHVEN ja ING­RID AR­RO­KÜLL pak­ku­sid kuum­suit­su­fo­rel­li, rää­bist, suit­su­lõ­het ja muud maits­vat.

Aru­kü­la va­jab oma ham­bur­ge­ri­put­kat
Koh­vi­ku­ga Miks Mit­te de­bü­tee­ri­nud Kai­ri Ah­ven ja Ing­rid Ar­ro­küll la­sid kä­tel käia, pak­ku­sid kuum­suit­su­fo­rel­li, rää­bist, suit­su­lõ­het ja muud maits­vat.

„Eel­mi­sel aas­tal käi­si­me koh­vi­ku­te­päe­val Nee­mes ja seal­set me­lu nau­ti­des tu­li mõ­te, et ta­haks se­da ka ise ko­du­kan­dis te­ha. Kü­las­ta­jaid on mee­le­tult pal­ju, mil­le üle on üli­hea meel,” lau­su­sid pe­re­nai­sed na­gu ühest suust.

Uus­tul­nu­ka­na te­gi fu­roo­ri koh­vik Bur­ger­la­sed. „Kell 13.01 läks trall lah­ti, kel­la kol­meks olid kõik ham­bur­ge­rid müü­dud – kok­ku 130. Ar­vu­ta­si­me, et see on pa­ras ko­gus, et oleks või­nud te­ha kaks kor­da roh­kem,” üt­les Hen­ri Tui­man. Jaa­nua­ris os­tis ta ham­bur­ge­riau­to, siis te­gi sõp­ra­de­le eelp­roo­vi ja nüüd peap­roo­vi.

„Mul on nii hea meel, et koh­vi­ku­te­päe­vad on tõm­ma­nud kaa­sa noo­ri et­te­võt­lik­ke ini­me­si. Mit­te kee­gi meie eest mi­da­gi ei tee! Ise tee­me Aru­kü­la, ise tee­me Raa­si­ku val­la,” too­ni­tas Ga­ri­na Too­min­gas ja kin­ni­tas: „Ka Aru­kü­la ale­vik va­jab oma ham­bur­ge­ri­put­kat!”

Koos An­ge­li­na Vun­de­ri­ga ham­bur­ge­reid val­mis­ta­nud Hen­ri Tui­ma­ni hää­les kõ­las veen­du­mus: „Tu­leb ka siia te­ha ham­bur­ge­ri müü­gi­koht. Mul­le meel­dib Aru­kü­las. Lin­na­le lä­he­dal, sa­mas vaik­ne ja ra­hu­lik, las­te­ga on siin hea ol­la. Kõik on käe-ja­la juu­res.”

Tuu­le­tas­ku su­las suus
„Üli­vä­ge­vad ela­mu­sed, igal pool on eri­nev,” hüüa­tas tal­li­koh­vi­kus­se Põh­ja Ho­bu­sed sis­se as­tu­nud Kai­do Jür­mann. „Olen proo­vi­nud suit­su­ka­la, ha­be­me koo­ki, pann­koo­ke. Tuu­ni­ka­la pi­ru­kas oli vä­ga hea.”

Tal­lin­la­ne Kai­do Jür­mann kü­las­tas Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­va kol­man­dat kor­da, see­kord tah­tis ta kõik 12 koh­vi­kut lä­bi käia: „Küm­me on teh­tud, kaks on jää­nud, aga dend­ro­par­ki ei jõua, sest see su­le­ti kel­la viiest.”

Tal­li­koh­vi­ku noo­re pe­re­nai­se Lau­ra Nah­ko­ri val­mis­ta­tud tuu­le­tas­kud olid kuum kaup, mi­da oli müü­dud ju­ba üle 90. Va­hu­koo­re­täi­dis sui­sa su­las suus. Ela­mu­se võis saa­da ka ho­bu­se­ga ja­lu­ta­des.

AN­NA-LII­SA MII­LITS Kii­ge­sel­li­de koh­vi­kust tut­vus­tas las­te­kii­ke, mi­da nad abi­kaa­sa­ga pe­reet­te­võt­tes meis­ter­da­vad.

Uus­tul­nu­ka peap­roo­vi te­gid ka pe­reet­te­võt­te Kii­ge­sel­lid OÜ oma­ni­kud An­na-Lii­sa Mii­lits ja Mir­ko Mii­lits. Müü­gi­lauae­si­seid lä­ve­pos­te kau­nis­ta­sid ka­se­vi­nee­rist las­te­kii­ge de­tai­lid. Kii­ge­sel­li­de koh­vi­k ai­tas kol­me poe­ga kas­va­ta­val noo­rel pe­rel ka oma et­te­võt­te too­dan­gut tut­vus­ta­da.

Kang­la koh­vi­kus Jär­si kü­las olid pä­rast­lõu­naks peaae­gu kõik pi­ru­kad ja koo­gid ära os­te­tud. Pa­lu­si­me vii­ma­sed küm­me mi­nit­se­bu­rek­ki.

„Suu­red tse­bu­re­kid on ta­va­li­sed, see­pä­rast te­gin väi­ke­sed,” rää­kis La­ri­ne Roost, ke­da abis­ta­sid te­ma esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val lap­se­lap­sed. Meie lah­ku­des jõud­sid koh­vi­kus­se järg­mi­sed klien­did.

Kü­la­lis­test ei tund­nud puu­dust ka Köö­gi­kuns­ti ko­du­koh­vik, mi­da pi­da­sid Tuu­lik­ki Luik ja Al­vin Luik ar­vu­ka abi­lis­kon­na­ga. Me­nüü oli rik­ka­lik: Bri­ta ko­hu­pii­ma­kook maa­si­ka­te­ga, Pas­sio­ni vaa­ri­ka­tort must­sõst­ra­pü­ree­ga, Red Vel­ve­ti tort toor­juus­tuk­ree­mi ja vaa­ri­ka­te­ga, val­ge šo­ko­laa­di toor­juus­tu­tort, Tom Kha supp ka­na või kre­vet­ti­de­ga, ke­vad­rul­lid köö­gi­vil­ja­de­ga, ka­na­bur­ger pi­par­mün­di, kap­sa­sa­la­ti ja frii­kar­tu­li­ga, pa­nee­ri­tud kre­ve­tid.

Pol­nud hin­ge­tõm­be­het­ke­gi
Aru­kü­la rah­va­ma­ja ees pann­koo­ki­de küp­se­ta­mi­se­ga koh­vi­ku­te­päe­va­le hoog­sa sis­se­ju­ha­tu­se tei­nud Aru­kü­la Sõp­rus­kond rõõ­mus­tas õh­tul en­ne seit­set ar­vu­ka klien­tuu­ri üle.

„Mõt­le­si­me et vih­ma­se il­ma­ga ini­me­sed eri­ti ei tu­le, aga tun­dub, et Co­vid oli lii­ga kaua hoid­nud ini­me­si üks­tei­sest ee­mal. Meil pol­nud hin­ge­tõm­be­het­ke­gi, see oli ül­la­tus, kü­las­ta­jaid oli ise­gi Tar­tust,” lau­sus Kai­re Kurg. Sõp­rus­kon­nas te­gut­se­sid ka Kai­di Va­rik, Kris­tel Il­mets, Ger­lin Mets, He­li­na Müü­ri­sepp, Triin Türn­pu, Ing­rid Tei­no ja Kät­rin Mets. Müü­di ka en­di meis­ter­da­tud koh­vi­tas­se ja pui­dust kä­si­töö­too­teid. Ti­pi­top­si ko­gu­tud eu­rod an­ne­ta­tak­se Saa­re­maa­le, kus ko­roo­na­vii­ru­se­ga kõi­ge roh­kem või­del­di.

Pan­ni­koo­gi­koh­vi­ku­le pa­nid õla al­la ka abi­kaa­sad. „Hom­mi­kul olid aeg­sas­ti ko­hal, aru­ta­sid, ku­hu mi­da pan­na, sät­ti­sid lil­li koh­vi­kus­se. Vä­ga kõ­va et­te­val­mis­tus!” kiit­sid nai­sed.

Bro­šüür „108 koh­vi­ku­te­rin­gi üm­ber Aru­kü­la”
Teh­tu jääd­vus­ta­mi­seks koos­tas Ga­ri­na Too­min­gas bro­šüü­ri „108 koh­vi­ku­te­rin­gi üm­ber Aru­kü­la,” mil­le ta kin­kis kõi­gi­le küm­ne aas­ta jook­sul osa­le­nud koh­vi­ku­pi­da­ja­le.

„Sai­me toi­me­ta­ja Hen­ri Ree­de­ri­ga mee­nu­ta­da kõi­ki koh­vi­ku­te­päe­vi ja vaa­da­ta koh­vi­ku­kaar­ti­de aren­gut. See on aja­loo­väär­tu­se­ga põ­nev kok­ku­võ­te, mil­lel on eda­si­viiv jõud. Olen tä­nu­lik ja õn­ne­lik, et koh­vi­ku­te­päev on üks Aru­kü­la suu­re­maid ko­gu­kon­naü­ri­tu­si,” lau­sus kul­tuu­ri­selt­si juht, kes oli ka T-sär­gi­le lask­nud trük­ki­da bro­šüü­ri esi­kaa­ne ku­jun­du­se.

Õh­tul ko­gu­ne­ti Ka­dar­pi­ku tal­lu, kus tä­na­ti koh­vi­ku­pi­da­jaid tä­nu­kir­ja­ga, vai­mus­tu­ti Lüü-Tür­ri ja Jär­va-Jaa­ni lau­lu­pun­di Ar­hai­li­sed Me­hed esi­ne­mi­sest, vaa­da­ti fil­mis­por­di sal­ves­ta­tud kaad­reid, pa­ja­ta­ti mul­jeid. Uued koh­vi­ku­pi­da­jad ja va­nad te­gi­jad aval­da­sid soo­vi ka järg­mi­sel aas­tal osa­le­da.