Aru­kü­la Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee saab jaa­ni­päe­vaks as­fal­di

1126

Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee val­mi­mis­täh­taeg on juu­lis, pea­gi al­gab Põl­lu tä­na­va kõn­ni­tee ehi­tus.

Aru­kü­las on vii­ma­se kuu jook­sul ak­tiiv­selt ehi­ta­tud Tal­lin­na maan­tee äär­de kerg­liik­lus­teed. Prae­gu­seks on pai­gal­da­tud ää­re­ki­vi, val­gus­tus, si­de­kae­vud ja -kaab­lid ning ra­ja­tud lii­vast ning kil­lus­ti­kust tee ke­hand. Ale­vi­ku pea­tee ää­res se­ni kõn­ni­teed pol­nud, sõi­du­tee on kit­sas ning ja­la­käi­jad ja au­tod ja­ga­sid sõi­du­teed, mil­le­le oli joo­ni­tud alad ja­la­käi­ja­te­le.

Kerg­liik­lus­teed ron­gi­jaa­mast Ki­vi­lin­na kor­ter­ma­ja­de­ni ehi­tab maan­teea­met, see on osa KI­Ki toe­ta­tud pro­jek­tist „Raud­tee­pea­tus­te ühen­da­mi­ne eri­ne­va­te lii­ku­mis­vii­si­de­ga”.

Kerg­liik­lus­tee val­mi­mi­se täh­taeg on 6. juu­lil, Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et tööd on graa­fi­kus ning ehi­ta­ja on lu­ba­nud pan­na teele jaa­ni­päe­vaks as­falt.

Aru­kü­la ela­ni­kud on öel­nud, et kerg­liik­lus­tee ehi­tu­se ajal on lii­ku­mi­ne ras­kem, ku­na tee on veel kit­sam, OTT ta­lu­tu­ru kü­las­ta­ja­tel on nap­pi­nud par­ki­mis­koh­ti. Val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul po­le tee ehi­tu­se ajal liik­le­ja­tel üle­ta­ma­tuid prob­lee­me ol­nud, ehi­tus­se suh­tu­tak­se mõist­valt ja ehi­ta­ja käi­tub pro­fes­sio­naal­selt ning ko­gu­kon­na hu­ve ar­ves­ta­des. Ta­lu­tu­ru plat­si ka­su­tas ehi­ta­ja lii­va ja kil­lus­ti­ku va­he­lao­na, kuid tu­ru toi­mu­mi­se ajaks oli plats pu­has. 800 meet­ri pik­kus kerg­liik­lus­teed ehi­tab Tal­lin­na Tee­de AS.

Kui­gi prae­gu on tööd graa­fi­kus, ve­nis kerg­liik­lus­tee ehi­tu­se al­gus. Val­la­va­nem üt­les, et pro­jekt oli koos­kõ­las­ta­tud 2008. aas­tal, kuid ehi­ta­ja pi­di oma han­ke­ma­hus uuen­da­ma koos­kõ­las­tu­sed: „Esialg­sest koos­kõ­las­tu­sest on küm­me aas­tat möö­das ning ka maan­teea­me­tis mõt­ted muu­tu­vad, tu­leb uu­si ini­me­si. Dis­ku­tee­ri­si­me sa­de­vee ära juh­ti­mi­se ning tee laiu­se tee­mal. Kui te­ha kerg­liik­lus­tee tõs­te­tu­na maan­tee pin­nast kõr­ge­ma­le, on reeg­li­na va­ja an­da sõi­du­tee­le va­ja­li­kud pi­ki­kal­ded, mil­le­ga juh­ti­da ve­si rest­kae­vu­des­se. Tal­lin­na maan­teel po­le sel­li­seid kal­deid ja see­ga kar­de­ti, et te­ki­vad loi­gud, mil­lest ve­si ei jõua rest­kae­vu­des­se. Ka on teel mi­ni­maal­se laiu­se nõu­ded ja mõ­nes ko­has pol­nud need väi­de­ta­valt täi­de­tud. Sel­gus, et ale­vi­ku sees on laiu­se nõu­ded siis­ki pi­sut eri­ne­vad ale­vi­ku vä­lis­test ja lõ­puks pä­rast eri­ne­va­te va­rian­ti­de kaa­lu­mist pro­jekt koos­kõ­las­ta­ti.”

Val­la­va­ne­ma in­fo põh­jal on maan­teea­me­til 2020. aas­tal ko­gu Tal­lin­na maan­tee sõi­du­tee lõik re­konst­ruee­ri­da.

Pea­gi al­gab Aru­kü­las ka Põl­lu tä­na­va ehk Pär­na­mäe tõu­su 450 meet­ri pik­ku­se kõn­ni­tee ehi­tus, täh­taeg on 31. au­gust. Val­la­va­nem lau­sus, et ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud esi­me­ne han­ge ebaõn­nes­tus, pak­ku­mi­si ei esi­ta­tud. Tei­se han­ke käi­gus oli soo­vi­jaid ning prae­gu käib pak­ku­ja­te hin­da­mi­ne. Ehi­tus al­gab pä­rast do­ku­men­ti­de täit­mist ning le­pin­gu all­kir­jas­ta­mist. Ehi­tu­se mak­su­mu­seks ku­ju­neb um­bes 53 000 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Raa­si­ku ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­rid Ees­ti ka­ri­ka 1/32 fi­naa­lis
Järgmine artikkelKahe pro­jek­tiaas­ta­ga on Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed käi­nud 7 rii­gis