Aru­kü­la koo­li 3. kor­rus on val­mis

676

Aru­kü­la põ­hi­koo­li algk­las­si­de tii­va kol­man­da kor­ru­se ehi­tus­tööd on lõp­pe­nud, klas­sid möb­lee­ri­tud ning pä­rast koo­li­va­heae­ga, 7. jaa­nua­ril al­gab seal õp­pe­töö. Li­sa­kor­ru­sel on kolm klas­si­ruu­mi, nüüd saa­vad koo­li kõik 8 algk­las­si õp­pi­da ühes kor­pu­ses. Koo­li söök­las uue õp­pe­pe­rioo­di esi­mes­tel päe­va­del süüa ilm­selt veel te­ha ei saa ning kool tel­lis es­mas­päe­vaks-tei­si­päe­vaks toi­du veel Pai Pa­ga­rilt, kes on Aru­kü­la koo­li­pe­ret toit­lus­ta­nud käe­so­le­va õp­peaas­ta al­gu­sest. „Köö­gis on pai­gal­da­ma­ta olu­li­sed sead­med, mis ei la­se söö­gi­val­mis­ta­mist alus­ta­da, kar­dan, et es­mas­päe­vaks see veel teh­tud ei saa. Ma­si­nad tu­leb hää­les­ta­da ja ko­kad pea­vad neid ka kat­se­ta­ma, et edas­pi­di tõr­keid ei te­kiks,“ üt­les koo­li di­rek­tor Avo Möls. Ku­na osal söö­gi­saa­list po­le põ­ran­dat ja si­se­vii­mist­lus on te­ge­ma­ta, ot­sus­ta­tak­se pä­rast nel­ja­päe­vast töö­koo­so­le­kut, kas uuel poo­laas­tal süüak­se kol­mes või nel­jas va­he­tu­ses: „Meil on prae­gu ka­su­ta­da pool söö­gi­saa­list või pi­sut roh­kem, saa­me se­da pi­ken­da­da ko­ri­do­ri ar­velt. Kui ma­hu­me ära, püüa­me hak­ka­ma saa­da kol­me va­he­tu­se­ga, mui­du pea­me esi­me­se söö­gi­va­he­tun­ni te­ge­ma lii­ga va­ra.“ Ehi­tus­tööd jät­ku­vad veel pois­te tööõ­pe­tu­se ja tüd­ru­ku­te kä­si­töök­las­sis, sa­mu­ti õpe­ta­ja­te toas.