Aru­kü­la koo­li 3. klas­si õpi­las­te vi­deo või­tis KI­Ki kon­kur­sil esi­ko­ha

1469
Aruküla kooli võiduka „Tuhkatriinu“ tegijad – 3. klasside õpilased UKU PÄHN, KEITLIN RUMP, EVA MARIA GUREVITŠ, KRISTELLA RAADIK, KADI-MIA PIRRUS, PIIA LIIDIA TEDER, KRISTIN KÄRNER ja OLIVER KAELEP koos õpetajate IVIKA JEGISE, ASTRID LINNUMÄE ja CRISTINA KASKAGA. Foto Mari Möls

Kon­kur­si mi­ni Ne­ga­vatt või­du­ga kaas­nes 700 eu­ro ula­tu­ses rei­si­ra­ha Ees­tis mõ­ne kesk­kon­na­ha­ri­du­se­ga seo­tud ko­ha kü­las­ta­mi­seks.

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) kor­ral­da­tud koo­liõ­pi­las­te vi­deo­kon­kur­si­le mi­ni Ne­ga­vatt oo­da­ti 17. no­vemb­ri­ni ku­ni ka­he mi­nu­ti pik­ku­seid vi­deoid tee­mal „Riie­tes­se up­puv maa­ke­ra“. Võist­lu­se­le esi­ta­ti 84 tööd, neist 34 oli noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas, kus võist­le­sid 1.-3. klas­si õpi­la­sed, teised olid 4.-6. klas­si õpi­las­te teh­tud. Vi­deoid hin­nanud KI­Ki töö­ta­ja­test koos­nev žürii va­li­s väl­ja kum­mas­ki va­nu­se­rüh­mas kolm pa­re­mat, kes päl­vi­sid ra­ha­li­sed pree­miad. An­ti ka eriau­hin­du. Noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas või­tis esi­ko­ha Aru­kü­la põ­hi­koo­li 3. klas­si las­te mui­nas­ju­tu­rin­gis val­mi­nud vi­deo „Tuh­kat­rii­nu“. Tun­tud mui­nas­ju­tu Aru­kü­la-ver­sioon oli lu­gu os­tu­hul­lu­sest ning sel­lest, et kesk­kon­na­sääst­lik­ku elu­vii­si har­ras­ta­des ja taas­ka­su­ta­tud rõi­vaid kan­des võib ol­la sil­ma­paist­vam kui uu­tes ja uh­ke­tes riie­tes.

„Oli pä­ris lär­ma­kas hom­mi­ku­poo­lik,“ kir­jel­das Aru­kü­la koo­li õpe­ta­ja ja mui­nas­ju­tu­rin­gi üks ju­hen­da­ja Ast­rid Linnumäe möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­va, kui sel­gus, et nen­de vi­deo on kon­kur­si võit­nud.

Koos te­ma­ga osa­le­sid vi­deo val­mis­ta­mi­ses rin­gi tei­ne ju­hen­da­ja Ivi­ka Je­gis, koo­li fil­mis­por­di rin­gi ju­hen­da­ja Cris­ti­na Kas­ka ning mui­nas­ju­tu­rin­gi liik­med: peao­sa­li­ne Eva Ma­ria Gu­re­vitš taas­ka­su­tust pro­pa­gee­ri­va Tuh­kat­rii­nu­na, Ha­rold-Manf­red Vil­berg, Adee­le Jõõts, Mar­kus Kah­lo, Oli­ver Kae­lep, Kris­tin Kär­ner, Ka­di-Mia Pir­rus, Uku Pähn, Kris­tel­la Raa­dik, Keit­lin Rump ja Piia Lii­dia Te­der.

Kolm aas­tat ta­ga­si alus­tas Aru­kü­la koo­lis te­ge­vust hu­vi­ring „Ela­vad mui­nas­ju­tud“. See oli mõel­dud 1. klas­si õpi­las­te­le lu­ge­mi­se õpe­ta­mi­seks ja lu­ge­mis­hu­vi suu­ren­da­mi­seks. Nüüd on kord nä­da­las toi­mu­va mui­nas­ju­tu­rin­gi liik­med jõud­nud 3. klas­si. Tä­na­vu on rin­gis 15 õpi­last. Nen­de ju­hen­da­ja Ast­rid Linnumäe rää­kis, et koos on loe­tud mui­nas­jut­te, teh­tud oma­kes­kis näi­den­deid ja mul­ti­fil­me.

„Kui sü­gi­sel saa­de­ti koo­li­le ki­ri, et või­ma­lik on võt­ta osa mi­ni Ne­ga­va­ti kon­kur­sist, ke­hi­ta­si­me Ivi­ka Je­gi­se­ga õl­gu, ei osa­nud sel­lest mi­da­gi ar­va­ta. Kuid Cris­ti­na Kas­ka õhu­tas, et osa­le­me ik­ka. Mõt­le­si­me ja leid­si­me, et Tuh­kat­rii­nu mui­nas­ju­tus on pal­ju rii­deid – ku­na meil on mui­nas­ju­tu­ring, taht­si­me vi­deo alu­seks võt­ta mui­nas­ju­tu,“ ju­tus­tas ju­hen­da­ja.

Et­te­val­mis­tus­töö al­gas sep­temb­ri lõ­pus, kui mui­nas­ju­tu­ring sai sel õp­peaas­tal esi­mest kor­da kok­ku. Na­gu iga oma et­te­võt­mi­se pu­hul, loe­ti mui­nas­jutt al­gul koos lä­bi, aru­ta­ti ja ju­tus­ta­ti, see­jä­rel ha­ka­ti plaa­ni­ma, kui­das se­da la­vas­ta­da. Ku­na see­kord teh­ti film, oli va­ja kos­tüü­me ja de­ko­rat­sioo­ne. Rii­ded tõid lap­sed ko­dust kaa­sa, de­ko­rat­sioo­nid val­mis­ta­ti ühi­selt. Ka rol­li­jao­tu­se ot­sus­ta­sid õpe­ta­jad-õpi­la­sed ühes­koos, see­jä­rel ha­ka­ti fil­mi­ma: „Iga kord fil­mi­si­me ühe st­see­ni, siin­sa­mas klas­sis. Mi­na fil­mi­sin, iga st­see­ni män­gi­si­me en­ne nii-öel­da kui­valt lä­bi, aru­ta­si­me, kes ja mi­da võiks rää­ki­da, see­jä­rel te­gi­me kõi­gist kaks-kolm duub­lit.“

Ivi­ka Je­gis li­sas, et õpe­ta­jad pi­did las­te­le and­ma vaid väi­ke­seid suu­ni­seid, suurem osa teks­tist oli nen­de imp­ro­vi­see­ri­tud oma­loo­ming. Ta ole­tas, et „Tuh­kat­rii­nu“ jäi žürii­le sil­ma just sel­le­ga, et oli teist­su­gu­ne, la­hen­da­tud näi­te­män­gu­na. Ast­rid Linnumäe li­sas, et kui­gi la­vas­ta­ti mui­nas­jut­tu, jõud­sid lap­sed aru­saa­mi­se­ni, et riie­te ost­mi­se­ga ei mak­sa üle pin­gu­ta­da, hak­ka­ma saab ka tun­du­valt vä­he­ma­ga.

Aru­kü­la „Tuh­kat­rii­nu“ täis­ver­sioon on 6.44 mi­nu­tit pikk, kon­kur­si jaoks lü­hen­da­ti se­da olu­li­selt. Na­gu kõik võist­lus­tööd, on ka riie­te taas­ka­su­tust pro­pa­gee­riv Tuh­kat­rii­nu-lu­gu lae­tud üles You­tu­be´i kesk­kon­da. Ku­na mui­nas­ju­tu­rin­gil jäi ae­ga veel üle, teh­ti ja saa­de­ti kon­kur­si­le ka tei­ne vi­deo, mil­le peal­ki­ri on „Rõi­va­töös­tu­se mi­nist­ri­te töö­koo­so­lek – aju­rün­nak!“ Ka see on You­tu­be´is.

Sa­mal päe­val, kui võit­jad väl­ja kuu­lu­ta­ti, näi­da­ti Aru­kü­la „Tuh­kat­rii­nut“ ja tei­si pa­ri­maid kon­kur­si­töid rah­vus­ring­hää­lin­gu noor­te­saa­tes „No­va“. Oma koo­lis saab või­du­vi­deot suu­rel ek­raa­nil nä­ha 20. det­semb­ri jõu­luak­tu­sel, ku­hu tu­le­vad ka KI­Ki esin­da­jad mi­ni Ne­ga­va­ti võit­jaid pre­mee­ri­ma.

Eelmine artikkelMit­me raa­ma­tu au­tor MA­RIA LEP­MAA: „Soov kir­ju­ta­da on saat­nud mind ko­gu elu.“
Järgmine artikkelSõnumitoojas 11. detsembril