April­lis tu­leb Kuu­sa­lus piir­kon­na õpi­las­te­le Ra­ja­leid­ja su­ve­töö­mess

2496
Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal noor­soo­tööd tei­nud AN­NI­KA AGU-AAS­RAND on Ra­ja­leid­ja Põh­ja-Ees­ti kes­ku­se kar­jää­ri­nõus­ta­ja.

Et­te­võt­teid ja or­ga­ni­sat­sioo­ne oo­da­tak­se Keh­ra, Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa koo­li­noor­te­le su­veks tööd pak­ku­ma.

„Ta­ha­me, et noo­red leiak­sid su­veks ko­du­ko­ha lä­he­dal tööd – tee­nik­sid tas­ku­ra­ha, tut­vuk­sid ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te­ga, saak­sid töö­ko­ge­must,“ üt­leb An­ni­ka Agu-Aas­rand, Ra­ja­leid­ja Põh­ja-Ees­ti kes­ku­se kar­jää­ri­nõus­ta­ja ja mes­si üks kor­ral­da­ja.
„Eel­mi­sel aas­tal Tal­lin­nas kor­ral­da­tud su­ve­töö­mess oli rah­va­roh­ke. Käe­so­le­val aas­tal lä­he­me Tal­lin­nast väl­ja, et maa­noo­red koh­tuk­sid et­te­võt­ja­te­ga ko­du­le lä­he­mal. Ida-Har­ju su­ve­mes­si­le oo­ta­me Kuu­sa­lu, Keh­ra, Kol­ga ja Lok­sa koo­li­de 9.-12. klas­si õpi­la­si.“
Ida-Har­ju su­ve­töö­mess tu­leb 6. ap­ril­lil Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. An­ni­ka Agu-Aas­ran­na sõ­nul on tu­le­kust tea­da and­nud ju­ba küm­me­kond fir­mat: „Noor­te­le so­bi­vaid su­vi­seid töö­koh­ti on pak­ku­da toit­lus­tus­se, kaup­lus­tes­se, tu­ris­mi­vald­kon­da, ka toot­mi­ses­se. Ter­vi­ta­tav on ka see, et osa­des et­te­võ­te­tes on kut­se­le vas­ta­tud, su­vel saa­vad seal tööd oma töö­ta­ja­te lap­sed.“
Ta mär­gib, et on püüd­nud võt­ta ühen­dust piir­kon­na pal­ju­de et­te­võ­te­te­ga. Kui mõ­ni on jää­nud kut­su­ma­ta, kuid soo­vi­tak­se su­veks noo­ri töö­le, võiks an­da sel­lest tea­da.
An­ni­ka Agu-Aas­rand: „Et­te­võ­te­te ju­hid on su­ve­töö­mes­si kut­se vä­ga häs­ti vas­tu võt­nud. Ol­lak­se hu­vi­ta­tud, et noo­red pa­nus­tak­sid roh­kem ko­du­koh­ta, tu­lek­sid pä­rast õpin­guid ta­ga­si ja olek­sid oma ko­du­kan­dis te­gi­jad. Sa­mas te­ki­tab prob­lee­me noor­te töö­ga seo­tud sea­du­sand­lus ja bü­rok­raa­tia. Mis on ka aru­saa­dav, sest et­te­võt­ja ees­märk on tee­ni­da ka­su­mit, mit­te täi­ta pa­be­reid ja te­ha noor­soo­tööd.“
Li­saks tööand­ja­te­le ja Ra­ja­leid­ja nõus­ta­ja­te­le osa­leb su­ve­töö­mes­sil Töö­tu­kas­sa esin­da­ja, et tut­vus­tada et­te­võt­ja­te­le ja noor­te­le sea­du­sand­lust ning noor­te­ga­ran­tii prog­ram­mi. Pä­rast et­te­kan­deid saa­vad õpi­la­sed su­hel­da et­te­võt­ja­te­ga, esi­ta­da kü­si­mu­si ja hu­vi kor­ral lep­pi­da kok­ku su­vi­se töö as­jus.
Põh­ja-Ees­ti Ra­ja­leid­ja Ida-Har­ju mees­kond teeb su­ve­töö­mes­si kor­ral­da­mi­sel koos­tööd Kuu­sa­lu kesk­koo­li psüh­ho­loo­gi Ast­rid Rõu­gu ja 10. klas­si õpi­las­te­ga – nad on kaa­sa­tud et­te­val­mis­tus­te­ge­vus­se psüh­ho­loo­gia õp­peai­ne mees­kon­na­töö õp­pe raa­mes.
„Ra­ja­leid­ja üle­san­ne on toe­ta­da noo­ri tead­li­ke va­li­ku­te te­ge­mi­sel. Täp­se­mat in­fot leiab meie ko­du­le­helt,“ lau­sub An­ni­ka Agu-Aas­rand.

Eelmine artikkelMiks üt­le­si­te eel­mi­ses Lok­sa Elus il­mu­nud kir­ju­ti­se „Nöö­bist ja pint­sa­kust“ koh­ta, et sel­les on ebaõi­geid väi­teid?
Järgmine artikkelOma­va­lit­su­se abi­kä­si ini­me­se­le