April­lis al­gab Va­na-Nar­va maan­tee Kiiu-Kuu­sa­lu lõi­gu re­mont

2015

Kõi­ge­pealt alus­ta­tak­se tee­töö­de­ga Kuu­sa­lu ale­vi­kus.

Maan­teea­me­ti kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­ga va­li­ti Jõe­läht­me-Kem­ba maan­tee, rah­va­suus en­di­selt Va­na-Nar­va maan­tee, Kiiu-Kuu­sa­lu tee­lõi­gu re­mon­ti­jaks AS TREV-2 Grupp. Kok­ku lä­heb tee­re­mont rii­gi­le maks­ma li­gi 1,92 mil­jo­nit eu­rot.
Pro­jek­ti­juht Alan Mu­ru­vä­li ASist TREV-2 Grupp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mär­gis­tu­sed tee­töö­de koh­ta on ka­vas väl­ja pan­na 3. ap­ril­lil ning töö­de­ga alus­ta­da 10. ap­ril­list: „Võ­ta­me Jõe­läht­me-Kem­ba maan­teel Kiiust ku­ni Kuu­sa­lu kü­la al­gu­se­ni ja Kuu­sa­lu ale­vik­ku lä­bival pea­teel ko­gu se­ni­se tee­kat­te üles, tee­me uue muld­ke­ha, ehi­ta­me kil­lus­ti­ka­lu­se, pai­gal­da­me uue as­falt­kat­te. Alus­ta­me Kuu­sa­lus, kus ehi­ta­me pea­tä­na­va Kuu­sa­lu tee si­su­li­selt uueks ala­tes aian­di tee­ris­tist, ko­gu ring­tee, via­duk­ti alt Emar­ti tee­ris­ti­ni ning lä­bi ale­vi­ku Kesk­väl­ja­ku ring­tee ja rah­va­ma­ja esi­se­ni. Ra­ja­me ohu­tus­saa­res­ti­kud ning ale­vi­kus ka­he­le poo­le maan­teed uue kõn­ni­tee. Te­ha­se vas­tu Teh­ni­ka tä­na­va al­gu­ses­se tu­leb park­la, uuen­da­me seal rist­mik­ku.“
Kok­ku on le­pi­tud, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tel­lib kuns­ti­de koo­li et­te park­la ja täien­da­va kõn­ni­tee üle koo­lie­si­se mu­rup­lat­si tee­ni, ku­hu te­hak­se mär­gis­ta­tud üle­käi­gu­ra­da. Vald ta­sub sel­le eest umbes 40 000 eu­rot.
Pro­jek­ti­juht mär­gib, et rekonstrueerimistööde lõ­puks on ale­vi­kus Eu­roo­pa mõis­tes tä­na­päe­va­ne, op­ti­maal­se­te liik­lus­la­hen­dus­te ja kor­ra­li­ku kat­te­ga pea­tä­nav, mis on hästi val­gus­ta­tud.
Va­na-Nar­va maan­tee re­mont al­gab Kiius – teeristist Kiiu Soo­ne kon­to­ri vas­tas. Ka sel teel te­hak­se rist­mi­ke­le ohu­tus­saa­red. Tee saab uue lii­vaa­lu­se ning va­ja­du­sel kor­ri­gee­ri­tak­se tras­se. Kiiu-Kuu­sa­lu tee saab ko­ha­ti ka uue tä­na­va­val­gus­tu­se.
Maan­tee Kuu­sa­lu kü­la lä­biv lõik re­konst­ruee­ri­ti küm­me aas­tat ta­ga­si, sel­le­le pan­nak­se as­fal­dist üle­ka­te.
Alan Mu­ru­vä­li nen­tis, et veel po­le lõp­li­kult pai­ka pan­dud, kui­das re­mon­di ajal liik­lust suu­na­tak­se, kõi­ge tõe­näo­li­sem on, et kor­ra­ga pan­nak­se kin­ni üks sõi­du­suund, tu­le­vad foo­rid ja re­gu­lee­ri­jad.
Tee­tööd peak­sid val­mis saa­ma juu­li­kuu lõ­puks.

Eelmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed hak­ka­sid he­li­loo­ja­teks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­juh­ti­de ki­ri kol­me­le mi­nist­ri­le ja maa­va­ne­ma­le