Appi Pil­la­pa­lu põ­len­gut kus­tu­ta­ma

1135

Kui es­mas­päe­val hak­kas Pil­la­pa­lu met­sa­tu­le­kah­ju tuu­le tõt­tu kii­res­ti le­vi­ma, kü­si­ti ka Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­selt in­fot, kui­das saaks min­na ap­pi.
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pres­sie­sin­da­ja sel­gi­tab, et täiskasvanud, kes ta­ha­vad abis­ta­da kus­tu­tus­töö­del, peak­sid võt­ma ühen­dust staa­bi sek­re­tä­ri­ga te­le­fo­ni­numb­ril 5860 7172. Te­ma os­kab öel­da, kas ja mil­lal on ap­pi va­ja.
Kind­las­ti on olu­li­ne, kui ap­pi min­nak­se, pan­na sel­ga il­mas­ti­ku­le vas­ta­vad pi­kad rii­ded, kum­mi­kud jal­ga, kaa­sas võik­sid ol­la tu­ge­va­mad kin­dad ning rä­tik, mis si­du­da et­te hin­da­mis­tee­de­le, ku­na põ­len­gu­ko­has on pä­ris pal­ju suit­su, too­ni­tas ta.