Ani­ja vald on Ees­ti Töö­tu­kas­sa aas­ta koos­töö­part­ner 2016

2374
Ees­ti töö­tu­kas­sa juht MEE­LIS PAA­VEL tä­nab pa­ri­ma koos­töö­part­ne­ri, Ani­ja val­la juh­ti AR­VI KA­RO­TA­MI.

Töö­tu­kas­sa hin­das Ani­ja val­la­va­lit­su­se pa­ri­maks koos­töö­part­ne­riks nii Tal­lin­na ja Har­ju­maa kui kõi­gi Ees­ti oma­va­lit­sus­te seas.

Sot­siaal­töös­pet­sia­list MA­RIAN­NE LEIS sai Ees­ti töö­tu­kas­salt pui­dust si­pel­ga, mil­le au­tor on puu­de­ga noor­mees, kes asu­tas töö­tu­kas­sa toel oma et­te­võt­te.
Sot­siaal­töös­pet­sia­list MA­RIAN­NE LEIS sai Ees­ti töö­tu­kas­salt pui­dust si­pel­ga, mil­le au­tor on puu­de­ga noor­mees, kes asu­tas töö­tu­kas­sa toel oma et­te­võt­te.

Ees­ti Töö­tu­kas­sa kut­sus tei­si­päe­vaks, 17. jaa­nua­riks Es­to­nia val­ges­se saa­li tööand­jad, ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te esin­da­jad ja tei­sed koos­töö­part­ne­rid, kel­le­ga on teh­tud tõ­hu­sat koos­tööd ini­mes­te töö­le ai­ta­mi­sel. Pa­ri­maid part­ne­reid tun­nus­ta­ti viien­dat aas­tat, va­li­ku te­ge­mi­sel ar­ves­ta­ti ka töö­tu­kas­sa maa­kond­li­ke osa­kon­da­de et­te­pa­ne­kuid.
Aas­ta koos­töö­part­ne­riks Tal­lin­na ja Har­ju­maa val­da­de-lin­na­de seas kuu­lu­ta­ti Ani­ja vald. Põh­jen­du­ses mär­gi­ti, et töö­tu­kas­sa on tei­nud pi­kaa­ja­list ja tu­le­mus­lik­ku koos­tööd Ani­ja val­la ning seal­se sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti Ma­rian­ne Lei­si­ga, kes tun­neb oma val­la ini­me­si ja tööand­jaid.
Ala­tes 2013. aas­tast on töö­tu­kas­sa igal aas­tal kor­ral­da­nud Ani­ja val­la töö­tu­te­le töö­har­ju­tu­se: „Tih­ti on töö­tuid ras­ke töö­har­ju­tu­se tee­nu­se­le saa­da, ku­na pi­kaa­ja­lis­tel töö­tu­tel on ar­va­mus, et neil se­da tee­nust va­ja ei ole. Tä­nu Ma­rian­ne Lei­si­le ole­me kõik gru­pid komp­lek­tee­ri­nud ja töö­har­ju­tu­se lõ­pus on osa­le­jad tee­nu­se­ga ra­hul. Töö­tuid, kel­lel on töö­har­ju­tu­se­le jõud­mi­se­ga prob­lee­me trans­por­di puu­du­mi­se või ter­vi­se tõt­tu, on Ma­rian­ne Leis ka ise ko­ha­le too­nud.“
Pea­le Tal­lin­na ja Har­ju­maa osa­kon­na tun­nus­tas Ani­ja val­da kui vä­ga init­sia­tii­vi­kat ja koos­tööal­dis part­ne­rit ko­gu Ees­ti Töö­tu­kas­sa. Kii­de­ti, et Ani­ja val­la­va­lit­su­se abil ja al­ga­tu­sel toi­mus Keh­ras möö­du­nud sü­gi­sel ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ümar­laud, kus Ani­ja vald ja­gas oma häid koos­töö­ko­ge­mu­si ning jul­gus­tas ka tei­si oma­va­lit­su­si te­ge­ma töö­tu­kas­sa­ga ti­he­da­mat koos­tööd.
Pa­ri­ma koos­töö­part­ne­ri tä­nu­kir­ja koos mee­ne­ga võt­tis töö­tu­kas­sa ju­ha­tu­se esi­me­helt Mee­lis Paa­ve­lilt vas­tu Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Koos te­ma­ga tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel käi­nud Ma­rian­ne Leis kii­tis, et töö­tu­kas­sa os­kab ini­me­si mär­ga­ta ja hin­na­ta.
„Kui­gi tun­nus­tus oli oo­ta­ma­tu, on see vä­ga meel­div,“ sõ­nas ta.
Ta li­sas, et on Ani­ja val­las ne­li aas­tat toi­mu­nud töö­har­ju­tu­se pro­jek­ti­ga ju­ba nii har­ju­nud, et enam ei ku­ju­taks et­te, kui se­da po­leks: „See on na­gu üks kin­del osa meie tööst, mis ala­ti toi­mub. Ini­me­sed, kes on töö­har­ju­tu­sel käi­nud, on teist­su­gu­se mõt­le­mi­se­ga kui va­rem – nad tun­ne­vad, et neid po­le unus­ta­tud ning et ka ne­mad on va­ja­li­kud. Ena­mas­ti saa­vad nad pea­gi töö­le.“
Nel­ja aas­ta jook­sul on töö­har­ju­tu­ses osa­le­nud um­bes 50 Ani­ja val­la töö­tut.
„Ise­gi kui ini­me­ne ei leia ko­he pä­rast töö­har­ju­tu­se lõp­pu tööd, siis õpi­me te­da põh­ja­li­kult tund­ma ning kui kuu­le­me, et ku­sa­gil on va­ba töö­koht, mis tal­le võiks so­bi­da, saa­me tea­da an­da,“ rää­kis Ma­rian­ne Leis.
Ta mär­kis, et vä­ga suu­re kii­tu­se ja tä­nu on ära tee­ni­nud kõi­gi se­ni toi­mu­nud töö­har­ju­tusg­rup­pi­de ju­hen­da­ja Mar­git Aas­maa.