Ani­ja val­la saa­li­jalg­pal­li­meist­riks tu­li taas Ret­ro Com­pa­ny

261

MIH­KEL KUU­SE

21. det­semb­ril sel­gi­ta­ti Keh­ra spor­di­hoo­nes 6. kor­da väl­ja Ani­ja val­la meis­ter saa­li­jalg­pal­lis. SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted kor­ral­da­tud tur­nii­ri­le re­gist­ree­rus Keh­rast, Aeg­vii­dust ja Ala­ve­rest kok­ku 6 võist­kon­da. Võist­lus toi­mus lii­ga­süs­tee­mis, kus kõik võist­kon­nad män­gi­sid kõi­ki­de­ga lä­bi ning ko­had ja­gu­ne­sid vas­ta­valt tee­ni­tud punk­ti­de­le.

Ani­ja val­la meist­ri­tiit­li või­tis 15 punk­ti­ga teist aas­tat jär­jest Ret­ro Com­pa­ny, kel­le üht­la­ne koos­seis näi­tas tur­nii­ri jook­sul kõi­ge pa­re­mat kok­ku­män­gu. Mees­kon­da kuu­lu­sid And­rei Kašu­ba, Pa­vel Har­tšuk, Ev­ge­ny Kharc­huk, Ser­gei Zied­ja­lis, Dmit­ry Gos­tev (tur­nii­ri pa­rim män­gi­ja), Alek­sandr Gos­tev, Alek­sandr Le­vin, Emin Muns­hiyev, De­nis Pet­rov ja Ana­to­li Na­gor­nõi. Meist­rid said en­da­le tur­nii­ri ränd­ka­ri­ka.

12 punk­ti­ga tei­seks tul­nud FC ALLSTRS koos­sei­sus olid Re­ne Kos­hens­ki (pa­rim vä­ra­va­vaht), Sv­ja­tos­lav Za­mi­ra­lov, Jü­ri Dmit­ren­ko (pa­rim vä­ra­va­löö­ja), Va­syl Dmyt­ren­ko, Da­niil Mo­lo­tok, Ke­vin-Rus­lan Ma­me­dov ja Mih­hail Kašu­ba. 9 punk­ti­ga sai 3. ko­ha Ala­ve­re: Jü­ri Rauam, Jaa­nus Rauam, Al­lan Vaik­saar, Rai­go Laid­sa­lu, Mark Rei­si, Ja­nar Soom­re, Ar­do Nõm­me­la, Aleks Na­sil­ni­kov ja Alek­san­der Pavl­juk.

Eelmine artikkelEMIL RU­TI­KU jät­kab vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelJõu­lup­ree­miad Ani­ja ja Raa­si­ku val­las