Ani­ja val­la las­teaiaõ­pe­ta­ja­te palk tõu­seb 1. sep­temb­rist

2363

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas las­teaiaõ­pe­ta­ja töö­ta­su alam­mää­raks ala­tes 1. sep­temb­rist 840 eu­rot, prae­gu saa­vad las­teaiaõ­pe­ta­jad val­las pal­ka kesk­mi­selt 768 eu­rot. Ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018 hak­ka­vad Ani­ja val­la las­teae­da­de õpe­ta­jad saa­ma vä­he­malt 85 prot­sen­ti üld­ha­ri­dus­koo­li õpe­ta­ja töö­ta­su alam­mää­rast ehk prae­gu­se prog­noo­si ko­ha­selt 957 eu­rot ning 1. jaa­nua­rist 2019. aas­tal vä­he­malt 90, ma­gist­rik­raa­di­ga õpe­ta­jad vä­he­malt 100 prot­sen­ti, üld­ha­ri­dus­koo­li õpe­ta­ja töö­ta­su alam­mää­rast – prog­noo­si ko­ha­selt 1031 eu­rot.

Ot­sus on va­ja­lik, et saa­da rii­gilt las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga tõst­mi­seks toe­tust. Sel nel­ja­päe­val, 22. juu­nil peaks vabariigi va­lit­sus hak­ka­ma aru­ta­ma mää­rust, mil­le­ga eral­da­tak­se ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le li­sa­ra­ha las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su­deks. Tin­gi­mus on, et oma­va­lit­su­sed pea­vad alates 1. sep­temb­rist tõst­ma las­teaed­ni­ke pal­gad vä­he­malt 840 eu­ro­ni, järg­mi­sel ja üle­järg­mi­sel aas­tal vä­hen­da­ma veel­gi nen­de va­het üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te pal­ka­de­ga.

Kui­gi va­lit­su­se mää­rus po­le veel vas­tu võe­tud, ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nä­da­lal tõs­ta val­la kol­me las­teaia õpe­ta­ja­te alam­pal­gad toe­tu­se saa­mi­seks nõu­tud ta­se­me­le.

„Va­lit­su­sel on head ka­vat­su­sed ning ole­ne­ma­ta sel­lest, kas edas­pi­di an­tak­se pal­ga­tõu­suks toe­tust või mit­te, on meil nüüd ot­sus­ta­tud – las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­gad tõu­se­vad,“ üt­les abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja.

Ta li­sas: „Ot­su­se te­ge­mi­seks on ae­ga 20. au­gus­ti­ni. Otsustasime nüüd, et an­da las­teaia­õpe­ta­ja­te­le en­ne su­ve­puh­kust po­si­tiiv­ne sõ­num.“

Ani­ja val­la las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks ku­lub sel aas­tal kok­ku 27 601 eu­rot, mil­lest kaks kol­man­dik­ku on lu­ba­nud riik. Rii­giee­lar­vest toe­tus­sum­ma­de ja­ga­mi­sel ar­ves­ta­tak­se las­teaia­las­te ja õpe­ta­ja­te ame­ti­koh­ta­de ar­vu ning mu­nit­si­paal­las­teae­da­de kõrg­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­ja­te pal­ka. Va­lit­su­se eel­nõu jär­gi saab Ani­ja vald las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks tä­na­vu nel­jaks kuuks rii­gilt 18 235 eu­rot toe­tust, val­laee­lar­vest ku­lub sel­leks 9 366 eu­rot.

Mar­ge Ra­ja mär­kis – kui va­rem pa­nus­ta­ti pea­mi­selt be­too­ni ehk teh­ti las­teaia­hoo­neid kor­da, siis nüüd on jõu­tud ini­mes­te­ni ning aas­ta lõ­pus võib öel­da, et tä­na­vu pöö­ra­ti suurt tä­he­le­pa­nu las­teaia­töö­ta­ja­te pal­ka­de­le. Õpe­ta­ja­te abi­de töö­ta­su tõs­tis vo­li­ko­gu 1. jaa­nua­rist, õpe­ta­ja­te pal­gad tõu­se­vad 1. sep­temb­rist.

Pal­ga­tõu­su on soo­vi­nud ka val­la pal­gal ole­vad üle­jää­nud pe­da­goo­gid – kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jad ja rin­gi­ju­hid.

Mar­ge Ra­ja: „Kõi­ke kor­ra­ga me ei suu­da, kuid on üs­na loo­gi­li­ne jätk, et edas­pi­di pea­vad tõus­ma ka teis­tel las­te­ga töö­ta­va­tel õpe­ta­ja­tel, rin­gi­juh­ti­del, noor­te­juh­ti­del. Val­la­va­lit­sus ei saa se­da prae­gu küll lu­ba­da, kuid te­gut­se­me sel­le ni­mel.“

Eelmine artikkelKala­püü­gist me­rel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu hool­de­ko­du pro­jek­tiks va­li­ti võist­lus­töö HOOV