Ani­ja mõi­sa sünd­mus­te kor­ral­da­ja on FA­RIŠ­TA­MO EL­LER

1001
FARIŠTAMO ELLER.

Mai kesk­pai­gast on Ani­ja mõi­sa sünd­mus­te kor­ral­da­ja­na tööl Fa­riš­ta­mo El­ler, kes asen­dab lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le jää­nud Kad­ri Ki­vi­nur­me. Fa­riš­ta­mo El­ler elab Keh­ras, ta on lõ­pe­ta­nud Ees­ti muu­si­ka- ja teat­ria­ka­dee­mia pia­nis­ti­na, õp­pi­nud ka Soo­mes ja Šveit­sis, ta on ol­nud Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis kla­ve­riõ­pe­ta­ja­, vii­ma­ti töö­tas Ees­ti Kont­ser­dis. Eel­mi­sel hooa­jal kor­ral­das Fa­riš­ta­mo El­ler Keh­ras lin­na­muu­si­ka­sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“. Ku­na Ani­ja mõi­sas käi­vad re­no­vee­ri­mis­tööd, saab sünd­mus­te kor­ral­da­ja võõ­rus­ta­da eks­kur­sioo­nig­rup­pe. 1. juu­lil pea­tus Ani­ja mõi­sa­par­gis lau­lu­peo­tu­li ning sel­leks tu­li kok­ku pan­na kul­tuu­rip­rog­ramm, nüüd val­mis­ta­tak­se et­te au­gus­tis toi­mu­vat mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li, tu­le­mas on ka mõ­ned öö­kont­ser­did.

Eelmine artikkelJÜ­RI LILL­SOO jääb Ani­ja vo­li­ko­gust ee­ma­le det­semb­ri­ni
Järgmine artikkelSal­mis­tu dessantõp­pu­se pub­li­kut oli paa­ri­sa­ja rin­gis