Ani­ja ja Raa­si­ku val­la noor­test ha­ka­tak­se koo­li­ta­ma juu­tuu­be­reid

790
„Si­suA­ka­dee­mia“ pro­jek­ti­juht TUU­LI­KI ROHT­LA üt­leb, et tu­le­vas­te juu­tu­be­ri­te koo­li­ta­jaid veel va­li­tak­se, kuid nen­de esi­me­ne men­tor on tea­da – noor­te seas po­pu­laar­ne juu­tuu­ber Mart­ti Hal­lik.

Ani­ja vald ju­hib Ida-Har­ju 7 oma­va­lit­su­se koos­tööp­ro­jek­ti, mil­le raa­mes koo­li­ta­tak­se ka­he aas­ta jook­sul You­tu­be´i pos­ti­ta­ja­teks 360 noort.

Kol­ma­päe­val, 24. ap­ril­lil on Viim­si rii­gi­güm­naa­siu­mis 2020. aas­ta au­gus­ti­ni kest­va pro­jek­ti „Si­suA­ka­dee­mia“ avaü­ri­tus. Pro­jek­ti on kaa­sa­tud Ani­ja, Raa­si­ku, Ko­se, Rae, Viim­si ja Jõe­läht­me val­la ning Maar­du lin­na noo­red, kel­le­le pa­ku­tak­se või­ma­lust ha­ka­ta õp­pi­ma vi­deo­de loo­mist ja pos­ti­ta­mist in­ter­ne­ti­kesk­kon­da You­tu­be. „Si­suA­ka­dee­mia“ 2019. aas­ta men­tor on noor­te seas po­pu­laar­ne juu­tuu­ber Mart­ti Hal­lik, kel­lel on sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­tes li­gi­kau­du 40 000 jäl­gi­jat. Te­ma viib lä­bi ka avaü­ri­tust.

„Pro­jek­ti ees­märk on viia noor­te­ni nei­le olu­li­ne ja va­ja­lik in­fo va­hen­di­te ja plat­vor­mi­de kau­du, noo­red ka­su­ta­vad neid iga­päe­va­selt,“ üt­les ka­heaas­ta­se pro­jek­ti juht, prae­gu veel ka Ani­ja val­la noor­soo­töös­pet­sia­lis­ti­na töö­tav Tuu­li­ki Roht­la.

Avaü­ri­tu­se­le on kut­su­tud seits­mest oma­va­lit­su­sest kõik as­jast­ hu­vi­ta­tud noo­red, nei­le kor­ral­da­tak­se Viim­sis­se sõit­mi­seks trans­port. See­jä­rel va­lib ko­mis­jon, ku­hu kuu­lub li­saks Mart­ti Hal­li­ku­le ja Tuu­li­ki Roht­la­le ka sot­siaal­mee­dia si­su­loo­me­ga te­ge­le­va agen­tuu­ri Creat­ly OÜ esin­da­ja Brait Pil­vik, väl­ja need 90 noort, ke­da mais ja juu­nis esi­me­se­na koo­li­ta­tak­se. Nen­de hul­gas on Ani­ja ja Raa­si­ku val­last kok­ku 19 noort.

Seits­me oma­va­lit­su­se ne­li pro­jek­ti
„Si­suA­ka­dee­mia“ on üks nel­jast mu­de­list, mi­da 7 oma­va­lit­su­se noor­soo­töö­ta­jad hak­ka­vad Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di kaas­ra­has­ta­tud prog­ram­mi „Tõr­ju­tus­ris­kis noor­te kaa­sa­mi­ne ja noor­te töö­hõi­ve­val­mi­du­se pa­ran­da­mi­ne“ raa­mes ühi­ses koos­töög­ru­pis el­lu vii­ma.

Kaks aas­tat ta­ga­si kut­sus Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus (ENTK) Har­ju­maal kok­ku kaks piir­kond­lik­ku koos­töög­rup­pi, mis hak­ka­sid väl­ja töö­ta­ma uu­si in­no­vaa­ti­li­si noor­soo­töö­tee­nu­seid. Lää­ne-Har­ju­maa hak­kas töö­le Saue koos­töög­rupp, Ida-Har­jus seit­set oma­va­lit­sust kaa­sav Har­ju koos­töög­rupp. Te­gu on noor­soo­töö tee­nus­te kät­te­saa­da­vu­se suu­ren­da­mi­se ja tõr­ju­tus­ris­kis noor­te kaa­sa­mi­se te­ge­vus­suu­na kol­man­da eta­pi­ga, eel­mi­ses eta­pis moo­dus­ta­sid teis­te seas ühi­se koos­töög­ru­pi Kuu­sa­lu vald, Vi­hu­la vald ja Lok­sa linn.

Tuu­li­ki Roht­la rää­kis, et 2017. aas­ta ke­va­del loo­dud Har­ju koos­töög­rupp töö­tas sa­ma aas­ta sü­gi­seks väl­ja 12 mu­de­lit te­ge­vus­ka­va in­no­vaa­ti­lis­te noor­soo­töö­tee­nus­te aren­da­mi­seks: „Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus va­lis neist väl­ja ne­li mu­de­lit, mi­da hak­ka­me el­lu vii­ma. Kok­ku eral­das ENTK nel­ja­le mu­de­li­le 314 235 eu­rot, sel­lest „Si­suA­ka­dee­mia­le“ 203 235 eu­rot.“
Kaks pro­jek­ti on üheaas­ta­sed, kaks jät­ku­vad ka 2020. aas­tal. Esi­me­ne sel aas­tal al­gav ja lõp­peb pro­jekt on „Ta­ga­si noor­soo­töös­se“, mi­da koor­di­nee­rib Rae vald. Sel­le raa­mes luuak­se and­me­baas va­ba­taht­li­kest, kes on val­mis noor­te­le tut­vus­ta­ma oma tööd või ho­bi: „Kui noor­soo­töö­ta­jal te­kib mõ­te tut­vus­ta­da noor­te­le näi­teks aian­dust, teeb and­me­baa­si lah­ti ja ot­sib sealt mõ­ne tub­li aed­ni­ku või aian­dus­ho­bi­ga ini­me­se kon­tak­tid.“

Tei­ne üheaas­ta­ne pro­jekt on noor­soo­töö­ta­ja­te õpi­rän­ne, mi­da veab Ko­se vald. Sel­le raa­mes kü­las­ta­vad piir­kon­na noor­soo­töö­ta­jad kõi­gi 7 oma­va­lit­su­se noor­te­kes­ku­si. Ju­ba on käi­dud Ko­se val­las ning Maar­du lin­nas ja Viim­si val­las, sü­gi­seks on pla­nee­ri­tud õpi­rän­ded Ani­ja, Raa­si­ku, Rae ja Jõe­läht­me noor­te­kes­kus­tes­se: „Vii­ma­sel koh­tu­mi­sel te­hak­se kok­ku­võt­teid. Kõi­ke head, mi­da noor­soo­töö­ta­jad-noor­te­ju­hid õpi­rän­de ajal näe­vad, või­vad oma noor­te­le pa­re­ma­te või­ma­lus­te, uu­te ja hu­vi­ta­va­te te­ge­vus­te pak­ku­mi­seks ära ka­su­ta­da.“

Kaks pro­jek­ti on ka­heaas­ta­sed – „Si­suA­ka­dee­mia“ ning pro­jekt, mi­da ju­hib Jõe­läht­me vald. Sel­le raa­mes luuak­se te­le­fo­niäpp N@pp, mil­le­ga saab näi­teks Raa­si­ku val­la noor Ani­ja val­da sat­tu­des ka­su­lik­ku in­fot, ku­hu ta seal võiks min­na – kus ja mil­li­sed üri­tu­sed pa­ras­ja­gu toi­mu­vad. Äpi osa on spet­siaal­ne chat­box ehk ot­se­suht­lu­sa­ken, mil­le kau­du saab esi­ta­da kü­si­mu­si noor­soo­töö­ta­ja­le: „Se­da al­les ha­ka­tak­se aren­da­ma, ilm­selt hak­kab vas­ta­ma ro­bot. Aga kui noo­rel on prob­leem, mis va­jab näi­teks psüh­ho­loo­gi või mõ­ne tei­se spet­sia­lis­ti sek­ku­mist, vas­tab reaal­ne noor­soo­töö­ta­ja.“

Ku­na Saa­re- ja Hiiu­maa noor­soo­töö­ta­ja­tel oli sar­na­se pro­jek­ti mõ­te, lii­tis Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus pro­jek­tid kok­ku ning Har­ju koos­töög­ru­pi liik­med hak­ka­vad äp­pi aren­da­ma koos saar­te noor­soo­töö­ta­ja­te­ga. 29. ap­ril­lil sõi­dab pro­jek­ti­juht, Jõe­läht­me val­la noor­soo­töö­ta­ja Lii­si Ves­se­lov koos nel­ja noo­re­ga esi­me­se­le koo­li­tu­se­le Saa­re­maa­le.

In­fo noor­te­ni nen­de en­di ka­na­li­te kau­du
Tuu­li­ki Roht­la rää­kis, et te­ma koor­di­nee­ri­ta­va mu­de­li koh­ta üt­les Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus, et ju­ba üle 20 aas­ta on la­hen­da­ma­ta prob­leem, kui­das viia noor­te­ni nei­le mõel­dud tea­ve näi­teks hu­vi­rin­gi­de või laag­ri­te koh­ta.

Ku­na pa­be­ril kuu­lu­tu­si noo­red ena­mas­ti ei loe, ar­va­sid Har­ju koos­töög­ru­pi liik­med, et õi­ge on viia in­fo nen­de­ni ka­na­li­tes, mi­da noo­red ka­su­ta­vad – pea­mi­selt sot­siaal­mee­dias. See­tõt­tu ot­sus­ta­ti ha­ka­ta nei­le pak­ku­ma koo­li­tu­si di­gi­pä­de­vu­se aren­da­mi­seks.

„Pa­ku­me noor­te­le ar­vu­ti-, fo­to­kaa­me­ra- ja droo­ni­koo­li­tust, li­saks teh­ni­ka ka­su­ta­mi­se­le õpe­ta­tak­se si­su­loo­met, mon­tee­ri­mist, he­li ja val­gu­se ka­su­ta­mist, aren­da­me esi­ne­mi­sos­kust,“ üt­les pro­jek­ti­juht.

Ka­heaas­ta­ne pro­jekt on ja­ga­tud nel­ja koo­li­tust­sük­lis­se, igas tsük­lis koo­li­ta­tak­se tu­le­vas­teks si­su­loo­ja­teks viies gru­pis kok­ku 90 noort. Ühe gru­pi moo­dus­ta­vad Ani­ja ja Raa­si­ku val­la noo­red, kum­mast­ki kok­ku kor­ra­ga 18 noort: „Ole­me mõel­nud 14-26aas­tas­te­le, aga ei vä­lis­ta ka noo­re­maid, kes on as­jast hu­vi­ta­tud.“

Koo­li­tus toi­mub kaks kor­da nä­da­las. Esi­me­sed gru­pid alus­ta­vad mais ning kaks kor­da nä­da­las toi­muv koo­li­tus lõ­peb juu­li al­gu­seks, järg­mi­se viie gru­pi koo­li­tus al­gab sü­gi­sel ning kaks järg­mist koo­li­tust viie­le on tu­le­val aas­tal. Ka piir­kon­na kõi­gist 19 noor­te­kes­ku­sest koo­li­ta­tak­se väl­ja üks töö­ta­ja, kes jääb noor­te­le ko­ha­peal­seks men­to­riks.

Pro­jek­ti lä­bi­vii­mi­seks os­te­ti han­ke­ga va­ja­lik teh­ni­ka – iga noor­te­kes­kus saab ar­vu­ti ja fo­to­kaa­me­ra koos va­ja­li­ke li­sa­sead­me­te­ga ning ko­gu piir­kon­na pea­le on ne­li droo­ni. Kui pro­jekt järg­mi­se aas­ta sü­gi­seks lõ­peb, on koo­li­ta­tud 360 noort. Noor­te­kes­kus­tes ole­ma­so­lev teh­ni­ka ta­gab nei­le või­ma­lu­se si­su­loo­me­ga jät­ka­ta ning loo­dud Har­ju koos­töög­ru­pi You­tu­be´i ka­na­li kau­du ja­ga­tak­se ka edas­pi­di noor­te jaoks va­ja­lik­ku in­fot.

Eelmine artikkelAru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu ka­van­dab te­ge­vu­si igas va­nu­ses ini­mes­te­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald toe­tab rah­va­kul­tuu­ri­rin­ge 14 000 eu­ro­ga