Algab Har­ju­maa, Ko­hi­la ja Rap­la ela­ni­ke lii­ku­mis­vii­si­de uu­ring

2095

Maan­teea­met

20. sep­temb­rist ku­ni 1. no­vemb­ri­ni viib AS Kan­tar Emor maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel lä­bi kü­sit­lu­suu­rin­gu Har­ju­maa, Ko­hi­la ja Rap­la ela­ni­ke iga­päe­vas­te lii­ku­mis­te ja lii­ku­mis­vii­si­de ee­lis­tus­te koh­ta.

Uu­rin­gu ees­märk on kaar­dis­ta­da ela­ni­ke lii­ku­mis­vii­si­de va­li­kud – kui pal­ju, mil­li­se trans­por­di­lii­gi­ga, mis ees­mär­gil ning mil­lis­tes­se siht­koh­ta­des­se lii­gu­tak­se.

Kü­sit­le­tak­se vä­he­malt 1800 Har­ju­maa, Ko­hi­la ja Rap­la val­la ela­nik­ku. Uu­ring viiak­se lä­bi nii te­le­fo­ni teel kui ka näost-näk­ku in­terv­juu­de­na, mil­les osa­le­mi­ne on ano­nüüm­ne ja tu­le­mu­si ka­su­ta­tak­se ül­dis­ta­tud ku­jul.

Sar­na­ne uu­ring vii­di lä­bi Tal­lin­na ela­ni­ke hul­gas 2015. aas­tal Kre­de­xi tel­li­mu­sel. Kü­sit­lus­te and­meid ka­su­ta­tak­se Tal­lin­na piir­kon­na sääst­va lin­na­lii­ku­vu­se ka­va väl­ja­töö­ta­mi­sel.

Har­ju­maa ja Tal­lin­na trans­por­di­koor­mus on aas­ta-aas­talt kas­va­nud, kuid re­gu­laar­seid lii­ku­vu­suu­rin­guid po­le va­rem teh­tud. Kui tra­dit­sioo­ni­li­sed liik­lu­suu­rin­gud vaat­le­vad eel­kõi­ge sõi­du­ki­te lii­ku­mist, siis lii­ku­vu­suu­ring an­nab üle­vaa­te ini­mes­te iga­päe­vas­te lii­ku­mis­te põh­jus­test, lii­ku­mis­vii­si­de va­li­kut mõ­ju­ta­va­test te­gu­ri­test nii jalg­si, au­to, ühist­rans­por­di­ga kui ka jalg­rat­ta­ga lii­ku­ja­te lõi­kes. Koos mo­biil­po­sit­sio­nee­ri­mi­se ja teis­te lii­ku­vust puu­du­ta­va­te and­me­te­ga või­mal­dab see pa­re­mi­ni ka­van­da­da te­ge­vu­si, mis vä­hen­da­vad sund­lii­ku­mist ning soo­dus­ta­vad ühist­rans­por­di­ga, jalg­si ja jalg­rat­ta­ga lii­ku­mist ning va­ja­du­sel nen­de lii­ku­mis­te mu­ga­va­mat kom­bi­nee­ri­mist au­to­ga.

Uu­rin­gu lä­bi­vii­mist ra­has­ta­tak­se In­ter­reg Kesk-Lää­ne­me­re pro­jek­ti Fi­neEstS­mart­Mo­bi­li­ty.

Eelmine artikkelKoo­li­de­va­he­li­sed võist­lu­sed staa­dio­ni­tea­te­jook­su­des
Järgmine artikkelJAAN ORUAAS Ani­ja val­last või­tis gol­fi paa­ris­män­gu­sar­ja