ALEK­SEI KUZ­MIN pa­neb Keh­ra ve­ne noo­red näit­le­ma ja tant­si­ma

1735
Keh­ra noor­te­juht ALEK­SEI KUZ­MIN koos sõp­ra­de­ga, kel­le­le ta on üht­la­si ka õpe­ta­ja – ju­hen­dab nii näi­te­rin­gi kui tant­su­rüh­ma.

„Mul­le meel­dib kõik see, mi­da ma prae­gu teen,“ kin­ni­tab Ani­ja val­la 2017. aas­ta noor­soo­töö­ta­ja, 21aas­ta­ne ALEK­SEI KUZ­MIN.

Kui Ees­ti Va­ba­rii­gi eel­õh­tul kuu­lu­ta­ti Keh­ras väl­ja Ani­ja val­la 2017. aas­ta te­gi­jaid, oli Alek­sei Kuz­min teat­ris. Et ta va­li­ti ko­du­val­la pa­ri­maks noor­soo­töö­ta­jaks, kuulis sa­mal õh­tul oma esi­ta­jalt He­li­na Lill­soolt.

„Mul on kah­ju, et ei saa­nud ise ko­hal ol­la, kuid vä­ga hea meel, et mi­nu tööd väär­tus­ta­tak­se,“ sõ­nab ta.

Alek­sei Kuz­min tun­nis­tab, et kui paar aas­tat ta­ga­si Sõ­nu­mi­too­jast lu­ges Ani­ja val­la te­gi­ja­te kon­kur­sist, mõt­les, et to­re oleks ka ise lau­reaa­diks saa­da, kuid mõis­tis, et sel­leks on tar­vis te­ha mi­da­gi eri­list, mil­le­ga­gi sil­ma pais­ta: „Kuid ühel päe­val mär­ka­sin Fa­ce­boo­kis, et mi­nu en­di­ne õpe­ta­ja Ra­mi­la Lant­sev kut­sub kõi­ki mi­nu poolt hää­le­ta­ma. See oli suur ül­la­tus, et mind oli val­la pa­ri­ma­te hul­ka esi­ta­tud.“ 

Ül­la­tus oli veel suu­rem, kui lu­ges aja­le­hest, et te­da toe­tasid 2017. aas­ta noor­soo­töö­ta­jaks va­li­mi­sel 226 inimest.

„Pa­hast poi­sist“ noor­soo­töö­ta­jaks

Kui Alek­sei Kuz­min õp­pis Keh­ra koo­li 6. klas­sis, oli ta niiöel­da pa­ha poiss.

„Mul ei ol­nud te­ge­vust, ilm­selt va­ja­sin tä­he­le­pa­nu ning te­gin pa­han­du­si,“ üt­leb ta.

7. klas­si alus­tas Tal­lin­nas koo­lis, ku­na ar­vas, et seal on äge­dam. Kuid lin­nas sai pea­gi aru, et Keh­ras on siis­ki pa­rem ja tu­li ko­du­koo­li ta­ga­si. Iga­vu­se pe­le­ta­mi­seks ja tä­he­le­pa­nu va­ja­du­se ra­hul­da­mi­seks läks koo­li näi­te­rin­gi, mil­le ju­hen­da­jat Ra­mi­la Lant­se­vit peab nüüd ta­gant­jä­re­le oma tä­di kõr­val suu­ri­maks po­si­tiiv­seks mõ­ju­taks: „Kuk­ku­da on liht­ne, aga üles tõus­ta vä­ga ras­ke. Kui kõik tei­sed õpe­ta­jad vaa­ta­sid mul­le vil­tu, siis Ra­mi­la Lant­sev mit­te, vä­he­malt ei näi­da­nud ta se­da kui­da­gi väl­ja. Ma ei tea, kui­das ta se­da suu­tis, kuid hak­ka­sin te­da vä­ga aus­ta­ma.“

Koo­li ve­ne­keel­ses näi­te­rin­gis te­gi Alek­sei Kuz­min kaa­sa güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­mi­se­ni 2016. aas­tal. Sel­lel ajal oli ta oma koo­lis ju­ba vä­ga ak­tiiv­ne, li­saks näit­le­mi­se­le ka tant­sis, haa­ras ka tei­si kaa­sa. Ilm­selt see­tõt­tu kü­sis­ki koo­li hu­vi­juht Eve Roht­la te­malt ühel päe­val, kas ta ei ta­haks min­na õp­pi­ma noor­soo­tööd. Kui­gi see mõ­te oli al­gul võõ­ras, sai Alek­sei Kuz­mi­nist sa­mal sü­gi­sel Tal­lin­na Üli­koo­li tu­deng, kes õp­pis noor­soo­tööd, kuid oli kin­del, et noor­te­kes­ku­ses ta töö­ta­da ei ta­ha. Ome­ti võt­tis ta eel­mi­sel aas­tal vas­tu noor­te­ju­hi ko­ha Keh­ra noor­te­kes­ku­ses ning leiab nüüd, et see on hu­vi­tav töö.

„Kui va­rem mõt­le­sin hom­mi­ku­ti, et ei viit­si töö­le min­na, siis siin on vas­tu­pi­di, ma ta­han töö­le min­na. Päev noor­te­ga möö­dub vä­ga kii­res­ti,“ lau­sub Alek­sei Kuz­min.

Näi­te­rin­gi ju­hen­da­ja

Pool­teist aas­tat ta­ga­si, kui Alek­sei Kuz­mi­nist oli saa­nud tu­deng, kü­sis Keh­ra koo­li too­na­ne ve­ne­keel­se näi­te­rin­gi ju­hen­da­ja Ol­ga Ju­go­lai­nen, kas ta ei ta­haks oma koo­li näi­te­rin­gi ju­hen­da­da. Noor­mees võt­tis pak­ku­mi­se vas­tu ning tõi jõu­luks 4.-12. klas­si tüd­ru­ku­te­ga, ke­da siis oli näi­te­rin­gis 12, koo­li­la­va­le esi­me­se näi­te­män­gu „Maša ja Vitja jõuluseiklused“, ke­va­deks tä­na­päe­va­se ver­sioo­ni „Lu­mi­val­ge­ke­sest ja 7 pöial­poi­sist“, eel­mi­seks jõu­luks „Grinch, kes va­ras­tas jõu­lud“.

Pub­lik on eten­du­sed la­vas­ta­ja kin­ni­tu­sel häs­ti vas­tu võt­nud. Pä­rast esi­mest, pool tun­di kest­nud tük­ki ise­gi soo­vi­ta­ti – teh­ke edas­pi­di pi­ke­maid näi­den­deid, oli hu­vi­tav, ta­haks teid roh­kem nä­ha.

„Vii­ma­ne jõu­lue­ten­dus oli tun­ni pik­ku­ne, järg­mi­ne tu­leb ka um­bes sa­ma pikk,“ sõ­nab Alek­sei Kuz­min.

Jaa­nua­rist töö­tab te­ma näi­te­ring sel­le kal­lal, et saa­da juu­niks la­va­küp­seks „Ivan Tsa­ree­vi­tš ja hall hunt“. Kui kõi­ki se­ni­seid tük­ke on män­gi­tud oma koo­lis, kuid kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le vaid üks kord, siis „Ivan Tsa­ree­vi­tšit ja hal­li hun­ti“ on ka­vas män­gi­da vä­he­malt üks kord veel – juu­lis Keh­ras toi­mu­val folk­loo­ri­fes­ti­va­lil „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber!“

Prae­gu käib näi­te­rin­gis 20 noort, taht­jaid oleks veel­gi, kuid ju­hen­da­ja ei ta­ha trup­pi vä­ga suu­reks las­ta, sest ju­ba prae­gu ei jät­ku kõi­gi­le rol­le: „See­tõt­tu tõm­bab üks laps kar­di­nat et­te, tei­ne ai­tab osa­täit­ja­te­le va­ja­du­sel teks­ti meel­de tu­le­ta­da. Näi­te­rin­gi uu­te­le liik­me­te­le olen öel­nud, et ko­he la­va­le ei saa, kõik alus­ta­vad kar­di­na­te lii­gu­ta­mi­sest. Pois­tel on ve­da­nud – eel­mi­ses tü­kis män­gi­sid ai­nult tüd­ru­kud, kaks pois­si, kes nüüd tu­lid, said ko­he rol­lid.“

Proo­ve te­hak­se koo­li­ma­jas kaks kor­da nä­da­las, kor­ra nä­da­las ju­hen­dab Alek­sei Kuz­min sa­ma­de­le õpi­las­te­le hu­vi­te­ge­vu­se raa­mes ka noor­te­kes­ku­ses näi­te­rin­gi.

Näi­den­did, mi­da võiks män­gi­da, pa­kub lastele la­vas­ta­ja  ning lõp­lik va­lik te­hak­se ühi­selt, kui va­ja, ka hää­le­ta­tak­se. Osa kos­tüü­me on too­nud ko­du­dest, pal­ju on saa­dud koo­li­ma­ja kõr­val asu­vast ka­su­ta­tud riie­te poest lae­nuks või ta­su­ta. De­ko­rat­sioo­nid joo­nis­tab trupp ise.

Sõu­tant­su õpe­ta­ja

Sü­gi­sest on Alek­sei Kuz­min veel ka tei­se Keh­ra noor­te­kes­ku­se juu­res te­gut­se­va hu­vi­rin­gi ehk ve­ne noor­te sõu­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja. Te­ma ise sai tant­su­pi­si­ku 10. klas­sis, kui koo­liõed kut­su­sid kol­me noor­meest koos nen­de­ga tant­si­ma, et osa­le­da Keh­ra güm­naa­siu­mi iga-aas­ta­sel tant­su­ka­va­de sõul.

„Ilm­selt loot­sid, et koos pois­te­ga või­da­vad,“ ar­vab ta.

Oma koo­li võist­lu­sel või­de­ti­gi esi­koht ning käi­di ka Koo­li­tant­su fes­ti­va­lil, kus Keh­ra güm­naa­siu­mi trupp pää­ses tei­se voo­ru.

Sõu­tant­su­ga te­ge­les Alek­sei Kuz­min güm­naa­siu­mi lõ­pu­ni ning ku­na tant­su­hu­vi ei ka­du­nud, te­gi koo­lis uue tru­pi ja jät­kas ka ise sel­les tant­si­mist: „Mõ­ned sõb­rad nae­ra­vad, et käin veel 60aas­ta­selt koo­li tant­su­ka­va­de sõul võist­le­mas.“

Noor­te­kes­ku­se hu­vi­rin­gi tree­nin­gud on kolm kor­da nä­da­las, noor­te­kes­ku­ses ja rah­va­ma­ja saa­lis. Rüh­mas on 8.-12. klas­si tüd­ru­kud, ka Alek­sei Kuz­min tant­sib koos nen­de­ga. Sõu­tant­su­rin­gi ju­hen­da­ja­na on ta in­ter­ne­ti­ka­na­list You­tu­be näh­tud pal­ju­dest tant­su­dest am­mu­ta­nud ideid ning pa­ni koos tant­su­rüh­ma liik­me Anas­ta­sia Kra­vet­si­ga kok­ku tant­su, mil­le­ga nad sel lau­päe­val, 9. märt­sil osa­le­vad Viim­sis Koo­li­tant­su Har­ju­maa tant­su­päe­val.

„Mi­nu ees­märk ei ole min­na võit­ma, vaid ta­han tüd­ru­ku­te­le liht­salt näi­da­ta, mis on Koo­li­tants ning kui­das on esi­ne­da suu­rel la­val, se­ni on nad ai­nult Keh­ras tant­si­nud,“ üt­leb Alek­sei Kuz­min.

Eelmine artikkelPika­ve­re hoo­le­ko­gu soo­vib mõi­sa­koo­li muut­mist 6klas­si­li­seks
Järgmine artikkelAni­ja val­la kolm va­pi ja li­pu ka­van­dit pan­nak­se rah­va­hää­le­tu­se­le