Ala­ve­re las­teaia re­no­vee­ri­misp­ro­jekt mak­sab 41 520 eu­rot

1246

Han­ke­le Ala­ve­re las­teaia re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks te­gi ain­sa­na pak­ku­mi­se AS Inf­ra­ga­te Ees­ti.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se rii­gi­han­ke­le Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti te­ge­mi­seks esi­ta­ti üks pak­ku­mus, mis üle­tas tun­du­valt ee­lar­ves ka­van­da­tud hin­da – ee­lar­ves on pro­jek­ti jaoks 25 000 eu­rot, pak­ku­mus oli 41 000 eu­rot.

„Pro­jek­tee­ri­mis­hin­nad on jär­sult tõus­nud – kui ee­lar­vet te­hes ar­ves­ta­si­me pro­jek­ti­le 5 prot­sen­ti ehi­tus­mak­su­mu­sest, siis nüüd mak­sa­vad pro­jek­tid sel­lest ju­ba 10 prot­sen­ti,“ sõ­nas val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.

Ta li­sas, et pro­jek­tee­ri­jad on töö­ga üle­koor­ma­tud, ku­na pal­ju re­no­vee­ri­tak­se nii ühis­kond­lik­ke hoo­neid kui kor­ter­ma­ju: „Ter­vi­se­kes­ku­se­le leid­si­me pro­jek­tee­ri­ja al­les kol­man­da han­ke­ga ja ka see pro­jekt läks kal­li­maks, kui ar­va­si­me.“

Ku­na pro­jekt val­mib tu­le­val aas­tal, tu­leb ka sel­le eest ta­su­da järg­mi­sel ee­lar­veaas­tal.

Ani­ja val­la­va­lit­sus sai KI­Ki kau­du las­teae­da­de ener­gia­tõ­hu­su­se ja taas­tu­ve­ner­gia ka­su­tu­se eden­da­mi­se meet­mest ehk nii­ni­me­ta­tud CO2 meet­mest 185 610 eu­rot. Koos omao­sa­lu­se­ga lä­heb 1966. aas­tal ehi­ta­tud ja küm­me aas­tat hil­jem juur­dee­hi­tu­se saa­nud Mõm­mi­la las­teaia re­no­vee­ri­mi­ne maks­ma um­bes 432 000 eu­rot. Re­no­vee­ri­mis­töö­de käi­gus soo­jus­ta­tak­se vä­lis­sei­nad ja ka­tus, uuen­da­tak­se kõik hoo­ne­si­se­sed teh­no­võr­gud – asen­da­tak­se küt­te­süs­teem, pai­gal­da­tak­se soo­jus­ta­gas­tu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni- ja ja­hu­tus­süs­teem, re­no­vee­ri­tak­se val­gus­tus, pai­gal­da­tak­se ku­lu­jäl­gi­mis- ja ar­ves­ti­süs­tee­mid ning päi­ke­se­pa­nee­lid.

Ka­va­ko­ha­selt peaks pro­jekt ole­ma val­mis 2017. veeb­rua­riks, et ke­va­del saaks alus­ta­da ehi­ta­mist ning lap­sed re­no­vee­ri­tud las­teae­da tu­le­val sü­gi­sel.

„Ehi­tu­se­ga tu­leb alus­ta­da ap­ril­lis-mais ning vä­li­tööd te­ha ära kind­las­ti su­ve­pe­rioo­dil,“ mär­kis Vil­jo Leis.

Eelmine artikkelMAR­GUS MO­LOK: „Nu­ri­naid Ani­ja val­la tee­de koh­ta on tä­na­vu vä­hem.“
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li­noo­red: esi­me­sel kor­ral lä­he­me kind­las­ti va­li­ma