Aeg­vii­du Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si SIL­LA avas Ees­ti pre­si­dent

2262
Kaar­dil, mil­le RMK ju­ha­tu­se esi­mees AI­GAR KAL­LAS kin­kis pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAI­DI­LE, on kõi­ge suu­re­malt mär­gi­tud mat­ka­ra­da­de siht­punkt Aeg­vii­du.

„Jää­gu see mat­ka­sild tä­his­ta­ma meie kir­ge ja taht­mist loo­du­ses lii­ku­da ning kõi­ki meie mat­ka­ra­du ja mat­kae­la­mu­si nüüd ja edas­pi­di,“ soo­vis pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID.

Lau­päe­val, 25. au­gus­til ava­ti Aeg­vii­dus Ees­ti Kuns­ti­aka­dee­mia tu­den­gi­te ja nen­de ju­hen­da­ja­te ning Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se (RMK) kin­gi­tus EV100 puhul – mat­kaob­jekt SILD, mis pa­kub mat­ka­jai­le var­ju vih­ma eest ja või­ma­lust jal­ga pu­ha­ta.

SIL­LA avas Aeg­vii­tu jõud­nud sa­da­de mat­ka­ja­te sil­me all pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid, kes koos RMK ju­hi Ai­gar Kal­la­se­ga kin­ni­ta­sid pui­dust SIL­LA kül­ge tahv­li kir­ja­ga: „Mat­ka­sild. RMK suur ühis­matk 6.-25. au­gust 2018.“

Ai­gar Kal­las mär­kis, et te­gu on vä­ga eri­li­se päe­va­ga, ku­na mat­ka­tee­de võrk, mi­da RMK on aas­taid ra­ja­nud, on lõ­puks val­mis. 6. au­gus­til sai kuues pai­gas al­gu­se Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud ühis­matk. Pe­ra­kü­last, Pe­ri­jõelt, Oan­dust, Ik­last, Kauk­sist ja Ähi­jär­velt ala­nud mat­kad, mil­lest lü­him 77 ja pi­kim 627 ki­lo­meet­rit pikk, lõp­pe­sid kõik 25. au­gus­til Aeg­vii­dus Ni­ker­jär­vel. Kuue Aeg­vii­dus ris­tu­va mat­ka­ra­ja ko­gu­pik­kus on 1800 ki­lo­meet­rit.

„See on era­kord­ne, sel­list mat­ka­tee­de võrku po­le mit­te ku­sa­gil mu­jal maail­mas,“ kin­ni­tas RMK juht.

„On vä­ga vah­va, et ole­te tul­nud siia Aeg­vii­tu kok­ku Ees­ti igast kül­jest mat­ka­tes. Mat­ka­ra­jad po­le meil ai­nult loo­dus, need on ka kul­tuu­ri­jäl­jeid – nii pal­ju pruu­ne sil­te, mis kut­su­vad sis­se kee­ra­ma kel­le­gi sün­ni­ko­du uu­dis­ta­ma, mõn­da ki­vi­rah­nu vaa­ta­ma, ei ole meil tõe­näo­li­selt ku­na­gi va­rem ol­nud,“ lau­sus pre­si­dent.

Ta soo­vis mat­ka­jai­le ker­get jal­ga, kii­ret käi­ku ja ilu­sat il­ma: „Ai­täh tei­le, et ja­ga­te ro­he­list mat­ka­mi­se maail­ma­vaa­det!“

Ai­gar Kal­las kin­kis pre­si­den­di­le Ees­ti kaar­di, mil­lel on tä­his­ta­tud RMK kõik kuus mat­ka­teed ning mil­le­le mat­ka­ju­hid li­sa­sid oma­käe­li­se kin­ni­tu­se, et kok­ku 363 ini­me­se­ga lä­bi käi­dud mat­ka­ra­jad on ole­mas ning kor­ras. Kõi­ge suu­re­malt oli kaar­dil tä­his­ta­tud Aeg­vii­du kui kõi­gi ra­da­de siht­punkt.

Kers­ti Kal­ju­laid mär­kis kin­gi­tust vas­tu võt­tes – veel on puu­du pal­ju pi­si­ke­si ra­diaa­le, et mat­ka­ja ei peaks mõt­le­ma, kes ta siht­punk­tist ära toob, vaid saab alus­ta­da ja lõ­pe­ta­da sa­mas ko­has: „Nii et töö lä­heb eda­si – ma olen üs­na kin­del, et vars­ti on meil veel roh­kem to­re­daid mat­ka­ra­du.“

Ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas kii­tis ja tä­nas RMKd suu­re pa­nu­se eest Ees­ti mat­kan­dus­se.

SIL­LA ava­mi­sel esi­ne­sid se­to an­sam­bel Sii­di­sõ­sa­rõ, mil­le eest­ve­da­ja on Il­me Haa­va­lo Ani­ja val­last ning muu­si­kud ja näit­le­jad, kes and­sid kont­ser­te ka mat­ka­de lõk­keõh­tu­tel.

Tu­den­gi­te ja RMK kin­gi­tus
Ees­ti Va­ba­rii­gi juu­be­liks spet­siaal­selt Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si­le pro­jek­tee­ri­tud ja ehi­ta­tud SILD val­mis Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia si­sear­hi­tek­tuu­ri esi­me­se kur­su­se tu­den­gi­te ja ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo b210 koos­töös.

Kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gi­te, ar­hi­tek­ti­de ja RMK kin­gi­tus Ees­ti juu­be­liks – Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si­le ra­ja­tud SILD.
Kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gi­te, ar­hi­tek­ti­de ja RMK kin­gi­tus Ees­ti juu­be­liks – Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si­le ra­ja­tud SILD.

Pui­dust SILD on 3,8 meet­rit kõr­ge, 4,5 meet­rit lai ning 21 meet­rit pikk. Sel­le au­to­rid on Kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gid Kar­men El­ler, Se­me­le Ka­ri, Päär-Joo­sep Kee­dus, Mar­le­ne Kirt, Eve­lin Kruus, Ka­ro­lin Kull, Ee­ros Lees, Mo­ni­ca Must­jõ­gi, Mer­ly Mänd­la, Ka­di Pih­lak, Kel­li Puu­sepp ja Vi­vien Sib­rits koos ju­hen­da­ja­te Ma­ri Hun­di, Aet Ade­ri, Kad­ri Kle­men­ti ja Ka­rin Tõu­gu­ga ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost b210.

Üks ju­hen­da­ja, ar­hi­tekt Ma­ri Hunt üt­les, et SILD on prak­ti­li­ne maa­märk ja loo­de­ta­vas­ti see­tõt­tu meel­dib puh­ka­ja­te­le.

„Ole­neb, kust­poolt sel­le­le lä­he­ne­da, on see kui sis­se­ju­ha­tus või lõ­pe­tus kõr­va­la­su­va­te­le Ne­li­jär­ve mä­ge­de­le. SIL­LA al­la ja pea­le saab ko­gu­ne­da, kui­va­ta­da mat­ka­va­rus­tust, pi­ku­ta­da kaa­sa­võe­tud võrk­kii­ges, sel­le peal saab võt­ta päi­kest, pin­ki­del pu­ha­ta ja ei­nes­ta­da,“ sõ­nas ta.

Ar­hi­tekt li­sas, et pea­le sel­le moo­dus­tab sild oma­moo­di la­va, mil­lel toi­mu­vat on või­ma­lik jäl­gi­da tel­ki­misp­lat­si igast ser­vast, seal saab lä­bi viia kont­ser­te ja muud mee­le­la­hu­tust.

Kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gid on igal ke­va­del loo­nud RMK mõ­ne mat­ka­ra­ja äär­de uue puh­ke­ko­ha. Tä­na­vu­ne töö eri­nes Ma­ri Hun­di sõ­nul va­ra­se­ma­test, ku­na Ni­ker­jär­vel tu­li te­ge­le­da ko­gu plat­si­ga – li­saks juu­be­li­mat­ka koh­tu­mis­punk­ti tä­his­ta­va­le SIL­LA­LE di­sai­ni­ti ja ehi­ta­ti sin­na ka muud va­ja­lik­ku: pin­gid, in­fo­tah­vel, prü­gi­kast.

Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid pa­ni Aeg­vii­dus kõi­gi­le mat­ka­jai­le sü­da­me­le: „Loo­du­ses lii­ku­mi­se se­le­ta­ma­tu vä­gi rõõ­mus­tab meid kõi­ki. Ja meid kõi­ki kur­vas­tab, kui lä­he­me ar­mas­ta­tud mat­ka­koh­ta ja seal on vä­ga pal­ju prü­gi või on sin­na kee­gi mi­da­gi ve­de­le­ma jätnud, mis ei peaks seal ole­ma. Ees­ti Va­ba­riik 100 pu­hul võik­si­me iseen­da­le lu­ba­da ja kõi­gilt teis­telt nõu­da – kõik, mis saab met­sa vii­dud, saab sealt ka ko­ju too­dud.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las olid üldp­la­nee­rin­gu es­kiisi ava­li­kud aru­te­lu­d
Järgmine artikkelPresident tunnustas Anija ja Kuusalu kaunite kodude omanikke