1. juu­list ei pea sur­ma re­gist­ree­ri­ma val­la- või lin­na­va­lit­su­ses

748

PIA KUU­SIK, si­se­mi­nis­tee­riu­mi kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­nik

Ala­tes juu­li­kuust po­le lah­ku­nu lä­he­da­sel enam tar­vi­dust sur­ma re­gist­ree­ri­mi­seks pöör­du­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pe­re­kon­na­sei­sua­met­ni­ku poo­le, sest sur­ma­tõen­di väl­jas­tab ter­vis­hoiu­tee­nu­se osu­ta­ja, näi­teks pe­rearst.

Kui se­ni pi­di ini­me­ne lä­he­da­se sur­ma kor­ral ma­tu­se-, pä­ri­mis- ja muu­de va­ja­li­ke te­ge­vus­te­ga alus­ta­mi­seks pöör­du­ma es­malt ter­vis­hoiu­tee­nu­se osu­ta­ja poo­le ja siis ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sus­se, kus re­gist­ree­ri­ti surm ja an­ti sur­ma­tõend, siis juu­li­kuust saab es­ma­se sur­ma­tõen­di ter­vis­hoiu­tee­nu­se osu­ta­jalt ja ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sus­se mi­ne­ma ei pea. Nii­gi ras­kel ajal on ini­me­se jaoks olu­li­ne, et as­jaa­ja­mist ja käi­mi­si oleks või­ma­li­kult vä­he.

Elekt­roo­ni­li­se and­me­va­he­tu­se käi­vi­ta­mi­se­ga jõua­vad sur­ma­ga seo­tud and­med kii­relt rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se ning sur­ma põh­jus­te re­gist­ris­se. Sel­le­ga vä­he­neb sur­nu lä­he­das­te aja­ku­lu, li­saks väl­di­tak­se olu­kor­di, kus lä­he­da­sed pea­vad maks­ma rii­gi­le ta­ga­si sur­nu­le väl­ja­maks­tud toe­tu­si või pen­sio­ni.

Aren­dus­te tu­le­mu­sel muu­tub sur­ma põh­jus­te re­gis­ter elekt­roon­seks ning pa­ra­neb sur­ma põh­jus­te re­gist­ri and­me­te kva­li­teet. Kao­vad pa­be­ril arst­li­kud sur­ma­tea­ti­sed ja ars­tid ei pea enam and­meid pa­be­ril sur­ma põh­jus­te re­gist­ris­se edas­ta­ma.

Si­se­mi­nis­tee­riu­mi ja sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi sur­ma re­gist­ree­ri­mi­se liht­sus­ta­mi­se ühisp­ro­jekt si­sal­das IT-aren­du­si ning muu­da­tu­si pe­re­kon­na­sei­su­toi­min­gu­te sea­du­ses. Te­gu on esi­me­se eta­pi­ga aren­dusp­ro­jek­tis, mil­le kau­gem ees­märk on muu­ta ko­gu sur­ma­ga seo­tud as­jaa­ja­mi­ne pa­be­ri­va­baks ning või­ma­li­kult mu­ga­vaks kõi­gi­le osa­pool­te­le.

Eelmine artikkelPolitsei- ja päästesündmused
Järgmine artikkelEMMA SO­FIA LOO­TU­SE­LE Eu­ro­nics Ju­nior Cup´ilt kaks kuld­me­da­lit