Või­ma­lus te­ha mi­da­gi olu­list – tu­le asen­du­sõ­pe­ta­jaks!

1364

GER­LI NEP­PI,
MTÜ Asen­du­sõ­pe­ta­ja­te Prog­ramm müü­gi- ja tu­run­dus­juht

Iga päev va­ja­vad Har­ju­maa koo­lid asen­du­sõ­pe­ta­jaid kõi­ki­des õp­peai­ne­tes. Just on p­rae­gu vaja näi­teks kuu ae­ga asen­da­da hää­le­pael­te põ­le­ti­ku­ga muu­si­kaõ­pe­ta­jat, kaks nä­da­lat ja­la­luu­mur­ru­ga füü­si­kaõ­pe­ta­jat ja Eras­mus prog­ram­mi kau­du prak­ti­ka­le mi­ne­vat klas­siõ­pe­ta­jat. Igaüks, kel­lel on kõrg­ha­ri­dus ja juh­ti­mi­se või noor­te­ga töö­ta­mi­se ko­ge­mus või lä­bi­tud õpe­ta­ja­koo­li­tus, saab abiks ol­la.

Asen­du­sõ­pe­ta­jaid va­hen­da­va prog­ram­mi­ga (ASÕP) on lii­tu­nud 251 ini­mest eri­ne­va­tel põh­jus­tel ja nen­de ko­ge­mu­sed on vä­ga in­nus­ta­vad. Aas­taid pan­gas spet­sia­lis­ti­na töö­ta­nud ja het­kel juu­ra­tu­den­git Age Sak­sa (31), mo­ti­vee­ris asen­dus­õ­pe­ta­ja­te va­hen­da­mi­se prog­ram­mi­ga lii­tu­ma või­ma­lus saa­da õpe­ta­ja ko­ge­mus.

„Kui ma lii­tu­sin ASÕP-ga, siis olin nii in­du täis ja oo­ta­sin na­gu laps oma sün­ni­päe­va, et mil­lal ma ome­ti saan min­na koo­li ja en­nast proo­vi­le pan­na,“ rää­kis Saks, kelle sõ­nul an­nab ASÕP vä­ga hea või­ma­lu­se proo­vi­da õpe­ta­jaa­me­tit ja te­ma ko­ge­mu­sed on ol­nud suu­re­pä­ra­sed.

ASÕ­Pi kan­di­dee­ri­mi­sel ei pea ole­ma õpe­ta­ja­koo­li­tu­se lä­bi­tud. ASÕP pa­kub tun­di­de et­te­val­mis­tu­seks va­ja­lik­ke vee­bi­põ­hi­seid tun­niand­mis­koo­li­tu­si. Tartu Ülikooli tudeng Lii­na Maurer: „Õpe­ta­ja­töö te­ki­tab emot­sioo­ne. Üks 7. klas­si tüd­ruk üt­les mul­le tä­na, et te ole­te nii hea õpe­ta­ja, mul tu­li pi­sar sil­ma.“ 

Koo­li­di­rek­to­ri­te jaoks on te­gu tä­nu­väär­se töö­ga. Õpe­ta­jaid on ras­ke lei­da, veel ras­kem on lei­da paind­lik­ke asen­da­jad, just siis, kui va­ja­dus te­kib. Priit Jõe, Mu­ras­te Koo­li di­rek­tor, ar­vas: „Ole­ma­so­le­va­te õpe­ta­ja­te töö­koor­mus on pii­sa­valt suur. Täien­da­va­te tun­di­de and­mi­ne tä­hen­dab li­sa­pin­get, mil­le tõt­tu õpe­ta­mi­se kva­li­teet õpi­las­te jaoks tõe­näo­li­selt lan­geb.“

Vää­na Mõi­sa­koo­lis toi­mus üks esi­me­si ASÕ­Pi asen­du­si. „Pärast asen­dus­pe­rioo­di tõid õpi­la­sed väl­ja õpi­me­too­di­ka­te va­hel­dus­rik­kust, mis tu­le­nes  eri­ne­va­te vaa­te­nur­ka­de ning sei­su­koh­ta­de kaa­sa­mi­ses tee­ma­de kä­sit­le­mi­sel”, sõ­nas direktor Heli Ran­nik, li­sa­des: „Meel­div ül­la­tus oli asen­du­sõ­pe­ta­ja­te pü­hen­du­mus, mis aval­dus mak­si­maal­ses hool­su­ses ja tä­he­le­pa­nus asen­dus­tun­di­de et­te­val­mis­tus­se ning lä­bi­vii­mi­ses­se.“ Kok­ku­võt­valt leia­vad Jõe ja Ran­nik, et põh­jen­da­tud va­ja­du­se tek­ki­mi­sel ka­su­ta­vad nad kind­las­ti asen­du­sõ­pe­ta­ja­te tee­nust.

Har­ju­maa koo­li­de hu­vi asen­du­sõ­pe­ta­ja­te vas­tu on jõud­salt kas­va­nud ja ASÕP oo­tab asen­du­sõ­pe­ta­ja­teks uu­si ini­me­si kõi­gis õp­peai­ne­tes. ASÕ­Pi te­gev­juht Tei­bi Torm rõ­hu­tab, et ot­si­me kõrg­ha­ri­du­se­ga ini­me­si, kes soo­vi­vad te­ha paind­li­ku tööa­ja­ga tööd. Torm sel­gi­tab, et asen­du­sõ­pe­ta­jaks tu­le­vad vä­ga eri­ne­vad ini­me­sed: „On pi­ka­aja­li­se ko­ge­mu­se­ga tipp­ju­hid, kes soo­vi­vad ha­ri­dus­se pa­nus­ta­da; üliõ­pi­la­sed; pen­sio­nil ole­vad õpe­ta­jad, kes soo­vi­vad väi­ke­se koor­mu­se­ga tun­de an­da; sa­mu­ti on meil ko­du­seid ema­sid või üli­koo­li pro­fes­so­reid, kes ta­ha­vad kon­tak­ti noor­te­ga“.

Sa­mas on asen­du­sõ­pe­ta­ja ik­ka­gi õpe­ta­ja, kes ai­tab õpi­las­tel riik­li­kus õp­pe­ka­vas et­te­näh­tud tead­mi­si ja os­ku­si õp­pi­da. Torm üt­les: „Asen­du­sõ­pe­ta­ja ei ole liht­salt mee­le­la­hu­ta­ja või oma ko­ge­mus­te ja­ga­ja. Näi­teks kui õpi­las­te oma õpe­ta­ja jääb hai­geks, an­nab ta asen­da­ja­le sel­ged ju­hi­sed, mis tee­mad tu­leb eda­si võt­ta, mi­da kor­ra­ta või har­ju­ta­da. Õpi­las­te jaoks ei jää tund ära, aga nad saa­vad koh­tu­da eri­ne­va­te ini­mes­te­ga ja ka see on väär­tus omaet­te.“
Ta­ba­sa­lu Ühis­güm­naa­siu­mi 11. klas­si õpi­la­ne Ris­to Pärn: „Mi­nu­le meel­dis, et meil asen­das füü­si­ka õpe­ta­jat elu­ko­ge­nud tea­dur, kes teab laial­da­selt füü­si­kast ja omab elu­ko­ge­must. Nii jät­kus õp­pe­töö ja sa­mas sai­me kuul­da ko­ge­mu­si ko­ge­nud ning elu näi­nud ini­me­selt.“

Oo­ta­me vä­ga hu­vi­li­si asen­du­sõ­pe­ta­jaks, et koos ta­ga­da, et ära ei jääks üks­ki koo­li­tund. Iga tund loeb! Vaa­ta lä­he­malt ja re­gist­ree­ru: www.asen­du­s­ope­ta­ja.ee.