VIR­GE PALM­SA­LU on Aeg­vii­du, Jä­ne­da ja Leht­se las­te va­ba­taht­lik tant­suõ­pe­ta­ja

1115
Leht­ses toi­mu­nud kont­ser­di vii­ma­ne tants oli pü­hen­da­tud ema­de­le. Koos VIR­GE PALM­SA­LU­GA olid la­val 55 last, la­ter­nad käes.

Ree­de, 10. mail õh­tul and­sid Leht­ses li­gi 400 pealt­vaa­ta­ja­le kont­ser­di Aeg­vii­du, Jä­ne­da ja Leht­se sõu­tant­si­jad, ke­da ju­hen­dab Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu. La­val käi­sid 120 last, neist 70 on Vir­ge Palm­sa­lu õpi­la­sed.

„See on mu kal­lis ho­bi,“ üt­leb tant­suõ­pe­ta­ja, kes sõu­tant­su hu­vi­rin­gi eest töö­ta­su ei kü­si, pi­gem mak­sab ise pea­le.

Aga ta ei nu­ri­se: „Olen las­telt vä­ga pal­ju õp­pi­nud, nad an­na­vad mul­le to­hu­tult ener­giat. Ja sel aas­tal tsau­sid Leht­se kool-rah­va­ma­ja oma las­te kos­tüü­mi­de ja bus­si­sõi­du eest.“
Kui va­rem ema­de­le ja küm­me aas­tat Aeg­vii­du las­teaia­lap­si tree­ni­nud Vir­ge Palm­sa­lu klee­pis 2016. aas­ta sü­gi­sel Aeg­vii­du in­fo­tahv­li­te­le kuu­lu­tu­si, et kut­sub koo­li­lap­si sõu­tant­su hu­vi­rin­gi, tu­li väl­ja­kuu­lu­ta­tud päe­val rah­va­maj­ja 23 last.

„Siis oli Aeg­vii­du koo­lis 50 õpi­last, nii et tu­lid peaae­gu poo­led,“ sõ­nab ta.
Ju­hen­da­ja ka­van­das se­da üheaas­ta­se pro­jek­ti­na, mis lõp­pes ke­va­del kont­ser­di­ga. Kuid järg­mi­sel sü­gi­sel hak­ka­sid lap­sed te­malt kü­si­ma, kas sel aas­tal enam tant­su­rin­gi ei tu­le­gi: „Ma ei ol­nud sel­le­le mõel­nud­ki, kuid pa­nin siis taas kuu­lu­tu­sed üles, tu­li ju­ba um­bes 50 last.“

Lõp­pe­val kol­man­dal hoo­ajal oli tal ju­ba 70 õpi­last, neist üle 30 Aeg­vii­dust, üle­jää­nud Jä­ne­dalt ja Leht­sest. Aeg­vii­du ja Jä­ne­da lap­sed käi­vad kol­ma­päe­vi­ti tree­ni­mas Aeg­vii­dus, nel­ja­päe­vi­ti sõi­dab Vir­ge Palm­sa­lu Leht­ses­se seal­seid lap­si tree­ni­ma. Nel­ja tun­ni jook­sul jõuab ta tant­se õp­pi­da kol­me va­nu­seg­ru­pi 1.-8. klas­si las­te­ga: „Ma ei kas­va­ta prof­fe tant­si­jaid, võ­tan vas­tu kõik lap­sed. Meil po­le kat­seid, me ei võist­le oma­va­hel ega käi võist­lus­tel. Mi­nu pea­mi­ne mõ­te on õpe­ta­da lap­si üks­teist hoid­ma ning kas­va­ta­da neis esi­ne­mis­jul­gust ja ko­hu­se­tun­net – kui oled lu­ba­nud tren­nis käi­ma, siis pead se­da te­ge­ma.“

Tant­sut­ree­ne­ri­tööd on Vir­ge Palm­sa­lu õp­pi­nud pea­mi­selt raa­ma­tu­te ja vi­deo­te abil, käi­nud ka koo­li­tus­tel. Peaae­gu kõik tant­sud on ta ise mõel­nud-sead­nud ning need on niiöel­da sei­nast sei­na: „Kuu­lan vä­ga pal­ju muu­si­kat ja mis mind kõ­ne­tab, sel­lest hak­kan loo­ma.“
Tä­na­vu­sel kont­ser­dil oli „Chi­ca­go“ muu­si­ka­li muu­si­ka põh­jal Ja­mes Bon­di tants, mil­le idee sai Vir­ge Palm­sa­lu, kui nä­gi Ta­pal väi­ke­seid pois­se-tüd­ru­kuid koos män­gi­mas: „Ma ei ol­nud en­ne sel­list as­ja en­ne näi­nud – kui ta­va­li­selt on lap­sed te­le­fo­ni­des, siis ne­mad män­gi­sid. Män­gu­juht an­dis käsk­lu­si, käis tu­lis­ta­mi­ne ja muu möll.“

Jõu­lu­deks te­gi ta ing­li­tant­su, en­ne ves­tel­di las­te­ga ini­mes­test, ke­da meie seas enam po­le. Sel­lest sai las­te üks lem­mik­tants. Ree­de­se kont­ser­di vii­ma­ne tants oli ema­de­päe­vaks – koos ju­hen­da­ja­ga olid la­val 55 tant­si­jat, kes soo­vi­sid ilu­sat ema­de­päe­va.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kurss
Järgmine artikkelKuu­sa­lu met­sa­tee­delt vii­di lii­va­hun­ni­kud ära