Vilan­dert OÜ plaan vä­hen­da­da Aru­kü­la mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­si on te­ki­ta­nud ak­tiiv­set aru­te­lu

3249
Töö­päe­va­del ta­hab Vi­lan­dert ära jät­ta 10 väl­ju­mist Aru­kü­last Tal­lin­nas­se, sa­ma pal­ju ka vas­tu­pi­di­ses suu­nas.

Töö­päe­va­del ta­hab Vi­lan­dert ära jät­ta 10 väl­ju­mist Aru­kü­last Tal­lin­nas­se, sa­ma pal­ju ka vas­tu­pi­di­ses suu­nas.

Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis bus­si­lii­ni num­ber 244 Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la ve­da­ja OÜ Vi­lan­dert Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, et plaa­nib rei­si­ja­te vä­he­su­se tõt­tu võt­ta ära mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­si mõ­le­mal suu­nal. Val­la­va­lit­sus aval­das in­fo val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis, kus pa­lu­ti vas­ta­ta, kas väl­ju­mi­sae­ga­de vä­hen­da­mi­ne mõ­ju­tab sõit­ja­te iga­päe­vae­lu ning mil­li­sed lii­nid tu­leks kind­las­ti al­les jät­ta. Vas­tu­ka­ja on prae­gu­seks tul­nud um­bes 100 ini­me­selt, ena­mik neist leia­vad, et graa­fi­ku hõ­ren­da­mi­ne häi­rib nen­de lii­ku­mist vä­ga pal­ju. Val­la­va­lit­sus oo­tab ta­ga­si­si­det käes­o­le­va nä­da­la lõ­pu­ni, see­jä­rel saa­dab OÜ­le Vi­lan­dert vas­tu­se, mil­li­sed väl­ju­mi­sed tu­leks kind­las­ti al­les jät­ta.

Bus­si­lii­nil 244 on töö­päe­vi­ti Aru­kü­last Tal­lin­nas­se 28 väl­ju­mist päe­vas. Li­saks saab Aru­kü­last lin­na 14 kor­da päe­vas ron­gi­ga ning 6 kor­da At­ko Lii­ni­de bus­si­ga num­ber 135 ja 135C. Tal­lin­nast Aru­kül­la saab töö­päe­vi­ti 27 kor­da mars­ruut­tak­so­ga, 14 kor­da ron­gi­ga ning 6 kor­da At­ko Lii­ni­de­ga. Nä­da­la­va­he­tus­tel ja rii­gi­pü­ha­del on graa­fi­kud vei­di hõ­re­da­mad.

OÜ Vi­lan­dert et­te­pa­ne­kul jääks töö­päe­vi­ti Aru­kü­last väl­ju­mi­si 28 ase­mel 18 ning Tal­lin­nast saaks Aru­kül­la 27 kor­ra ase­mel 17.

OÜ Vi­lan­dert esin­da­jad põh­jen­da­sid, et rei­se plaa­ni­tak­se võt­ta vä­he­maks nen­del kel­laae­ga­del, kui rei­si­jaid on vä­ga vä­he. Mõ­ned väl­ju­mi­sed Tal­lin­nast hak­ka­vad lõp­pe­ma Rae val­las Pa­ju­pea bus­si­pea­tu­ses, kust jääb Aru­kü­la rah­va­ma­ja juur­de vei­di üle 7 ki­lo­meet­ri. 5 väl­ju­mist Tal­lin­nast töö­päe­val on plaa­nis täie­li­kult sul­ge­da. Kel­laa­jad, kus rei­si­jaid on vä­hem, on Aru­kü­las pä­rast hom­mi­kust tipp­tun­di ala­tes kel­la 9 ning õh­tul pä­rast kel­la 19. Tal­lin­nast Aru­kül­la sõi­dab vä­hem rei­si­jaid hom­mi­kul esi­mes­te mars­ruut­tak­so­de­ga ning eri­ti pal­ju sõit­jaid po­le ka õh­tul pä­rast kel­la 19.

Töö­päe­vi­ti kell 20.05 Tal­lin­nast Aru­kül­la tu­le­va mars­ruut­tak­so lii­ni on pi­ken­da­tud Pi­ka­ve­re kü­la­ni, se­da ae­ga po­le plaa­nis ära jät­ta. Ei muu­tu ka rii­gi­pü­ha­de sõi­dug­raa­fi­kud.

Pa­ku­tud väl­ju­mi­sae­ga­de lõ­pe­ta­mi­ne po­le veel ot­sus­ta­tud. Ve­da­ja oo­tab val­la­va­lit­su­se ta­ga­si­si­det ning on nõus leid­ma komp­ro­mis­si ja jät­ma al­les lii­nid, mis rei­si­ja­te­le va­ja­li­kud. Sõi­dup­laa­ni koos­ta­mi­sel on val­la­va­lit­su­se õi­gus öel­da oma ar­va­mus en­ne, kui sõi­dup­laa­ni koos­kõ­las­tab.

Vald soo­vib lii­ni pi­ken­da­mist Raa­si­ku­le

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et val­la­va­lit­sus on Vi­lan­der­ti plaa­ni üle nör­di­nud, kuid ku­na te­gu on eraet­te­võt­ja­ga, ei saa val­la­va­lit­sus nõu­da kõi­ki­de väl­ju­mis­te säi­li­ta­mist: „Kind­las­ti jää­me oma ini­mes­te poo­le­le. Aru­kü­la ela­ni­ke­le on vä­ga olu­li­sed hom­mi­ku­sed väl­ju­mi­sed ja õh­tu­sed saa­bu­mi­sed. Mars­ruut­tak­so­ga saab ope­ra­tiiv­selt ja kii­res­ti sõi­ta Tal­lin­nas­se ja Jü­ris­se töö­le või koo­li.”

Möö­du­nud nä­da­la lõ­pu sei­su­ga oli val­la Fa­ce­boo­kis ja ko­du­le­hel kü­sit­lu­ses öel­nud 115 vas­ta­jat, et neid hä­irib sõi­du­graa­fi­ku hõ­ren­da­mi­ne, 53 vas­tas, et neid see ei häi­ri. Val­la­va­nem li­sas, et kõi­ge roh­kem on soo­vi­tud, et al­les jääk­sid 7.05 ja 7.35 väl­ju­mi­sed Aru­kü­last ning 18.35 ja 19 Tal­lin­nast, kuid pa­lu­tud on ka teis­te väl­ju­mis­te säi­li­ta­mist.

Koos vas­tu­se­ga plaa­nib val­la­va­lit­sus esi­ta­da OÜ­le Vi­lan­dert taot­lu­se pi­ken­da­da lii­ni Raa­si­ku ale­vi­ku­ni. Sa­ma soov edas­ta­tak­se ka MTÜ-le Põhja-Eesti Ühis­transpordikes­ku­s. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et Raa­si­ku on kas­va­nud, ela­ni­ke arv suu­re­ne­nud ning pal­jud sõi­da­vad sealt ron­gi­ga Aru­kül­la, kus is­tu­vad üm­ber mars­ruut­tak­so­le, et min­na Jü­ris­se. Prae­gu saab Raa­si­kult Tal­lin­na suu­nas ron­gi­ga, töö­päe­vi­ti on väl­ju­mi­si 14. Saab ka At­ko Lii­ni­de bus­si­ga 104B, mis väl­jub 3 kor­da ning ai­nult töö­päe­vi­ti.

Val­la­va­nem tõ­des, et sõit­ja­te vä­he­ne­mist on ilm­selt mõ­ju­ta­nud ta­su­ta ron­gi­sõit, mi­da pa­kub vald ala­tes 2017. aas­tast 7-19aas­tas­te­le õpi­las­te­le, kel­le mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud. Li­saks võis rei­si­ja­te hul­ka mõ­ju­ta­da par­gi ja rei­si park­la ra­ja­mi­ne raud­tee­jaa­ma. Ta­su­ta ron­gi­sõit on val­la­va­ne­ma sõ­nul end õi­gus­ta­nud ning se­da lõ­pe­ta­da po­le kind­las­ti plaa­nis.

Fa­ce­boo­kis on väl­ju­mis­te vä­hen­da­mi­se pos­ti­tust val­la le­hel kom­men­tee­ri­tud üle 50 kor­ra. Iga­päe­va­sed rei­si­jad aval­da­vad ar­va­must, et Aru­kü­la pea­tu­se ase­mel võiks vä­hen­da­da hoo­pis lii­ni 214 Tal­linn-Jü­ri väl­ju­mi­si. Kom­men­tee­ri­tak­se, et ti­he trans­por­di­liik­lus on ol­nud üks ar­gu­men­te Aru­kül­la ela­ma asu­mi­seks ning mõnigi peak­sid va­he­ta­ma töö­koh­ta, kui nei­le va­ja­li­kud väl­ju­mi­sed ära kao­ta­tak­se. Päe­va­seid väl­ju­mi­si ka­su­ta­vad kom­men­tee­ri­ja­te sõ­nul ars­ti juur­de mi­ne­kuks pal­jud pen­sio­nä­rid, kel­le­le ron­gi­pea­tu­ses­se min­na oleks lii­ga pikk maa. Õh­tu­seid ae­gu Aru­kü­last Tal­lin­nas­se va­ja­vad pal­jud tren­ni­lap­sed. Li­sa­tak­se ka, et kõik ajad on olu­li­sed, et ini­mes­tel oleks va­li­ku­või­ma­lus ja -va­ba­dus oma as­ju aja­da.

Rei­si­ja­te vä­he­ne­mi­se põh­ju­seks pa­ku­tak­se ka kal­li­ne­nud pi­le­ti­hin­da – Tal­lin­nas­se sõi­du eest tu­leb väl­ja käia 2,5 eu­rot, ron­gi- või bus­si­pi­let on oda­vam, li­san­dub kuu­kaar­di soo­dus­tus.

Eelmine artikkelÜhist­rans­por­di­kes­ku­se vas­tus 206 sõit­ja pöör­du­mi­se­le
Järgmine artikkelAni­ja val­la ee­lar­vest antakse toe­tust 7 spor­dik­lu­bile