VIL­JAR ME­HIK Pe­nin­gi ko­roo­na-k­lu­bist sai MK-eta­pil 4. ko­ha

1133

GUI­DO TREES

1.-2. juu­lil toi­mus Aru­kü­la koo­li spor­di­hoo­nes ko­roo­na maail­ma­ka­ri­ka­sar­ja V etapp. Aas­ta jook­sul toi­mub 10 etap­pi ja ku­na Ser­bia loo­bus 5. eta­pi kor­ral­da­mi­sest vaid kuu en­ne võist­lust, pak­kus rah­vus­va­he­li­ne ala­liit kor­ral­du­sõi­gust Ees­ti­le. Pe­nin­gi klu­bi ot­sus­tas pak­ku­mi­se vas­tu võt­ta, ku­na KO­Pi toe­tu­se eest os­te­ti äs­ja 10 uut võist­lus­lau­da.

MK-eta­pil osa­les 19 naist ja 67 meest. Nais­te hul­gas oli ko­hal roh­kes­ti maail­ma esi­küm­ne män­gi­jaid. Pe­nin­gi ko­roo­nak­lu­bi män­gi­ja­tel ei õn­nes­tu­nud alag­ru­pist 3 pa­re­ma hul­ka ega fi­naa­li jõu­da. Vä­ga ta­sa­vä­gi­ses võist­lu­ses sai Piia-Liis See­der lõ­puks 16. ko­ha.

Mees­test olid maail­ma 30st pa­re­mast män­gi­jast ko­hal 19. Män­gi­ti 11 voo­ru šveit­si süs­tee­mis ning kao­tu­se­ta ei pää­se­nud kee­gi. Vä­ga häs­ti män­gi­sid ka kor­ral­dus­töö­de­ga rak­kes ol­nud Pe­nin­gi klu­bi män­gi­jad Vil­jar Me­hik ja Olav Ka­ru. Eri­ti heas hoos oli Vil­jar Me­hik, kes või­tis vii­ma­sed 4 män­gu, vii­ma­ses voo­rus se­ni ain­sa­na kao­tu­se­ta pü­si­nud liid­ri Ai­gars Alek­sand­rov­si. Lät­la­sed võt­sid kol­mik­või­du, Vil­jar Me­hik sai pa­ri­ma eest­la­se­na 4. ko­ha ka­ri­ka. Vil­jar Me­hik män­gis häs­ti ka tei­sel võist­lus­päe­val toi­mu­nud mees­paa­ris­män­gus koos Sa­ku män­gi­ja Ur­mas Me­re­ran­na­ga – vii­ma­se män­gu vii­gi­ga jää­di il­ma 3. ko­hast.

Se­ga­paa­ris­män­gus võist­le­sid 12 paa­ri. Vei­di ül­la­tus­li­kult võit­sid Sa­ku män­gi­jad Tii­na ja Mar­gus Saa­reo­ja. Kad­ri­na klu­bis­se siir­du­nud Keh­ra en­di­ne män­gi­ja Kau­po Helm-Ro­sin oli paa­ris Soo­ku­nin­ga kas­van­di­ku He­le­na Tan­ni­ga, kel­le­ga saa­vu­ta­ti 3. koht. Ur­ve Ree­tamm ja Pe­nin­gi klu­bi kas­van­dik Ja­nis Ak­siim olid sa­mu­ti ka­ri­ka­kon­ku­rent­sis, kuid ta­sa­vä­gi­ses võist­lu­ses le­pi­ti 7. ko­ha­ga.

Eelmine artikkelKehras rüüstati liiklusmärke ja prügikaste
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees ANTS KI­VI­MÄE täi­tis oma 30aas­ta­se unis­tu­se