Vii­nis­tu külast ja lä­hiümb­ru­sest ins­pi­ree­ri­tud kuns­ti­teos­test val­mis näi­tus

1979
Kunstiplenääri kuraator SIGNE KIVI juhendas välismaiseid maalikunstnikke tabama Viinistu värve ja valgust.

Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis oli 14.-18. au­gus­ti­ni rah­vus­va­he­li­se kuns­tip­ro­jek­ti „Ge­nius Lo­ci” kuns­tip­le­näär, skulp­tuu­ri meist­rik­lass ja fo­toeks­pe­dit­sioon.

Möö­du­nud nä­da­lal ela­sid-te­gut­se­sid Kuu­sa­lu val­las Vii­nis­tu kü­las kunst­ni­kud Eu­roo­pa eri rii­ki­dest. Ree­del, kuns­tip­ro­jek­ti vii­ma­sel päe­val, ava­sid kunst­ni­kud näi­tu­se
– kuns­ti­muu­seu­mi saa­lis tut­vus­ta­sid au­to­rid oma maa­le, kuns­ti­muu­seu­mi ümb­ru­ses oli skulp­tuu­ri­de – nii lü­hiea­lis­te kui aja­ham­ba­le vas­tu­pi­da­va­ma­te – ava­mi­ne. La­he­maa kü­lae­lust sün­di­nud fo­to­de näi­tu­se ava­mi­ne on sep­temb­ri lõ­pus Bal­ti jaa­ma oo­te­saa­lis Öko­mäs­sul, see­jä­rel viiakse fotod Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­misse. Ge­nius Lo­ci kor­ral­da­ja on Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seum. Pro­jek­ti­juht Ave Pau­lus rää­kis, et mõ­te te­ha Vii­nis­tul kuns­tip­ro­jekt tu­li koos Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi oma­ni­ku Jaan Ma­nits­ki­ga möö­du­nud aas­tal: „Ku­na­gi toi­mus meil koos Tiit Pää­su­ke­se­ga Moh­ni kuns­tip­le­näär. Ta üt­les, et see ei to­hiks jää­da vii­ma­seks. Ilu pääs­tab maail­ma, elu ja kunst on ise­väär­tus­li­kud, mis tih­ti­ tüh­jas-täh­jas mee­lest lä­he­vad. Kor­ral­da­mi­sel tu­lid ap­pi ku­raa­to­rid Sig­ne Ki­vi maa­li­kuns­tis, Too­mas Tuul fo­to­graa­fias ning Ot­so Kan­to­kor­pi ja Teet Veis­pak skulp­tuu­ris.”
Töö­tu­ba­des osales üle 40 kunst­ni­ku Ees­tist, Soo­mest, Uk­rai­nast, Tšeh­hist, Slo­vak­kiast, Ve­ne­maalt, Lä­tist.
Kuns­tip­le­nää­ri ees­märk oli ta­ba­da loo­du­se ilu, ko­ha­lik­ke ini­me­si ja elu. Ku­raa­to­rid kut­su­sid kunst­nik­ke üles unus­ta­ma ar­gie­lu ja keskenduma kunstile. Maa­li­näi­tu­se ava­mi­ne oli kuns­ti­muu­seu­mis.
Skulp­tuu­ri töö­tu­ba­de ees­märk oli ku­raa­to­ri­te sõ­nul ta­ba­da Vii­nis­tu kui Põh­ja-Ees­ti ran­na­kü­la elu. Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi ja ran­na­res­to­ra­ni ümb­ru­ses näi­tu­sel sai ku­raa­to­ri­telt enim kii­ta Kuu­sa­lu val­la skulp­to­ri Art All­mäe teos „Val­get lae­va oo­da­tes”. Teis­te teos­te hul­gas olid Tuu­li Saa­re­ka­se kip­si va­la­tud mu­na­res­tid „Jäät­me­jaam”, in­te­rakt­iiv­sed „Lut­su­ki­vid” Ant­ti Kei­ti­lält, Jaan Too­mi­ku kom­po­sit­sioon huk­ku­nud ka­la­me­he auks, Paul Rod­ger­si „Di­rec­ti­ve2004/83/EC” ran­nal, Jü­ri Oja­ve­ri teos „Vaa­da­ta ik­ka võib”.
Fo­toeks­pe­dit­sioo­nil käi­sid 12 Ees­ti tipp­fo­tog­raa­fi jääd­vus­ta­mas La­he­maa vai­mu – loo­dust, ini­me­si, kü­lae­lu. Ur­mas Tar­tes ot­sis elu pui­dus, Ar­ne Ader jäädvustas kar­ja­maad, loo­mi ja ini­me­si, Kau­po Kik­kas La­he­maa ini­mes­te port­reid, Kai­do Haa­gen veea­lust maail­ma. 12 fo­tog­raa­fi tööd saa­vad trü­ki­val­mis sep­temb­ri al­gu­ses.
„Ge­nius lo­ci” käi­gus val­mi­nud töid võib prae­gu ja ok­toob­rist ala­tes koos fo­to­de­ga nä­ha Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis, sep­temb­rist Öko­mäs­sul. Mõ­ned tööd viiak­se Vii­ni ja Brüs­se­li näi­tu­se­saa­li­des­se.
Üri­tus on osa Eu­roo­pa Lii­du prog­ram­mi „Loov Eu­roo­pa” ra­has­tatud rah­vus­va­he­li­sest pro­jek­tist „Areas of Ins­pi­ra­tion”, mil­le lõ­pu­kon­ve­rents toi­mub sa­mu­ti Vii­nis­tul. Kuns­tip­ro­jek­ti ni­mi ge­nius lo­ci tä­hen­dab ko­ha­vai­mu või pai­ga vai­mu, mis on min­gi­le pai­ga­le ise­loo­mu­lik vaim­ne at­mos­fäär.

Eelmine artikkelTam­mis­tu kü­la te­gi juu­be­liks uue kii­gep­lat­si ja mat­ka­ra­ja
Järgmine artikkelAeg­vii­du aas­ta­küm­neid oo­da­tud spor­di­hoo­ne­ sai nur­ga­ki­vi