Valk­la ja Sal­mis­tu ran­nas pal­ju rah­vast

513

Nä­da­la­va­he­tu­sel oli Kuu­sa­lu val­la ran­da­des tu­han­deid ini­me­si. Kõi­ge prob­lee­me­se­maks ku­ju­nes liik­lu­s­olu­kord taas Valk­las, 1,7 ki­lo­meet­rine tee Valk­la Ran­na res­to­ra­nist Valk­la Fo­rel­lini oli au­to­sid täis par­gi­tud. Par­ki­jad ei hoo­li­nud sil­ti­dest, mis suu­na­vad ma­si­naid jät­ma ühe­le tee­poo­le­le. Kel­la kol­meks päe­val liik­lus sei­sis, sõi­du­ki­ga lä­bi ei pää­se­nud. Liis Jü­ri­mäe OÜst Valk­la Rand rääkis, et olu­kor­ra la­hen­da­mi­seks pa­lu­ti abi po­lit­seilt, kuid te­le­fo­ni­kõ­ne­le vas­ta­ti, et po­lit­sei sõi­dab ko­ha­le, kui kel­le­gi elu on ohus. Pal­ju­del olid kaa­sas pik­ni­ku­kor­vid, prü­gi jäe­ti ran­na­res­to kon­tei­ne­ri­tes­se. Prob­leem on tema sõ­nul prü­gi ära­ve­oga, prü­gi­veo­ma­sin peaks tüh­jen­da­ma ti­he­mi­ni. Kui­gi kut­su­tak­se, saa­bub prü­giau­to soo­vi­tust har­vem. „Ole­me pii­ra­nud plas­ti­ku tar­bi­mist, ei müü joo­ke plast­top­sis, ai­nult pur­gis-pu­de­lis. Ka joo­gi­kõr­red po­le meil plas­ti­kust, aga pik­ni­ku­le tuuakse kaasa toi­tu pa­ken­di­tes, mis jäe­tak­se siia. Kuu­sa­lu vald hü­vi­tab me fir­ma­le ühe prü­gi­kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se kuus, sel­li­ne ko­gus prah­ti te­kib ühe rah­va­roh­ke ran­nail­ma­ga,“ lau­sus ta. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et Valk­las täis­par­gi­tud tee on rii­gi­tee: „Pa­la­va­tel päe­va­del po­le Valk­la liik­lu­sum­mi­ku­le la­hen­dust, au­to­sid on siis nii pal­ju, et park­la ra­ja­mi­sest po­leks ka­su. Prü­gi­veo ku­lu­de hü­vi­ta­mi­se kü­si­mu­ses saab Valk­la Ran­na­ga lä­bi rää­ki­da.“ Sal­mis­tu ran­na hal­da­ja Hal­ja­son OÜ juht Krist­jan Nik­ker kin­ni­tas, et Sal­mis­tul eri­li­si um­mi­kuid pol­nud. Kui park­lad said täis, pan­di sel­le koh­ta väl­ja sil­did, au­tod par­gi­ti kau­ge­ma­le tee äär­de. „Ini­me­si oli tu­hat­kond, prü­gi too­di ke­nas­ti kon­tei­ne­ri­tes­se, ma­ha ei jäe­tud,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelANT­RO­POFF Pi­ka­ve­re ha­ri­dus­loos
Järgmine artikkelKunst­ni­kud SVEN SAAG ja KAT­RIN VALD­RE kor­ral­da­vad Kõn­nus maa­li­kur­su­si