Valit­sus toe­tab ma­jan­dus­kas­vu, jul­geo­le­kut, rah­vaar­vu kas­vu

1606
SVEN SES­TER, ra­han­dus­mi­nis­ter
SVEN SES­TER,
ra­han­dus­mi­nis­ter

Va­lit­sus pa­ni rii­gi ee­lar­ve­stra­tee­gias pai­ka aas­ta­te 2018–2021 suu­re­mad ees­mär­gid ja nen­de ra­has­ta­mi­se ka­va järg­mi­seks nel­jaks aas­taks. Suu­red ees­mär­gid on ma­jan­du­se, jul­geo­le­ku, rah­vaar­vu ja hea­olu kas­vu.
Näe­me pea­mi­se ühis­kond­li­ku heao­lu kas­vu al­li­ka­na va­ba­tu­ru­ma­jan­du­sel põ­hi­ne­vat ma­jan­dus­kas­vu. Kii­rem ma­jan­dus­kasv või­mal­dab roh­kem pa­nus­ta­da meie rah­vaar­vu, jul­geo­le­ku ja ini­mes­te heao­lu pa­ran­da­mis­se.
Ees­ti ma­jan­dus kas­vab aas­ta­tel 2017–2021 kesk­mi­selt 2,8 prot­sen­ti aas­tas. See tä­hen­dab ko­gu­too­dan­gu kas­vu hin­na­tõu­su ar­ves­ta­ma­ta. Eu­ro­des mõõ­de­tu­na kas­vab meie ma­jan­dus li­gi 5,5 prot­sen­ti aas­tas.

Rii­gi mak­su­tu­lu kas­vab kesk­mi­selt 6,5 prot­sen­ti aas­tas. See on või­ma­lik, sest eks­port, ini­mes­te sis­se­tu­le­kud ja os­tu­jõud kas­va­vad.
Mak­su­tu­lust moo­dus­ta­vad suu­ri­ma osa sot­siaal­maks, käi­be­maks ning akt­sii­sid. Sel­le toel kas­vab järg­mis­tel aas­ta­tel kii­re­mi­ni va­lit­su­se pa­nus pe­re­de, ter­vis­hoiu, pen­sio­ni­de, ha­ri­du­se, rii­gi­kait­se ja ta­ris­tu heaks.
Soo­vi­me Ees­ti ma­jan­dus­kas­vu kii­re­maks muu­ta. Meid ei ra­hul­da ühe prot­sen­di lä­he­da­le jääv ma­jan­dus­kasv, ku­na sel­li­se tem­po­ga ei jõua me ma­jan­dus nii­pea jõu­ka­ma­te­le naab­ri­te­le jä­re­le.
Ini­mes­te ja ka rii­giee­lar­ve tu­lu­sid mõ­ju­tab kõi­ge roh­kem mak­su­va­ba tu­lu re­form. Sel­le­ga kas­vab ena­mi­ku ini­mes­te mak­su­va­ba tu­lu 500 eu­ro­ni. Ku­ni 1200 eu­rot tee­ni­va­te ini­mes­te sis­se­tu­lek kas­vab see­tõt­tu li­saks ta­va­li­se­le pal­ga­tõu­su­le täien­da­valt ku­ni 64 eu­ro võr­ra kuus.
Ees­ti mak­su­süs­teem muu­tub nii ma­jan­dus­kas­vu toe­ta­va­maks, sest mak­sus­ta­me vä­hem töö­ta­mist ja tee­ni­mist ja roh­kem tar­bi­mist.
Aas­ta­ni 2021 kas­va­vad prog­noo­si jär­gi kesk­mi­ne palk ja pen­sio­nid li­gi 5 prot­sen­ti aas­tas. Hin­nad see­vas­tu tõu­se­vad kesk­mi­selt 2,5 prot­sen­ti aas­tas, jää­des pal­ka­de ja pen­sio­ni­de tõu­su­le al­la.
Li­saks mak­su­re­for­mi­le toe­ta­vad ma­jan­dus­kas­vu in­ves­tee­rin­gud ta­ris­tus­se, ener­gia­sääs­tu ning tea­dus- ja aren­dus­te­ge­vus­se, kuid ka töö­ta­mist soo­si­vad re­for­mid, na­gu va­ne­ma­hü­vi­ti­se ja toi­me­tu­le­ku­toe­tus­te re­form.
Ma­jan­dus­kas­vu eden­da­mi­seks on va­ja in­ves­tee­rin­guid, mis toe­tak­sid tar­ge­ma ja tu­lu­sa­ma töö te­ge­mist. Va­lit­sus in­ves­tee­rib prae­gu­se tead­mi­se jär­gi nel­ja aas­ta­ga kok­ku re­kor­di­li­selt 2,3 mil­jar­dit eu­rot ning oma ee­lar­ve­ga kesk­va­lit­su­se asu­tu­sed, na­gu üli­koo­lid, haig­lad ja sih­ta­su­tu­sed, in­ves­tee­ri­vad veel 730 mil­jo­nit eu­rot.
Nel­ja aas­ta­ga in­ves­tee­ri­me rii­gi­maan­tee­des­se 535 mil­jo­nit eu­rot ja muus­se ta­ris­tus­se 135 mil­jo­nit. Sa­mu­ti ra­ja­me või re­no­vee­ri­me 69 mil­jo­ni eu­ro­ga üle Ees­ti suu­re­ma­tes asu­la­tes mi­tu­küm­mend ter­vi­se­kes­kust, mis koon­da­vad üh­te koh­ta pe­rears­ti­de ja ta­va­li­se­mad eriars­ti­de tee­nu­sed. Teis­te hul­gas on saa­nud ra­has­tu­se Jü­ri, Laag­ri, Saue, Keh­ra ja Sa­ku ter­vi­se­kes­ku­sed.
Ee­lar­ve­po­lii­ti­ka jääb kon­ser­va­tiiv­seks ja ta­sa­kaa­lu, aga edas­pi­di lu­bab sea­dus ka­su­ta­da eel­mis­te aas­ta­te üle­jää­ke in­ves­tee­rin­gu­teks ku­ni 0,5 prot­sen­di ula­tu­ses SKPst. Kui üle­jää­ke po­le, tu­leb ee­lar­ve aga te­ha st­ruk­tuur­ses ta­sa­kaa­lus. See­ga on rii­gi ra­han­dus heas kor­ras ka edas­pi­di.