Val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di ni­me väl­jaüt­le­mi­ne va­li­mis­tel on ee­lis

1368

AND­RE SEPP,

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge

KOV (kohaliku omavalitsuse) va­li­mis­tel on meie piir­kon­nas kas­va­nud kan­di­dee­ri­ja­te ja va­li­mis­lii­tu­de arv, aga Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kes on nen­de val­la­va­ne­ma kan­di­daa­did, jäid pal­jud vas­tu­se­ta, ehk ame­ti­ko­ha täit­mi­seks soo­vi­tak­se lä­bi viia ava­lik kon­kurss. Mui­du­gi on need vo­li­ko­gu va­li­mi­sed ja val­la­va­ne­ma ni­me­ta­tab vo­li­ko­gu, see on põ­hi­sea­dus­lik oma­va­lit­su­se au­to­noo­mia ise as­ju ot­sus­ta­da ja ava­lik kon­kurss val­la­va­ne­ma­le po­le ko­hus­tus­lik, vaid või­ma­lus. Või­mu­de la­hu­su­se print­sii­bi jär­gi hoi­tak­se sea­du­sand­lik ja täi­tev­võim la­hus.

Ni­me­kir­jad, prog­ram­mid, sei­su­ko­had koos­ta­tak­se ju pi­kalt en­ne va­li­mis­päe­va ja kõi­gil on oo­tus hea­le tu­le­mu­se­le.

Kes on siis see val­la­va­nem, kel­lelt oo­da­tak­se sel­le prog­ram­mi el­lu­vii­mist? Kon­kur­silt lei­tak­se vaid sel­le het­ke pa­rim pak­ku­mi­ne, kel­le­ga va­li­jad ei ole ar­ves­ta­nud. Rii­gi­ko­gu va­li­mis­te eel toi­mu­vad pea­mi­nist­ri kan­di­daa­ti­de de­ba­tid, miks ei võiks ka omavalitsuste va­li­mis­te eel toi­mu­da val­la­va­ne­ma kan­di­daa­ti­de de­ba­tid?

Väi­dan, et KOV va­li­mis­te­le min­nes on aus ni­me­ta­da ka vas­tu­tav val­la­va­ne­ma kan­di­daat. Kui te­da en­da mees­kon­nas po­le, võib kon­kurs­si ka eel­ne­valt lä­bi viia. Oma­va­lit­sus on roh­kem, kui vaid or­ga­ni­sat­sioo­ni juh­ti­mi­ne ja roh­kem kui koa­lit­sioo­ni kok­ku­lep­pe ri­da-realt täit­mi­ne. Ühelt poolt on sea­dus­te täit­mi­ne ja ra­ken­da­mi­ne, tei­salt on see ko­gu­kon­nas su­he­te hoid­mi­ne ja loo­mi­ne. Ar­van, et mi­nu­ga nõus­tu­vad se­da ame­tit pi­da­vad ja pi­da­nud ini­me­sed, et tun­niar­ves­tu­se­ga se­da tööd te­ha po­le või­ma­lik, mõis­ta­gi on sel­li­seid ame­ti­koh­ti veel. Olen kuul­nud ar­va­mu­si, põh­ja­maa­de mu­de­li jär­gi võiks ka Ees­tis ol­la ame­tis val­la­di­rek­tor. Põh­ja­maa­des on aga mit­me­ta­san­di­li­ne oma­va­lit­sus­süs­teem ja KO­Vi üle­san­ded on tei­si­ti ja­ga­tud. Kui va­li­mis­te ajal suht­le­vad vo­li­ko­gu liik­me kan­di­daa­did va­li­ja­te­ga ilm­selt ti­he­da­mi­ni, siis va­li­mis­te va­he­li­ne aeg kuu­lub ena­mas­ti val­la­va­lit­su­se­le ja val­la­va­ne­ma­le. Reaal­se­te kü­si­mus­te la­hen­da­mi­ne on te­ma laual.

Kui ana­lüü­si­da vo­li­ko­gu liik­me­te al­ga­ta­tud eel­nõu­sid mil­le­gi te­ge­mi­seks või muut­mi­seks, siis neid na­pib, ena­mas­ti tu­le­vad need val­la­va­ne­ma ju­hi­tud val­la­va­lit­su­sest.

See­ga ole­me veel kau­gel ideaal­sest KOV-de­mok­raa­tiast, kus vo­li­ko­gu­liik­med al­ga­ta­vad eel­nõu­sid, mi­da täi­tevor­gan ellu viib. See­ga on val­la­va­ne­mal vä­ga suur roll koos­töös vo­li­ko­gu­ga ja ko­gu­kon­na­ga nel­ja aas­ta jook­sul ja mi­da va­rem on val­la­va­ne­ma kan­di­daa­did tea­da, se­da pa­rem on va­li­jal orien­tee­ru­da, mil­list mees­kon­da usal­da­da. Tu­ge­va­mad on need mees­kon­nad, kel­lel on kan­di­daat ole­mas.

Kon­kurss pä­rast va­li­mi­si on va­li­ja­le lo­te­rii pak­ku­mi­ne!

Eelmine artikkelTee-ehi­ta­ja pin­das omal ku­lul osa Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teest üle
Järgmine artikkelMiks soo­vi­me val­la­va­ne­ma kon­kurs­si