Val­la­juh­ti­mi­sest Raa­si­ku moo­di

1908
AA­RE ETS, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge
AA­RE ETS,
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu oma ko­mis­jo­ni­de­ga on aas­taid te­gut­se­nud ko­gu­kon­na hu­vi­de esin­da­ja ja rea­li­see­ri­ja­na, vä­he­malt 2013. aas­ta lõ­pu­ni oli see nii. Mä­le­tan häs­ti 2011. aas­ta mai­kuu is­tun­git, kus oli päe­va­kor­ras ka val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne. En­ne sel­le päe­va­kor­ra-punk­ti­ni jõud­mist kä­sit­les vo­li­ko­gu Raa­si­ku staa­dio­ni ehi­tusp­laa­ne, mis konk­reet­sel ju­hul tä­hen­das, et paar eri­ne­vat kunst­mu­ru-tük­ki lii­ku­sid näi­dis­te­na saa­lis rin­gi, toi­mus aru­te­lu al­ter­na­tii­vi­de plus­si­dest ja mii­nus­test. Kui­gi sää­ras­te ma­ter­ja­li­va­li­ku­te või muu­de sar­nas­te ük­sik­kü­si­mus­te üle ot­sus­ta­mi­ne ei ole vo­li­ko­gu, vaid val­la­va­lit­su­se pä­de­vu­ses, siis too­na­ne vo­li­ko­gu ko­gu­kon­na hu­vi­de esin­da­ja­na ku­jun­das sel­les prot­ses­sis oma sei­su­ko­ha ja nii see plaan, jät­ku­valt vo­li­ko­gu liik­meid kaa­sa­tes, ka el­lu vii­di.
Enam se­da ei ole. Prae­gu­ses vo­li­ko­gus ei toi­mu suu­re­ma­te in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti­de tut­vus­tu­si, väl­ja ar­va­tud Raa­si­ku koo­li juur­de- ja üm­be­re­hi­tu­se pro­jekt, see­gi toi­mus „tä­nu“ sel­le­le, et opo­sit­sioon juh­tis in­fo­puu­du­se­le tä­he­le­pa­nu. Aru­kü­la staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti, mis ju­pi­mat ae­ga val­mis, po­le aga vo­li­ko­gu liik­me­te­le ega ava­lik­ku­se­le tä­ni­ni tut­vus­ta­tud.
Läh­tu­des sel­lest, et vä­he­malt 2013. aas­ta lõ­pu­ni oli kõi­ki­de suu­re­ma­te pro­jek­tee­ri­mis­töö­de (Raa­si­ku las­teaia ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­sed), ehi­tus­töö­de (Raa­si­ku las­teaia juur­dee­hi­tus) ja vald­kond­li­ke aren­gu­ka­va­de (ÜVK-ka­va) koos­ta­mi­se pu­hul kõi­ki­del vo­li­ko­gu liik­me­tel või­ma­lus osa­le­da vas­ta­va töö­rüh­ma töös, esi­ta­si­me kaas­vo­li­ni­ku And­re Se­pa­ga et­te­pa­ne­ku ka­he aju­ti­se vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni moo­dus­ta­mi­seks: üks, mis te­ge­leks Raa­si­ku põ­hi­koo­li võim­la ra­ja­mi­se kü­si­mus­te­ga, ning tei­ne, mis te­ge­leks Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­de­ehi­tu­se ja staa­dio­ni ra­ja­mi­se­ga. Vas­tu­käi­gu­na moo­dus­tas val­la­va­lit­sus ise kaks ko­mis­jo­ni sa­ma­de ob­jek­ti­de­ga te­ge­le­mi­seks ja se­da kõi­gest mõ­ned päe­vad en­ne vo­li­ko­gu is­tun­git, kus kü­si­mus aru­tu­se­le pi­di tu­le­ma. Nii pal­ju kaa­sa­mi­sest ja ava­tu­sest Raa­si­ku val­la moo­di.
Omaet­te „ta­se“ on see, et val­laee­lar­ve me­net­le­mi­se prot­ses­si ei näi tund­vat ei val­la­va­nem ega ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­me­hest vo­li­ko­gu esi­mees. Eri­ti kim­pus ol­di tä­na­vu­se val­laee­lar­ve vas­tu­võt­mi­sel, kus üs­na mit­mes punk­tis oli aru saa­da, et Raa­si­ku val­la ee­lar­ve koos­ta­mi­se,  vas­tu­võt­mi­se  kord  va­jab meel­de­tu­le­tust. Pea­mi­ne, mi­da ei ta­he­ta mis­ki­pä­rast tun­nis­ta­da, on prot­se­duu­ri­reeg­lid. Te­ge­li­kult on liht­ne: ee­lar­ve esi­me­sel lu­ge­mi­sel mää­ra­tud täh­ta­jaks esi­ta­tak­se pa­ran­dus- ja täien­du­set­te­pa­ne­kud, vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jon vaa­tab need lä­bi, kuu­lab ära val­la­va­lit­su­se ar­va­mu­se ja esi­tab et­te­pa­ne­kud vo­li­ko­gu­le. Vo­li­ko­gu is­tun­gil hää­le­ta­tak­se need lä­bi ja toe­tust leid­nud ettepanekud viib val­la­va­lit­sus ee­l­ar­ve pro­jek­ti. Ai­nult vo­li­ko­gu toe­tust leid­nud et­te­pa­ne­kud, mit­te val­la­va­lit­su­se su­va jär­gi, na­gu tä­na­vu teh­ti. Pa­rem ei ol­nud asi ka äs­ja­se li­saee­l­ar­ve me­net­le­mi­se­ga, val­la­va­lit­sus muu­tis ee­lar­ve-eel­nõud pool tun­di en­ne is­tun­git.
Kui­das siis ik­ka­gi muu­ta val­la­juh­ti­mist ava­tu­maks ja kaa­sa­va­maks? Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ne võiks ol­la ar­vu­li­selt vä­hem, ent koos­sei­sult võik­sid need ol­la suu­re­mad just ak­tiiv­se­te val­la­ko­da­ni­ke võr­ra. Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­te ajad tu­leb fik­see­ri­da ja ava­li­kus­ta­da: üks kin­del päev, kel­laaeg ja koht koos­o­le­ku­te pi­da­mi­seks. Need soo­vi­tu­sed on pi­gem tu­le­vik­ku vaa­ta­vad, vae­valt is­tuv val­la­võim järg­mis­te val­imis­te­ni jää­nud kuue kuu­ga en­nast muut­ma hak­kab.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kool ko­gub lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA