Vaid­lu­sed seo­ses Kuu­sa­lu val­la tee­de ta­li­hool­da­ja­te han­ke­ga

208
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus vaid­le­vad koa­lit­sioon ja opo­sit­sioon sel­le üle, mis tingimustel an­da val­la­va­lit­su­se­le lu­ba kor­ral­da­da rii­gi­han­ge ja va­li­da tee­de ta­li­hool­da­jad esmakordselt 5 aas­ta pik­ku­seks pe­rioo­diks. Ta­li­hool­dest on kõ­nel­dud 3 is­tun­gil, 9. septembri istungil otsustas volikogu 9 poolt- ja 9 vas­tu­hää­le­ga jätkata menetlemist järgmisel istungil, pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te täh­ta­jaks mää­ra­ti 20. sep­tem­ber. Sa­mas oli ta­li­hool­da­ja­te rii­gi­han­ke tee­ma päe­va­kor­ras ka 16. sep­temb­ri is­tun­gil, kus lõpetati teine lugemine, parandusettepanekute tähtaega ei muudetud. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et se­ni on han­keid teh­tud 3 aas­ta kau­pa, kuid võiks pi­ke­maks pe­rioo­diks, et ta­li­hool­da­ja­tel oleks kind­lus soe­ta­da pa­re­mat teh­ni­kat. Opo­sit­sioo­ni esin­da­ja Mar­ti Hääl kom­men­tee­ris aga, et võttes vallale kohustusi nii pikaks ajaks, tuleks töövõtja kohustused ja talihoolde kvaliteedi tingimused senisest täpsemalt määratleda. Ka mär­kis ta, han­ke­tin­gi­mu­sed pea­vad tagama kva­li­teet­se ta­li­hool­de val­la­tee­de­l iga rahvastikuregistrisse kantud vallaelaniku ja maksumaksja väravani.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seum laie­neb va­lit­se­ja­ma­ja keld­ris­se
Järgmine artikkelJoa­ves­ki uus sild on teh­tud si­be­ri le­hi­sest