Vägi­val­lat­se­jad, ehi­tus­töö­riis­ta­de ja -ma­ter­ja­li­de var­gad luu­bi all

1025
Na­tal­ja Ves­ter, ko­gu­kon­nap­ro­ku­rör
Na­tal­ja Ves­ter,
ko­gu­kon­nap­ro­ku­rör

Et ko­gu­kond­lik töö oleks Ida-Har­ju piir­kon­nas tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks või­ma­li­kult tõ­hus ja ees­mär­gi­pä­ra­ne, lep­pi­si­me 2018. aas­ta ha­kul kok­ku ko­gu­kond­li­kud prio­ri­tee­did, mis olid pro­ku­ra­tuu­ri ja po­lit­sei eri­li­se, sü­ven­da­tud tä­he­le­pa­nu all, nen­de­ga te­ge­le­mi­se­le ra­ken­da­ti roh­kem res­surs­si. See ei tä­hen­da, et prio­ri­teet­se­te ku­ri­te­gu­de hul­ka mit­te­kuu­lu­va­te kri­mi­naa­las­ja­de­ga ei te­ge­le­tud. Meie ini­mes­te tur­va­li­sust enim häi­ri­va­te ku­ri­te­gu­de me­net­le­mis­se tu­leb pa­nus­ta­da roh­kem ae­ga, ka­su­ta­da ära kõik või­ma­lu­sed ja va­hen­did, et ko­gu­kon­na­liik­me­te tur­va­tun­net vä­hen­da­vad va­lu­ko­had lik­vi­dee­ri­da või vä­he­malt mi­ni­mee­ri­da.

Lõp­pe­nud aas­tal olid Ida-Har­ju piir­kon­nas sea­tud prio­ri­tee­did ju­hu­rün­ne­te ja rel­va­de­ga seo­tud ku­ri­te­gu­de vä­hen­da­mi­ne ning pü­si­valt ehi­tus­töö­riis­ta­de ja -ma­ter­ja­li­de var­gu­si toi­me­pa­ne­va­te isi­ku­te te­ge­vu­se pärs­si­mi­ne. 

Ida-Har­ju po­lit­sei koos­töös ko­gu­kond­li­ke pro­ku­rö­ri­de­ga te­gi lõp­pe­nud aas­tal tõ­hu­said jõu­pin­gu­tu­si sea­tud ees­mär­ki­de täit­mi­sel. Koh­tueel­ne me­net­lus prio­ri­teet­se­tes kri­mi­naa­las­ja­des on ol­nud kii­re, me tur­va­li­sust ohus­ta­va­te­le ini­mes­te­le on an­tud sel­ge sig­naal – kaas­ko­da­ni­ke ter­vis ja va­ra pea­vad ole­ma kaits­tud ja puu­tu­ma­tud ning need, kes se­da ei mõis­ta, või­vad hal­vi­mal ju­hul mõ­ne aja jook­sul vang­las sel­le üle tõ­si­selt jä­re­le mõel­da.

Juu­nis mõis­tis Har­ju maa­ko­hus süü­di kolm meest ja nai­se, kes va­ras­ta­sid ühest et­te­võt­test töö­riis­tu. Li­saks nei­le sai koh­tult ka­ris­ta­da veel üks mees, kes os­tis, hoi­dis ja müüs ku­ri­te­ge­li­kul teel saa­dud töö­riis­tu. Sel­le loo juu­res rõõ­mus­tab fakt, et po­lit­seil õn­nes­tus va­ras­ta­tud kraam lei­da ja oma­ni­ku­le ta­gas­ta­da.
Peab möön­ma, et tä­na­vu oli õi­gus­kait­sea­su­tus­te­le pa­ra­jaks pea­va­luks eri­ne­va­te äh­var­da­mis­juh­tu­mi­te la­hen­da­mi­ne. Jääb mul­je, et ini­me­sed ei os­ka enam oma­va­he­li­si aru­saa­ma­tu­si ja konf­lik­te ra­hu­meel­selt la­hen­da­da. Sõ­nu kin­ni­tab ka sta­tis­ti­ka – äh­var­da­mis­te arv on tõus­nud üle Ees­ti. Pa­ra­ku on tih­ti tao­lis­te juh­tu­mi­te ta­ga tar­bi­tud al­ko­hol.

Näi­teks tu­leb meel­de kri­mi­naa­la­si, kus me­net­lu­se al­la sat­tus 1978. aas­tal sün­di­nud mees, kes äh­var­das Kuu­sa­lu val­las sõi­du­teel toi­mu­nud ka­he moo­tor­sõi­du­ki kok­ku­põr­ke jä­rel kol­me kan­na­ta­nut tap­mi­se­ga, hoi­des käes nu­ga. En­ne teo toi­me­pa­ne­mist oli mees tar­vi­ta­nud al­ko­ho­li. Har­ju maa­ko­hus mää­ras me­he­le li­gi aas­ta­se van­gis­tu­se, li­saks peab ta ta­su­ma rii­gi­le  sund­ra­ha sum­mas 750 eu­rot ja me­net­lus­ku­lud.
Kah­juks ei jää­nud tao­li­ne juh­tum meie piir­kon­nas ai­nu­ke­seks. Jõe­läht­me val­las äh­var­das mees kan­na­ta­nut õhu­püs­si­ga, sih­ti­des sel­le­ga kan­na­ta­nut um­bes meet­ri kau­gu­selt. Sar­na­ne süü­te­gu pan­di toi­me ka Las­na­mäel ühe kor­ter­ma­ja tre­pi­ko­jas, kus mees äh­var­das kah­te kan­na­ta­nut pneu­maa­ti­li­se püs­to­li­ga.

Nen­des­ki juh­tu­mi­tes olid äh­var­da­jad al­ko­ho­li­joo­bes. Ko­hus mõis­tis mõ­le­mad me­hed ku­ri­te­gu­de toi­me­pa­ne­mi­ses süü­di ning mää­ras nei­le ka­ris­tu­se. Li­sa­ko­hus­tu­se­na ei to­hi me­hed ka­he aas­ta jook­sul tar­vi­ta­da al­ko­ho­li. Ka ne­mad pea­vad rii­gi­le ta­su­ma sund­ra­ha ja me­net­lus­ku­lud.

Need on vaid ük­si­kud näi­ted Ida-Har­ju ko­gu­kon­na­po­lit­sei ja -pro­ku­rö­ri­de ühi­se töö tu­le­mus­test püs­ti­ta­tud ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­sel. Töö jät­kub ning 2019. aas­ta al­gu­ses sea­me eel­mi­se aas­ta ku­ri­te­ge­vu­se tren­di­de põh­jal uued prio­ri­tee­did sel­le ni­mel, et Ida-Har­ju piir­kond oleks meie ko­gu­kon­na­liik­me­te­le ela­mi­seks veel pa­rem ja tur­va­li­sem koht. Tur­va­list 2019. aas­tat!

Eelmine artikkelLüü-Türr vaim­se kul­tuur­pä­ran­di ni­mis­tus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu post­kon­tor kolm nädalat su­le­tud