Tur­va­li­selt liik­lu­ses

1516
Kai­sa Ka­jo, noor­soo­po­lit­sei­nik
Kai­sa Ka­jo,
noor­soo­po­lit­sei­nik

Ke­va­di­sed soo­jad il­mad on käes. Ke­va­de­kuu­lu­ta­ja­te­na il­mu­vad tee­de­le moo­tor­rat­tad, mo­pee­did ja jalg­rat­tad. Ku­na au­to­ju­hid ei ole pä­rast tal­ve har­ju­nud nii pal­ju ka­he­rat­ta­li­si liik­lu­ses nä­ge­ma ja ka rat­tu­ri­tel on pi­kem sõi­du­paus ol­nud, võib just ke­va­del tul­la ka­he­rat­ta­lis­te liik­le­ja­te­ga liik­lu­ses et­te oht­lik­ke olu­kor­di. Et kõik liik­le­jad ter­velt siht­punk­ti jõuak­sid, on olu­li­ne tei­ne­teist õi­gel ajal mär­ga­ta ja üks­tei­se­ga liik­lu­ses ar­ves­ta­da.

Pal­jud lap­sed käi­vad jalg­ra­tas­te­ga koo­lis ning puh­taks su­la­nud teed ja ke­vad­päi­ke mee­li­ta­vad neid ka puh­ke­päe­va­del rat­ta­ga sõit­ma. Tal­vel ka­su­ta­ma­ta seis­nud jalg­rat­ta sei­su­kord tu­leks en­ne esi­mest ke­va­dist sõi­tu kind­las­ti üle vaa­da­ta ning põ­hi­li­sed liik­lus­reeg­lid üle kor­ra­ta.

Kind­las­ti peab al­la 16aas­ta­sel jalg­rat­tu­ril ole­ma rat­ta­sõi­du ajal kii­ver peas. See peab ole­ma pa­ras, ter­ve, kor­ra­li­kult peas ja rih­ma­de­ga kin­ni, vas­ta­sel kor­ral ei ole kiiv­rist kuk­ku­mi­se kor­ral ka­su. Kiiv­ri nõue keh­tib ka jalg­rat­ta­too­lis sõi­du­ta­ta­va väi­ke­lap­se suh­tes. Soo­vi­tav on eri­ti las­tel kan­da hel­kur­ves­ti või -jo­pet, mis suu­ren­dab olu­li­selt jalg­rat­tu­ri näh­ta­vust nii pi­me­dal kui val­gel ajal. 10-15aas­ta­sel lap­sel peab sõi­du­teel sõit­mi­sel ole­ma jalg­rat­tu­ri ju­hi­lu­ba ning al­la 10aas­ta­ne jalg­rat­tur ük­si sõi­du­tee­le min­na ei to­hi.

Mo­pee­di juh­ti­mi­sõi­gust on või­ma­lik taot­le­da 14aas­ta­selt ning liik­lu­ses osa­lev mo­peed peab ole­ma re­gist­ree­ri­tud ja kind­lus­ta­tud. Juh­ti­mi­sõi­gust mo­pee­di juh­ti­mi­seks ei nõu­ta en­ne 1993. aas­tat sün­di­nud isi­ku­telt. Mo­pee­di­ga tu­leb peas kan­da kor­ra­li­kult rih­ma­de­ga kin­ni­ta­tud mo­to­kiiv­rit, siin jalg­rat­ta­kiiv­rist ei pii­sa. Mee­les peab ka pi­da­ma, et mo­pee­di ega moo­tor­rat­ta ta­gaist­mel ei to­hi sõi­du­ta­da al­la 12aas­tast last. Liik­lus­sea­du­ses on eris­ta­tud eral­di ka­te­goo­ria­na pi­si­mo­peed, mi­da võib sa­mu­ti juh­ti­da vä­he­malt 14aas­ta­ne laps, 14-15aas­ta­sel pi­si­mo­pee­di­ju­hil peab ole­ma jalg­rat­tu­ri­ju­hi­lu­ba ning peas jalg­rat­ta­kii­ver.

Olu­li­ne on ka riie­tus. Kui moo­tor­rat­tu­ri­tel on enam­jaolt kor­ra­lik moo­tor­rat­tu­ri riie­tus sel­jas, siis mo­pee­di­de­ga võib su­vi­sel ajal nä­ha tih­ti sõit­mas noo­ri, kel ja­las lü­hi­ke­sed pük­sid ja plä­tud ning sel­jas T-särk. Võib vaid et­te ku­ju­ta­da, mis jääb jä­re­le pal­jast na­hast pea­le as­fal­dil li­bi­se­mist. Iga mo­pee­di­juht ja moo­tor­rat­tur peaks leid­ma en­da­le siis­ki so­bi­va riie­tu­se, mis kait­seks te­da as­fal­di­le kuk­ku­des.

Maa­piir­kon­da­des tu­leb tih­ti et­te, et las­te­le on soe­ta­tud ATV. Sõi­du­teel sõit­mi­seks peab ATV ole­ma sa­mu­ti re­gist­ree­ri­tud ning sel­le juht oma­ma juh­ti­mi­sõi­gust. Re­gist­ree­ri­da on ATVd või­ma­lik kas mo­pee­di­na või ra­tast­rak­to­ri­na. Üle 90 cm3 töö­ma­hu­ga ATV on ko­hus­tus re­gist­ree­ri­da kas maas­ti­ku­sõi­du­ki­na, kui sel­le­ga sõi­de­tak­se vaid maas­ti­kul, või ra­tast­rak­to­ri­na, kui sõi­de­tak­se ka teel. Ka kõi­ge väik­se­ma ATV juh­ti­mi­seks teel peab see­ga ole­ma va­nust vä­he­malt 14 aas­tat ja mo­pee­di juh­ti­mi­sõi­gus.

Po­lit­sei ko­ge­mu­sed on näi­da­nud, et kui lap­sel on ko­dus ATV, siis va­rem või hil­jem lä­heb ta se­da ka üld­ka­su­ta­ta­va­le tee­le kat­se­ta­ma. Väi­ke­seid lap­si on äär­mi­selt oht­lik las­ta ATV­ga üld­ka­su­ta­ta­va­te­le tee­de­le sõit­ma, ku­na nen­de väi­ke sõi­duk jääb ker­ges­ti teis­te­le juh­ti­de­le mär­ka­ma­tuks ning lap­sed ei os­ka liik­lu­ses või­ma­lik­ke oh­tu­sid et­te nä­ha ega pruu­gi oma­da pii­sa­valt tead­mi­si ja ko­ge­mu­si.
Tur­va­list liik­le­mist!

Eelmine artikkelLüliti tuleb taas
Järgmine artikkelAni­ja Süm­boo­li­kakon­kur­si võitis HANNIJÖGGI