TÕLL SIM­SON või­dab Aust­raa­lias me­da­leid

707
TÕLL SIMSON

Ok­toob­ri vii­ma­sel nä­da­la­va­he­tu­sel või­tis Aust­raa­lias tree­niv Tõll Sim­son Kuu­sa­lu val­last Mel­bour­ne’is re­gioo­ni olu­li­si­mal võist­lu­sel, Rah­vus­va­he­li­se Bra­sii­lia Jiu-Jit­su Fö­de­rat­sioo­ni (IBJJF) kor­ral­da­ta­va Pan Pa­ci­fic Cham­pionc­hi­pil jiu-jit­sus kaks hõ­be- ja ühe pronks­me­da­li.
Tar­tu klu­bis Võim­la alus­ta­nud ja vii­ma­sed kaks aas­tat Soo­mes Jy­väs­ky­läs Mar­tin Aed­ma käe all tree­ni­nud Tõll Sim­son jõu­dis sel su­vel pruu­ni vöö ta­se­me­ni. Aust­raa­lias toi­mu­nud Pan Pa­ci­fic Cham­pionc­hip oli te­ma esi­me­ne suu­rem võist­lus sel­lel vöö­ta­se­mel. Võis­tel­di nii no gi ehk ki­mo­no­ta kui gi ehk ki­mo­no­ga maad­lu­ses.

„No gi oma kaa­lu­ka­te­goo­ria fi­naa­li­kao­tus oli kõi­ge ki­be­dam, vas­ta­ne või­tis mind vaid ka­he punk­ti­ga. Ag­res­siiv­se­malt või­del­des oleks ta ol­nud alis­ta­tav,“ kom­men­tee­ris Tõll Sim­son.
Tei­se hõ­be­me­da­li või­tis ta no gi ava­tud kaa­lus, mil­le fi­naa­lis tu­li võis­tel­da en­dast li­gi kaks kor­da ras­ke­ma vas­ta­se­ga. Gi kerg­kaa­lus saa­vu­tas Tõll Sim­son pronks­me­da­li.

Kuu ae­ga va­rem või­tis ta Syd­ney’s toi­mu­nud võist­lus­tel kaks kuld­me­da­lit. Tõll Sim­son kin­ni­tas, et tun­neb end uues klu­bis Open Spar­ring tree­ni­des jär­jest ene­se­kind­la­malt ning on järg­mi­se hooa­ja si­hiks sead­nud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed ning pa­na­mee­ri­ka män­gud.
Bra­sii­lia ju-jut­su on võit­lus­kunst, kus ees­märk on vas­ta­ne ma­ti­le pi­ka­li pan­na ja alis­ta­da va­lu- või kä­gis­tus­võt­teid ka­su­ta­des.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 13. novembril
Järgmine artikkelAru­kü­la kä­si­pal­li­tüd­ru­kud on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad