Tähis­ta­me Või­du­pü­ha!

1343
AND­RE SEPP, Raa­si­ku val­la­va­nem Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du esi­mees
AND­RE SEPP,
Raa­si­ku val­la­va­nem
Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te
Lii­du esi­mees

See oli aas­tal 1934, kui Või­du­pü­ha kin­ni­ta­ti amet­li­kult riik­li­ku täht­päe­va­na. Se­da 15 aas­tat pä­rast Lan­des­weh­ri lõp­lik­ku löö­mist Võn­nus. Või­du­pü­hal mä­les­ta­me kõi­ki me­hi- ja nai­si, kes võit­le­sid Ees­ti va­ba­du­se ni­mel ja kel­le seast pal­jud pi­did va­ba­du­se eest and­ma oma elu. Ees­ti Va­ba­riik sün­dis tä­nu vap­ru­se­le ja se­da ei to­hi ega saa unus­ta­da või võt­ta isee­ne­sest­mõis­te­ta­va­na. Kind­las­ti on igal eest­la­sel seo­ses Va­ba­dus­sõ­ja­ga oma lu­gu. Ühi­ne mi­ne­vik lii­dab meid rah­va ja rii­gi­na üheks. Üks­kõik, kui üle­valt kõ­lab või­du­pü­ha, me ei to­hi unus­ta­da traa­gi­kat, mis kaas­neb sõ­ja­ga. Tea­des va­ba­du­se hin­da, on meie ko­hus te­ha kõik, et meie esi­va­ne­ma­te ras­ke saa­tus ei saaks iial­gi kor­du­da. Vä­him, mi­da saa­me, on mä­les­tus­te hoid­mi­ne. Aus­tus!

Ees­ti va­ba­du­se 100. aas­ta­päe­val peab Har­ju­maa pi­du koos üle­rii­gi­li­se Või­du­pü­ha pa­raa­di­ga Tal­lin­nas. Vii­ma­ti võõ­rus­tas Tal­linn suurt Või­du­pü­ha 10 aas­tat ta­ga­si. Har­ju­las­te­na ole­me uh­ked, et ole­me li­sa­nud Või­du­pü­ha tra­dit­sioo­ni­de hul­ka Maa­kait­se­päe­va, mis see­kord toi­mub ju­ba XXIII kor­da. 1996. aas­tal Rae val­las esi­mest kor­da toi­mu­nud tra­dit­sioo­ni juu­red ula­tu­vad üle la­he Soo­me. Maa­kait­se­päe­va­ga tä­his­ta­tak­se kor­ra­ga nii va­ba­dust kui ka ko­da­ni­ku­val­mi­dust va­ba­du­se eest seis­ta. Ol­gu­gi, et pü­ha­lik, ole­me Har­ju­maal ala­ti püüd­nud oma ini­mes­te­ga koos ol­la. Kait­se­lii­du Har­ju ja Tal­lin­na ma­le­vad, po­lit­sei, pääst­jad ja pal­jud tei­sed on ala­ti ai­da­nud te­ha sel­lest meel­de­jää­va sünd­mu­se.

Har­ju­maal al­gab tä­his­ta­mi­ne ju­ba 22. juu­nil, kui is­tu­ta­me see­kord­se tam­me Va­ba­du­se hii­de Lool, Jõe­läht­me val­las ning hi­li­sõh­tul süü­ta­me Tal­lin­na Lau­lu­väl­ja­kul mui­nas­tu­led. 23. juu­ni hom­mi­kul kell 8.30 ase­ta­me Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te­le Kait­se­mäe kal­mis­tul pär­jad. Kell 11 hak­kab Või­du­pü­ha pa­raad. Tä­his­ta­tak­se ka Kait­se­lii­du 100. aas­ta­päe­va, mil­le pu­hul on pa­raa­di ri­vis ko­gu Kait­se­liit: Nais­ko­du­kait­se, Noo­red Kot­kad, Ko­du­tüt­red, Kait­se­lii­du kool, kü­ber­kait­seük­sus ja kõik ma­le­vad. Kok­ku on pa­raa­dil Kait­se­liit esin­da­tud üle 1600 ini­me­se­ga.

Tu­le kind­las­ti Lau­lu­väl­ja­ku­le, sest pa­raa­di jä­rel, Maa­kait­se­päe­val ja­gub te­ge­mist pe­re kõi­ki­de­le liik­me­te­le, kel­le­le vä­gev sõ­ja­väe­teh­ni­ka ja näi­dis­la­hing, kel­le­le muu­si­ka, pa­raad ja me­lu. Kell 15 saa­vad Tal­lin­nas Jü­riöö par­gis al­gu­se Ees­ti jaa­ni­lõk­ked, kui pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid süü­tab või­du­tu­le. Jü­riöö par­gis ja­ga­me või­du­tu­le ka kõi­gi­le Har­ju­maa 16 oma­va­lit­su­se­le ning Tal­lin­na ka­hek­sa­le lin­nao­sa­le.

Maa­kait­se­päev on toi­mu­nud peaae­gu kõi­ki­des, nüüd­seks ka en­dis­tes Har­ju­maa oma­va­lit­sus­tes. Põ­ne­va fak­ti­na lep­pi­si­me veel läi­nud aas­tal kok­ku, et sel aas­tal kus­tu­ta­me peo­ga Aeg­vii­dus vii­ma­se val­ge lai­gu­ke­se Maa­kait­se­päe­va kor­ral­da­ja­te ni­me­kir­jast. Rii­gi suur pi­du jõu­dis meist et­te. Aeg­vii­du kord tu­leb kind­las­ti, aga see­kord tul­ge Tal­lin­nas­se! Või­du­pü­ha tu­leb meel­de­jääv ja loo­dan, et leia­te sel­le aja, et tä­his­ta­mi­sest osa saa­da. Kind­las­ti pa­lun, et veel en­ne, kui jaa­ni­lau­päev teid lõp­li­kult en­das­se haa­rab, pea­tu­te het­keks ja saa­da­te oma tä­nu meie va­ba­du­se eest lan­ge­nud esii­sa­de­le.

Ela­gu Va­ba­dus! Ela­gu Ees­ti!

Eelmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on pü­si­täp­su­so­rien­tee­ru­mi­se ra­da
Järgmine artikkelKeh­ra noo­red Tal­linn Hand­ball Cup´i esi­kol­mi­kus