Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2017. aas­tal toi­mu­nust

1531

AAS­TA KUL­TUU­RI­SÜND­MU­SED
1. 10. au­gus­til ava­ti Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di ees Eduard Ah­ren­si mä­les­tus­märk, mida rahastati annetustest.
2. Ani­jal ava­ti ümberkujundatud mõi­sa­park.
3. Kuu­sa­lu mees­koor tä­his­tas 150. sün­ni­päe­va ja an­dis väl­ja raa­ma­tu.
• Raa­si­kul ava­ti Sõp­ra­de tam­me­park, mis pü­hen­da­tud Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­le.
• Keh­ras sai uue elu ait-kui­va­ti, kus toi­mu­sid folk­loo­ri­fes­ti­val, jõu­lu­maa.
• Kuu­sa­lu koo­li 4.a ja 4.b klas­si­de näi­tet­rupp tõi üle-ees­ti­li­selt kon­kur­silt lau­reaa­di­tiit­li, ju­hen­da­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu.
• Raa­si­ku vald tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va märt­sis, Ani­ja vald jaa­nua­ris trü­kis­te, kont­ser­ti­de, ak­tus­te ja tä­nu­pi­du­de­ga.
• Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­kuks sai lau­lu­loo­ja ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump, Ani­ja val­las las­teaia Las­te­ta­re en­di­ne kauaaeg­ne juht Vik­to­ria Bo­ri­ko­va.
• Val­ge­tä­he V klas­si or­de­ni said pre­si­den­dilt An­ne Oruaas Ani­ja val­last ja Mart Laan­pe­re Kuu­sa­lu val­last.
• Rein Kip­parile Kuu­sa­lust Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­töö­pree­mia.
• Har­ju aas­ta te­gi­jad – sä­dei­ni­me­ne Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­last ja aas­ta väi­keet­te­võ­te OÜ Al­leks Ehi­tus Raa­si­ku val­last.
• Noor­te lau­lu- ja tant­su­peol Ida-Har­just 550 esi­ne­jat.
• Aru­kü­las oli juu­lis esi­mest kor­da ar­va­mus­fes­ti­val.
• Aas­ta al­gu­ses lah­kus he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mis, au­gus­tis toi­mus maest­ro sün­ni­ko­dus Kuu­sa­lu val­las Aru kü­las kont­sert „Tor­mis Kõr­veaial”.
• Ani­jal oli 20. au­gus­til esi­mest kor­da mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val.
• Raa­si­ku val­la aas­ta õpe­ta­ja ja Har­ju ha­ri­du­sa­su­tus­te aas­ta teo tiit­li päl­vis Kris­ta Kuusk Aru­kü­la põ­hi­koo­list.
• Mat­ka­süm­bo­lid Ani­ja Eit ja Aeg­vii­du Mat­ka­sell pi­da­sid ok­toob­ris pul­ma­pi­du.
• Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor tä­his­tas 30. sün­ni­päe­va ja an­dis väl­ja CD-plaa­di.
• Aru­kü­la mõi­sas oli poo­le­sa­ja kü­la­li­se­ga aas­ta­lõ­pu­ball.
• Ani­ja val­la Lions-klu­bi va­lis 2017. aas­ta ini­mes­teks Ani­ja Lü­li­ti te­gi­jad.
• Kuu­sa­lu aas­ta te­gi­jad kuu­lu­ta­ti väl­ja 15 ka­te­goo­rias, li­saks mär­ka­mi­se tä­nu­kir­jad.
• Veeb­rua­ris va­li­ti Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 9 ka­te­goo­rias.

AAS­TA PO­LII­TI­KA­SÜND­MU­SED
1. Anija ja Aegviidu vald liitusid.
2. Raa­si­ku vald pää­ses sund­liit­mi­sest, ku­na 2016. aas­ta lõ­pus täi­tus 5000 ko­da­nik­ku. Uu­te ko­da­ni­ke va­hel loo­si­ti väl­ja 6 puh­ku­se­pa­ket­ti Kree­ta­le ja Tür­ki.
3. Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid an­dis 1. sep­temb­ril aa­bit­sad kätte Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis.
• Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ela­ni­kud üt­le­sid ühi­ne­mi­se rah­va­kü­sit­lu­sel sund­liit­mi­se­le „ei”. Va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­sus, et Lok­sat ja Kuu­sa­lut ei sund­lii­de­ta, tu­li 15. juu­nil.
• Pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas kü­las­tas mai­kuus Keh­rat.
• Rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter Mih­hail Korb käis veeb­rua­ris koh­tu­mi­sel Ani­jal.
• Eu­roo­pa Lii­du põl­lu­ma­jan­dus­mi­nist­rid käi­sid Kol­ga­kü­las, Vi­ru ra­bas, Vi­hu­la mõi­sas.
• Ok­toob­ris ot­sus va­ba­rii­gi va­lit­sus, et kii­re in­ter­ne­ti lai­ri­ba ra­ja­mis­toe­tu­seks kor­ral­da­tak­se üle-ees­ti­li­ne kon­kurss, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du loo­dud Di­gi­maa pro­jek­ti­ga oli sel­leks ajaks ko­gu­tud üle 18 000 soo­via­val­duse lii­tu­mi­seks.
• Ko­ha­li­kud va­li­mi­sed: ok­toob­ris sel­gu­sid vo­li­ko­gu­de uued koos­sei­sud. Suu­ri­mad hääl­te­mag­ne­tid olid Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, Raa­si­ku val­la ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.
• Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti Mar­ti Hääl, kes as­tus ta­ga­si pä­rast se­da, kui kon­kur­si tu­le­mu­sel va­li­ti val­la­va­ne­maks ta­ga­si Ur­mas Kirt­si.
• Raa­si­ku val­la­va­ne­maks va­li­ti And­re Sepp, vo­li­ko­gu esi­me­heks Tii­na Rüh­ka.
• Ani­ja val­la­va­ne­ma­na jät­kab Ar­vi Ka­ro­tam, vo­li­ko­gu uus esi­mees on Jaan Oruaas.
• Lok­sal muu­tu­si pol­nud: lin­na­pea Vär­ner Loots­mann, vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na.
• Vo­li­ko­gu­de is­tun­gid on nähtavad in­ter­net­is: Ani­ja vo­li­ko­gu vee­biü­le­kan­deid saab jäl­gi­da 2017. aas­ta al­gu­sest, Kuu­sa­lu istingeid pä­rast ko­ha­lik­ke va­li­mi­si.

AAS­TA EHI­TU­SED
1. Raa­si­kul val­mis põ­hi­koo­li 2kor­ru­se­li­ne juur­dee­hi­tus, ku­hu ko­lis ka raa­ma­tu­ko­gu.
2. Veeb­rua­ris avas uk­sed laien­da­tud Gros­si pood Kuu­sa­lus.
3. Kuu­sa­lus ja Kehras lõppesid laiau­la­tus­likud tee­re­mondid – kor­da said Kuu­sa­lu tee ja Va­na-Nar­va maan­tee Kuu­sa­lu-Kiiu lõik, rekonstrueeriti Kehra peamine sissesõidutee.
• Val­mis sai Raa­si­ku ale­vi­ku ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk, Aru­kü­la ÜVK oo­tab KI­Ki ra­has­tu­sot­sust.
• Aru­kü­la kerg­liik­lus­tee val­la­ma­jast jaa­ma­ni on ra­ja­tud.
• Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne sai nur­ga­ki­vi.
• Jät­kus Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne.
• Ko­gu aas­ta kes­tis Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne, väl­jast on hoo­ne val­mis, käib si­se­vii­mist­lus.
• Al­gas Raa­si­ku põ­hi­koo­li spor­di­hoo­ne ehi­tus.
• Valmis Kuusalu lasteaia õuesõppe paviljon.
• Kol­ga koo­li juur­de rajati ka­tu­se­ga bus­sioo­te­pa­vil­jon.