Sel­gu­sid uju­mis­võist­lu­se Kuu­sa­lu Ke­vad 2019 pa­ri­mad

1022
Ujumisvõistlus Kuusalu ujulas

Lau­päe­val, 23.märt­sil Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las toi­mu­nud las­te uju­mis­võist­lu­sel Kuu­sa­lu Ke­vad 2019 osa­le­sid 73 last, võis­tel­di kol­mel alal: va­ba-, se­li­li- ja rin­nu­li­uju­mi­ses. Las­teaia­lap­sed ning 1.-2. klas­si õpi­la­sed võist­le­sid 25 meet­ri uju­mi­ses, 3.-9. klas­si õpi­la­sed 50 meet­ri dis­tant­sil. Võist­lu­se lõ­pe­tas tea­teu­ju­mi­ne koos lap­se­va­ne­ma­te­ga.

Las­teaia­las­te seas või­tis 25 meet­ri va­bau­ju­mi­se pois­test Ric­hard Ki­vi­rand 30,88 se­kun­di­ga, järg­ne­sid Klaus Evald Nai­ris­mä­gi (32,99) ja Leo­mar Os­kar (33,78). Tüd­ru­ku­te kii­reim oli Ri­ta Raig (35,53), järg­ne­sid Mar­ta Va­na­hans (39,88) ja Li­sand­ra Toom­vap (40,38).

1.-2. klas­si pois­te 25 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis Mar­kus Laar 17,53 se­kun­di­ga, järg­ne­sid Ar­co Kir­sis­te (18,64) ja Ri­co Kir­sis­te (20,47). Esi­kol­mik oli sa­ma ka se­li­liu­ju­mi­ses, kus Mar­kus Laa­ri või­du­aeg oli 21,99 se­kun­dit, Ar­co Kir­sis­tel tei­se­na 23,52 se­kun­dit ja Ri­co Kir­sis­tel kol­man­da­na 25,18 se­kun­dit. Kol­man­da või­du saa­vu­tas Mar­kus Laar rin­nu­li­dis­tat­sil aja­ga 26,33 se­kun­dit, järg­ne­sid Ri­co Kir­sis­te (28,34) ja Ar­co Kir­sis­te (29,06). Tüd­ru­ku­test olid va­ba­u­ju­mi­se kolm kii­re­mat Lee­let Tum­me­leht (18,80), Kir­ke Klem­mer (18,82) ja An­ni Ma­dis (21,61). Se­li­liu­ju­mi­se või­tis Kir­ke Klem­mer (21,91) Lee­let Tum­me­le­he (23,17) ja An­ni Ma­di­se (25,27) ees. Ka rin­nu­li­dis­tant­sil oli kõi­ge kii­rem Kir­ke Klem­mer (28,74), järg­ne­sid Ka­ro­lin Ad­ler (31,30) ja Lee­let Tum­me­leht (31,74).

3.-4. klas­si pois­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis Karl-Se­bas­tian Aun (40,65) Maik Hein­rich Mai­ber­gi (53,19) ja Ri­co Au­to­ri (56,89) ees. Esi­kol­mik oli sa­ma ka rin­nu­liu­ju­mi­ses, kus Karl-Se­bas­tian Au­na või­duaeg oli 54,30 se­kun­dit, järg­ne­sid Maik Hein­rich Mai­berg (1.13,68) ja Ri­co Au­tor (1.15,68). Se­li­liu­ju­mi­ses oli Karl-Se­bas­tian Au­na (51,93) ja Maik Hein­rich Mai­ber­gi (55,92) jä­rel kol­mas Ras­mus Sel­jand (1.05,26). Tüd­ru­ku­test olid va­bau­ju­mi­se kolm kii­re­mat Ma­ri­liis Tiits (34,52), Jo­han­na Lee Ee­rik­soo (39,45) ja Sand­ra Tilk (40,60). Ka se­li­liu­ju­mi­se või­tis Ma­ri­liis Tiits (43,05), järg­ne­sid Sas­kia Tuur (44,08) ja Jo­han­na Lee Ee­rik­soo (46,30). Rin­nu­liu­ju­mi­ses järg­ne­sid Ma­ri­lis Tiit­su­le (48,29) Jo­han­na Lee Ee­rik­soo (58,86) ja He­le­na Hap­sa­lo (1.00,97).

5.-6- klas­si pois­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis Mikk Kir­si­maa (31,72) Kas­par Klem­me­ri (32,82) ja Ar­ti Hein­maa (33,03) ees. Se­li­liu­ju­mi­ses sai esi­ko­ha Ar­ti Hein­maa (39,61) Kas­par Klem­me­ri (39,65) ja Mikk Kir­si­maa (40,17) ees. Ka rin­nu­li­dis­tant­si või­tis Ar­ti Hein­maa (46,02), järg­ne­sid Mikk Kir­si­maa (47,41) ja Kas­par Klem­mer (52,09). Tüd­ru­ku­test olid va­bau­ju­mi­se kolm kii­re­mat Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (29,85), Em­ma So­fia Loo­tus (30,87) ja Jo­han­na Sü­da (31,82). Esi­kol­mik oli sa­ma ka se­li­li­ju­mi­ses: või­tis Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (33,54) Em­ma So­fia Loo­tu­se (35,70) ja Jo­han­na Sü­da (38,04) ees. Rin­nu­liu­ju­mi­se esi­koht läks sa­mu­ti Maar­ja Kat­he­ri­ne Lin­gi­le (40,12), Jo­han­na Sü­da oli tei­ne (43,07) ning Em­ma So­fia Loo­tus kol­mas (43,74).

7.-9. klas­si noor­mees­test või­tis 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se Fred­dy Gu­nin (28,72), järg­ne­sid Mar­tin-Eric Lipp (29,97) ja Kul­dar Sü­da (32,72). Se­li­li­dis­tant­sil oli kii­reim Mar­tin-Eric Lipp (33,32), tei­ne oli Fred­dy Gu­nin (34,65) ja kol­mas Kul­dar Sü­da (39,86). Rin­nu­li­uju­mi­se või­tis Fred­dy Gu­nin (38,29), järg­ne­sid Mar­tin-Eric Lipp (41.54) ja Kul­dar Sü­da (46,34). Tü­tar­las­te va­bau­ju­mi­se või­tis Lau­ra Mu­rel (31,61) Kir­si­ka Ki­vi­mäe ja Trii­na Ki­vi (37,20) ees. Se­li­liu­ju­mi­ses järg­nes Lau­ra Mu­re­li­le (35,39) ja Kir­si­ka Ki­vi­mäe­le (38,72) kol­man­da­na Epp Tam­me­mäe (42,43). Rinn­nu­liu­ju­mi­ses oli kaks võist­le­jat. Või­tis Kir­si­ka Ki­vi­mäe (43,03), Epp Tam­me­mäe sai 2. ko­ha (54.20).

Kuu­sa­lu Ke­va­de kor­ral­da­sid Ind­rek Sei Uju­mis­kool ja Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus.

Eelmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voor
Järgmine artikkel18. ja 19. mail „Ela­mu­sed pea­lin­nast pii­ri­lin­na­ni“