Ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat on val­mis

776
ENE VELSTRÖM

Ju­min­da pool­saa­re ak­tiiv­se­te ela­ni­ke al­ga­tu­sel on val­mis saa­nud ran­na­kee­le sõ­nas­tik „Kuu­sa­lu ran­na­kie­le sa­nas­ti­k“. Rannakeele püsima jäämiseks loo­dud töö­rühm Ran­na­kie­le Üäks kor­ral­dab raa­ma­tu tut­vus­ta­mi­seks ja müü­giks kolm esit­lust. Sõ­nas­ti­ku te­ge­mi­se üks eest­ve­da­jaid, Ene Velst­röm Vir­ve kü­last üt­les, et esi­me­ne esit­lus tu­leb 7. juu­ni õh­tul Lee­si rah­va­ma­jas, kus töö­rühm on ena­masti koos käi­nud. Järg­mi­sel päe­val tut­vus­ta­tak­se sõ­nas­tik­ku Ha­ra sa­da­mas me­re­päe­val ning veel on esit­lus 10. juu­nil Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis, ku­hu tu­le­vad Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di töö­ta­jad ee­sot­sas di­rek­to­ri Tõ­nu Ten­de­ri­ga. Sõ­nas­tik on väl­ja an­tud Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di abil ja koos­töös Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si­ga. Sõ­nas­ti­kus on kok­ku 7500 ran­na­keel­set sõ­na. Raa­ma­tu trü­kiarv on 800. Kuusalu vallas Juminda ja ka Pärispea poolsaarel kasutuses olnud rannakeele sõnaraamatu kokkupanemisega on tegeletud 5 aastat. Ene Velströmi sõnul on töögrupis aktiivselt osalenud paarkümmend kohalikku inimest, mitu abilist oli ka Eesti Keele Instituudist.

Eelmine artikkelUuest õp­peaas­tast alus­tab Keh­ras te­ge­vust kä­si­pal­lia­ka­dee­mia
Järgmine artikkelRaa­si­ku Mu­tu­kad män­gib tõ­sist noor­te­tük­ki