Raa­si­kul tu­leb taas Su­me Su­veõh­tu

1083

Raa­si­ku rah­va­ma­ja õue­a­lal tu­leb lau­päe­val, 2. sep­temb­ril üle nel­ja aas­ta taas po­pu­laar­ne noor­teü­ri­tus Su­me Su­veõh­tu. Pea­kor­ral­da­ja, Raa­si­ku põ­hi­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne And­ra Al­lik: „Mõ­te taas­ta­da Su­me Su­veõh­tu tu­li ke­va­del, kui Aru­kü­la koo­lis oli et­te­võt­lus­kon­ve­rents, kus rää­gi­ti ME­Ni lii­ku­mi­sest, nen­de kor­ral­da­tud Su­me­dast Su­veõh­tust. Võt­si­me eel­mis­test üri­tus­test ees­ku­ju. Al­gu­ses oli pal­ju noo­ri, kes taht­sid kor­ral­dada, lõ­puks jäid mul­le suu­ri­maks toeks noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik ning Kas­par Aren. Usun, et õhtu tuleb vin­ge, püüa­me osa­le­jaid ül­la­ta­da. Te­ge­vu­si on pla­nee­ri­tud ko­gu õh­tu jook­sul, peae­si­ne­jad on räp­par Tiiu ning Ka­lev Vil­lem oma bän­di­ga.”

Eelmine artikkelAni­ja val­las e-las­teaiad
Järgmine artikkelViieaas­ta­se va­hea­ja jä­rel jät­kub Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne