Raa­si­ku val­la mä­lu­män­gu­meis­ter on Aru­kü­la põ­hi­kool

706

25. jaa­nua­ril toi­mus Aru­kü­las Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ne mä­lu­mäng, mil­lest võt­sid osa 10 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da. Al­lar Vii­vi­ku koos­ta­tud kü­si­mu­sed olid Ees­ti Va­ba­riik 100 ja Raa­si­ku val­la, sa­mu­ti eri­ne­va­te elu­vald­kon­da­de koh­ta.

Val­la mä­lu­män­gu­meist­riks tu­li Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond koos­sei­sus Avo Möls, Aron Lips, Joo­sep Loost ja An­ne­li Raud­lam. Tei­se ko­ha sai võist­kond Su­va­li­sed: Rain Pää­ren, San­der Ku­re­ma, Rei­mo Ka­ru ja Kai­do Rei­mann ning kol­man­daks pe­re­kond Must: Eve Must, Han­nes Must, Mih­kel Must ja Mar­ko Ab­ram.

Osa­le­sid veel võist­kon­nad Raa­si­ku vald, Kü­la­rah­vas, La­pu­li­sed, Ko­he mõt­len, Ük­sik mees ning pe­re­kond Räh­ni ja pe­re­kond Tamm.

Raa­si­ku val­la mä­lu­mäng toi­mub ala­tes 1999. aas­tast. Järg­mi­sel aas­tal koos­tab kü­si­mu­sed ja viib mä­lu­män­gu lä­bi tä­na­vu­ne võit­ja Aru­kü­la põ­hi­kool.